Nederlandse Volksmilitie

Nederlandse Volksmilitie

De Nederlandse Volksmilitie (NVM) was een communistisch georiënteerde verzetsgroep. De oprichters zijn onbekend, maar de meest genoemde namen zijn Cornelis van der Kraats en Samuel (Sally) Dormits. Dormits zou al in de loop van mei 1940 in Den Haag een sabotagegroep hebben opgericht, waar verder niets meer over bekend is dan dat er pas in de tweede helft van 1941 van serieuze acties gesproken kan worden.

In Rotterdam was een Joods verzetsgroepje opgericht bestaande uit de voornamelijk Joodse voetbalclub De Pechvogels. Die groep bood weerstand tegen de gewelddadige aanvallen van de WA op Joden en Joodse winkels. Ook was er vanuit de Rotterdamse CPN een verdedigingsploeg, die geheime bijeenkomsten van CPN-leden tegen invallen moest beschermen. Deze twee groepjes fuseerden in 1941, waarbij de vanuit Den Haag naar Rotterdam gekomen Samuel Dormits de leiding kreeg. Daarbij bracht Dormits ook een klein aantal leden uit Den Haag in. De groep kreeg de naam Nederlandse Volksmilitie. Het kan zijn dat de naam uit Den haag afkomstig is (bijv. bedacht door het Militair Contact onder leiding van Gerrit Kastein), maar in Rotterdam was onder leiding van Barend Kieboom ook al een sabotagegroep opgericht met als doel aanslagen op transportmiddelen als rangeerterreinen, treinwagons en vrachtwagens en ondeugdelijk productie van militair relevante goederen. Deze groep droeg de naam Nederlandse Militie Groep.
Daarnaast had Cornelis van der Kraats ook al vroeg in de oorlog in Rotterdam een sabotagegroep opgericht, waarvan er enkelen gearresteerd werden voor de komst van Dormits naar Rotterdam en die na de oorlog aangeduid werden als lid van de NVM. Cornelia Bazuijnen-Van der Heide, waarbij Van der Kraats ondergedoken zat, verklaarde na de oorlog dat ze vernomen had dat hij de oprichter van de NVM was. Na zijn echtscheiding in februari 1942 vertrok Dormits naar Rotterdam en van toen af kwam de NVM als omvangrijke groep van de grond. Een eventuele eerdere groep van Van der Kraats werd daarin opgenomen, zodat beiden als oprichter van een tak van de NVM beschouwd kunnen worden. Beide groepen fuseerden in 1941 en kwamen onder leiding van de in Rotterdam ondergedoken Sally Dormits, die ook een deel van zijn Haagse contacten inbracht. Zowel de Haagse groep als de groep van Van der Kraats werden in eerste instantie door Gerrit Kastein aangestuurd en later na de fusie ook door Gerben Wagenaar.
De groep pleegde sabotageacties op telefoonlijnen voor de Wehrmacht, die pas bij een invasie op de Nederlandse kust effectief zouden worden. In Amsterdam werd er een brandbomaanslag op paardenstallen ven de Wehrmacht aan de Haarlemmerweg gepleegd; de aanslag mislukte grotendeels. Verder werd er brand gesticht in bioscopen en werd er een bomaanslag op een Duitse trein met verlofgangers gepleegd. Voor de acties werd overleg gevoerd en advies gekregen van Gerrit Kastein en Gerben Wagenaar van het Militair Contact, de sabotageafdeling van de illegale CPN.
De aanslag op de Duitse trein, die overigens mislukte, maar wel veel Duitse militairen het leven had kunnen kosten, heeft indrukwekkende gevolgen gehad. De Duitsers waren furieus. Ze stelden een ultimatum: de daders moesten zich snel melden anders zouden vijf elitaire gijzelaars geëxecuteerd worden. De daders meldden zich uiteraard niet en er werden inderdaad vijf gijzelaars in Goirle doodgeschoten. Het ironische is dat de Duitsers een van de dodelijkste vijanden van de communisten doodschoten: Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Inlichtingendienst die medeverantwoordelijk was voor de dood van enige tientallen communisten uit de groep Wollweber. Christoffel werkte voor de oorlog nauw samen met de Gestapo en met de door Nederlandse historici als ‘Nederlands grootste landverrader‘ omschreven Anton van der Waals. Toen leden van de NVM later in Duitse handen vielen, werd een van de daders voor de hoogste Duitse politieautoriteit in Nederland Rauter geleid. Rauter vroeg toen hem of hij geen spijt van zijn daad had, omdat het tot de dood van vijf gijzelaars had geleid. De dader gaf toen als antwoord: Twee vliegen in een klap: ‘vijf reactionaire bourgeois, vijanden van het communisme doodgeschoten en aan de andere kant bestreden we de Duitse Wehrmacht.’ Dit antwoord heeft er vermoedelijk toe geleid dat de Duitsers stopten met de executie van gegijzelde prominenten uit de Nederlandse samenleving.

Sally Dormits

Op 17 oktober 1942 werd de leider Samuel (Sally) gearresteerd vanwege de diefstal van een handtasje. Hij verrichtte die diefstal om aan een persoonsbewijs voor zijn nieuwe vrienden Sara van Gigch te komen en om aan bonnen te komen. Op het politiebureau pleegde hij zelfmoord door zichzelf door het hoofd te schieten. De politie was verbaasd dat iemand vanwege zo een licht vergrijp zelfmoord pleegde. Maar bij nader inzicht kreeg ze door dat zijn foto in een opsporingsblad voorkwam, omdat hij aangezien werd voor de hoofddader van een brandstichting op een Wehrmacht-opslagplaats voor hooi en stro. De Haagse politie had veertig man onder leiding van de voormalige Inlichtingendienstchef commissaris Nanning Pool op het onderzoek gezet en was tot de verkeerde conclusie gekomen dat Dormits een van de daders was. Enkele politiemannen uit Den Haag waren juist overgekomen om daarover te praten, omdat ze dachten dat hij uit Rotterdam kwam. Dormits had inderdaad in Rotterdam gewoond, was naar Den Haag vertrokken en was nu weer n Rotterdam ondergedoken. Door ijverig te rechercheren op basis van een half jaar oud bonnetje van een ijzerwinkel konden ze het onderduikadres van Dormits snel achterhalen. Bij huiszoeking troffen ze daar materialen om bommen te maken en een in code gestelde lijst van de NVM-leden. De code was dermate simpel dat die binnen een paar minuten gekraakt werd. De Sicherheitsdienst werd gewaarschuwd en die verordonneerde een massale arrestatieactie.
De politie vond plannen om het stadhuis, hoofdbureau van politie en enige kabelhuisjes van de telefoondienst op te blazen. Die schakelde meteen de Sicherheitsdienst en die verordonneerde de arrestatie van alle leden op de lijst. Er werden dezelfde dag vele tientallen leden gearresteerd en naar loodsen op een haventerrein overgebracht. De arrestanten, vooral de Joodse, werden zwaar mishandeld. Sommige Joodse arrestanten werden gedwongen om de zolen van de laarzen van de Duitse Sicherheitsdienstmannen schoon te likken; Rotterdamse politiemannen stonden daarbij vergenoegd toe te kijken. Vervolgens werden ze de volgende dag naar het Oranjehotel overgebracht. Daarvoor had een gedeeltelijke spoedontruiming van het Oranjehotel plaatsgevonden, waardoor een groot aantal gevangenen naar kamp Amersfoort werden overgebracht. De procedure in het Oranjehotel was zodanig dat na het binnen brengen van arrestanten er naar de Sicherheitsdienst een terugmelding plaatsvond van wie binnengebracht was. Dat gebeurde meestal de volgende dag, maar soms met een paar dagen vertraging, waarbij de terugmeldingen van een paar dagen gebundeld werden. Dit is de enige bron die beschikbaar is over de leden van de NVM. De dagen en weken daarop werden nog een flink aantal mensen gearresteerd.
De arrestanten werden verhoord in het gebouw Windekind, dat niet al te ver van het Oranjehotel af lag. Tijdens de verhoren werden velen zwaar mishandeld.

Toch is hiermee de samenstelling van de NVM niet helemaal duidelijk. Ten eerste waren er al eerder leden gearresteerd en die zijn niet door de Sicherheitsdienst als zodanig herkend, omdat ze niet meer op de lijst van Dormits voorkwamen, behalve een drietal dat net de dag ervoor gearresteerd was. Ten tweede wisten enkelen aan arrestatie te ontkomen door zich uit de voeten te maken. Ten derde zijn er mensen na vele maanden gearresteerd, zodat ze afzonderlijk van de arrestanten van oktober behandeld werden. Ten vierde arresteerden de Sicherheitsdienst en Rotterdamse politie soms ook familieleden die vermoedelijk eigenlijk geen NVM-lid waren. Sommige van de arrestanten waren kinderen, waarvan de jongste de twaalfjarige jongen Juda Suesan was die vergast werd; de kinderen van ongeveer zestien jaar zouden in theorie van de NVM deel uitgemaakt kunnen hebben, maar ook de twaalfjarige kan zijn ingezet bij de distributie van illegale kranten. Ook van de gearresteerde ex-schoonfamilie van Dormits, de familie Hartog, betwijfel ik dat ze lid van de NVM waren.

Bij de verhoren sloeg een jong meisje door en vertelde dat ze bij het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg gewerkt had en daar met een communistische cel te maken had gehad. De Sicherheitsdienst ging eropaf. Ze constateerde dat en voor het merendeel Joden werkten en omdat Dormits ook van Joodse afkomst was, dacht ze dat er veel NVM-leden onder het personeel waren. Daarom werd het hele personeel gearresteerd en vervolgens ook al hun gezinsleden, bij elkaar ruik 900 personen. Eerst dwong de Sicherheitsdienst op gewelddadige wijze om de communisten onder het personeel aan te wijzen en die werden dan ook naar het Oranjehotel overgebracht. Van de rest werden de Joden en hun gezinsleden naar Westerbork overgebracht en vandaar met spoed naar de gaskamers. Wat er met de niet-communistische niet-Joden verder gebeurde is mij onbekend.
Het is mij onbekend of er een grootschalig verband tussen het communistisch verzet bij Hollandia-Kattenburg en de NVM bestond. Maar de arrestanten waren in ieder geval wel slachtoffer van de actie tegen de NVM. Mijn inschatting is dat de arrestanten van Hollandia-Kattenburg geen NVM-leden waren, maar dat ze door de toevallige werkzaamheid van het meisje in dat bedrijf er door de Duitsers ervoor werden aangezien. Het waren vrijwel allemaal communistische verzetsmensen.
Tegen 75 leden werd een proces gevoerd, waarbij er 35 ter dood werden veroordeeld. Zes terdoodveroordeelden kregen gratie, waarbij een behandeling volgens het Keitel-Erlaß werd opgelegd, en bij acht werd de executie opgeschort, waarbij opsluiting in een strafinrichting opgelegd werd. De overigen kregen allemaal een behandeling volgens het Keitel-Erlaß opgelegd. Bij 21 personen werd de doodstraf door fusillering voltrokken. Het Keitel-Erlaß hield in dat de gevangenen niet naar huis mochten schrijven, geen post mochten ontvangen, de familieleden niet mochten weten waar ze gevangen zaten en werd bij overlijden de familie niet op de hoogte gesteld. Voor het Keitel-Erlaß werden de mannen naar het Nacht-und-Nebel-concentratiekamp Natzweiler overgebracht. Van het waren er nog enkelen in leven bij de ontruiming van Natzweiler begin september 1944 vanwege de nadering van de geallieerde legers. Ze kwamen dan in allerlei ander kampen terecht, waar ze als laatkomers weinig kans op overleven hadden. De vrouwen werden naar Ravensbrück gestuurd. De Joodse arrestanten werden bijna allemaal naar Westerbork gestuurd en vandaar naar de gaskamers in Auschwitz en Sobibor. In het proces werden ook enkele Joodse personen tot een Keitel-Erlaß behandeling veroordeeld. Maar ze werden niet naar het zware concentratiekamp Natzweiler gestuurd, maar naar het zeer milde doorgangskamp Westerbork. Maar daarna werden ze allemaal naar de gaskamers gestuurd. Dat deze mensen schijnbaar een mildere behandeling werd toebedeeld is een aanwijzing dat de Sicherheitsdienst al eind 1942 wist dat de mensen die via Westerbork gedeporteerd werden, allemaal vermoord zouden worden.
Sommige gebeurtenissen zijn cru. Elias Dingsdag werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie waarna hij zijn straf in eerste instantie in het tuchthuis in Anrath moest uitzitten. Hij overleefde dat. Als hij niet ter dood was veroordeeld, was hij vrijwel zeker naar de gaskamer gestuurd, zodat je moet concluderen dat de doodstraf zijn leven heeft gered.
De Rotterdamse politie was zo blij met de massale arrestatie van communisten en Joden, dat ze het Rapportenboek, waar alle gebeurtenissen waarbij de politie optrad werden aangetekend, met kleurpotlood versierden. Na afloop van de operatie, waarbij meer dan tweehonderd mensen gearresteerd werden, werd door de Duitsers een groot feest aan de betrokken politiemannen aangeboden. Het werd een groot vreet- en zuipfestijn, waaraan ruim veertig Haagse en enige tientallen Rotterdamse politiemannen aan deelnamen. Zo vierden ze de waarschijnlijke dood van de gearresteerde communisten en Joden. Dat uiteindelijk iets meer dan de helft een zwaar concentratiekampverblijf zou overleven, doet niet af aan de walgelijke mentaliteit van de Haagse en Rotterdamse politiemannen.
Oorlogsgraven hebben een wettelijke bescherming en mogen daarom niet geruimd worden. Desondanks heeft de gemeente Rotterdam het oorlogsgraf van Dormits laten ruimen.

Hollandia-Kattenburg

Bij de jacht op de leden van de Nederlandse Volksmilitie waren de Rotterdamse politiemannen Kors van der Wilt en Johan van Delft in Amsterdam terecht gekomen, waar ze Cornelis Schuurman arresteerden. Door verhoor of uit een aantekenboekje, kwamen ze achter de deelname van Cornelis Aarnouts aan de NVM. Ook hij werd gearresteerd. Bij huiszoeking werd een notitie boekje met afspraken gevonden. Daarin stond een geplande ontmoeting tussen Aarnouts en Johan Henrik Janzen, die oorspronkelijk uit Den Haag kwam. Aarnouts werd met een stok in zijn broekspijp als lokaas neergezet en Janzen kon op 3 februari 1943 gearresteerd worden. Door gegevens uit diens aantekenboekje konden veertien personen uit de omgeving van Hilversum gearresteerd worden, waarbij Jelle Posthuma op 7 februari 1943. Daardoor komt de Rotterdamse Sicherheitsdienst achter een ontmoeting tussen Posthuma en Nico Bergsma op 9 februari in Utrecht. Ook Posthuma wordt als lokaas uitgezet en Bergsma kon gearresteerd worden. Uit diens aantekenboekje bleek een ontmoeting met ‘Henk’ op 11 februari 1943 bij het Centraal Station in Utrecht. Ook Bergsma wordt als lokaas uitgezet en ‘Henk’ kon gearresteerd worden. Deze ‘Henk’ bleek Wapperom te zijn. In de agenda van Wapperom worden afspraken gevonden met ‘Klaas’ bij station Staatsspoor in Den Haag en ‘Jan Bakker’ in café De Kroon in Delft. In beide gevallen werd Wapperom als lokaas uitgezet. ‘Klaas’ was Gerben Wagenaar die kon ontkomen maar niet diens zwager Hendrik Hiensch, die dientengevolge om het leven zou komen. ‘Jan Bakker’ bleek Gerrit Kastein te zijn die gearresteerd werd. Beide arrestaties zouden na de oorlog tot allerlei verwikkelingen vanwege vermeend verraad leiden.

Het is niet bekend wie allemaal lid van de NVM zijn geweest. Dat komt doordat een hoog percentage om het leven is gekomen, zodat die niet in staat waren er iets over te vertellen en doordat de communistische verzetsmensen na de oorlog door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) belaagd werden. Het kon grote gevolgen hebben als je vertelde dat je lid van een communistische organisatie was geweest en de BVD stelde arrestatielijsten op van communisten, waarbij zij die bij militante verzetsdaden betrokken waren geweest bovenaan de lijst van deze voormalige Gestapo-agenten stonden. Maar ook op andere wijze dreigde gevaar, zoals de eigenaar van een bioscoop die via een gerechtelijke procedure van een verzetsman een schadevergoeding eiste, omdat die tijdens de oorlog een brandbomaanslag pleegde op de bioscoop omdat dar Nazi-propagandafilms werden gedraaid. De rechter wees de eis af, maar het gevaar bleef aanwezige dat een pro-fascistische regering, zoals die van De Quay, verzetsmensen ging vervolgen. Daarnaast hebben Nederlandse historici het communistische verzet nagenoeg doodgezwegen en er tientallen jaren lang totaal geen serieus onderzoek naar gedaan.
   Ik heb geprobeerd om uit de schaarse bronnen te reconstrueren wie allemaal bij de NVM betrokken zijn geweest. Dit zijn voor een klein deel mensen waarvan bekend is dat ze deelnemer van de NVM waren (vaak al voor 17 oktober 1942 gearresteerd), maar de meeste zijn mensen die gearresteerd zijn in de politie- en Sicherheitsdienst-actie tegen de NVM. Het zijn dan mensen die er van verdacht werden lid van de NVM te zijn geweest, of mensen die hand- en spandiensten aan NVM-leden hebben verleend. Een mooi voorbeeld van het laatste is de politiearts Meijboom die medische hulp aan een door een kogel verwond NVM-lid verleende, maar meer deed dan zijn eed van Hippocrates vereiste door een tijdelijk onderduikadres opzocht waar deskundige verpleging en verdere medische hulp kon worden geboden. Hij was zeker geen NVM-lid, maar de Sicherheitsdienst gaf aan dat hij in verband met de NVM gearresteerd werd en hij werd naar het concentratiekamp Vught gezonden.
   Ook werden soms, vooral bij Joodse verdachten, familieleden mee gearresteerd, terwijl niet duidelijk is of die wel echt allemaal iets voor de NVM hebben gedaan behalve te zwijgen over wat ze hoorden en zagen gebeuren. Voor zover ze ouder dan 12 jaar zijn (de leeftijd waarop ze soms betrokken werden bij het bezorgen van illegale krantjes) neem ik die op. Ook neem ik NVM-contacten buiten de regio Rotterdam op, dat waren soms echte NVM-leden, soms groepen waarmee bij sabotagedaden samengewerkt werd, zoals een groep in Deventer en de Hazemeijer-groep in Hengelo en soms contacten met de mil-groepen van de CPN die onder leiding van Gerrit Kastein en Gerben Wagenaar stonden (Roel van Duijn heeft een boeiend boek getiteld ‘Verraad‘ over de Hazemeijer-groep geschreven). De NVM voerde niet voor niets de term ‘Nederlandse’ in zijn naam: ze hadden de ambitie om niet een puur Rotterdamse groep te zijn, maar om in heel Nederland actief te zijn, zoals Kastein en Wagenaar dat wilden. Ik zie deze samenwerkingen als een complex om de grote kern van de NVM in Rotterdam.
Het is niet mogelijk om een onderscheid tussen de samenwerkende sabotagegroepen te maken. Ook neem ik de arrestanten bij Hollandia-Kattenburg op voor zover ze naar Rotterdam of Den Haag werden overgebracht. Mijn criterium daarbij is dat de Sicherheitsdienst aangaf dat ze vanwege de NVM gearresteerd werden of in de periode 17 oktober 1942 tot 18 februari 1943 op het adres van zo een vermeende NVM’er gearresteerd werden. In deze periode werden ook een aantal personen het huis van bewaring Haagsche Veer binnen gevoerd met als arrestatiereden ‘CPN’; deze heb ik niet opgenomen omdat het niet duidelijk is of het om de NVM ging.
   Mijn bronnen zijn:
1. Literatuur en informatie
2. Gegevens uit naoorlogse processen-verbaal
3. Een lijst van terugmeldingen uit het Oranjehotel aan de Haagse Sicherheitsdienst aan het Binnenhof van opgesloten personen (alleen voor zover ze in opdracht van de Rotterdamse Sicherheitsdienst-chef Herbert Wölk opgesloten werden).
4. Arrestatiekaarten van het Rotterdamse huis van bewaring aan het Haagsche Veer.

De terugmeldingsdatum is altijd minstens een dag na de arrestatie, maar kan ook een paar dagen later zijn. Soms is de arrestatiedatum de dag van aflevering in het huis van bewaring aan het Haagsche Veer, maar dat is soms ook een of meer dagen na de arrestatie. Ik geef de plaatsen waar ze gevangen hebben gezeten voor zover ik die ken. Omdat er uit de periode aan het eind van de oorlog veel registraties niet bewaard zijn gebleven en de registraties uit eerdere periodes voor een aantal concentratiekampen opzettelijk vernietigd zijn, kunnen er een aantal gevangenplaatsen ontbreken. Ook voor gevangenissen bestaat er geen goede bron, zodat ik die alleen kan vermelden als er na de oorlog door de slachtoffers verslag van is gemaakt. Als de grote aantallen arrestanten beschouwd worden die opeens vanaf 18 oktober 1942 in het Rotterdamse huis van bewaring binnen gevoerd werden zonder dat de arrestatiereden vermeld wordt, dan rijst het vermoeden dat nog een flink aantal namen van gearresteerden ontbreken.

Aarnouts, Cornelis (Karel), 16-9-1914 Hoorn, Bakker Woonachtig: Celebesstraat 28, Amsterdam
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 doodstraf door fusillering

Aarse, Jacobus Abraham Adolf (Koos), 8-8-1914 Rotterdam, Journalist
Woonachtig: De Savornin Lohmanlaan 103 A, Rotterdam
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog redacteur van het sociaaldemocratisch blad Voorwaarts. Na de oorlog was hij werkzaam bij het Vrije Volk en zat voor de PvdA in de Rotterdamse Gemeenteraad. In 1968 werd hij benoemd tot burgemeester van Hellevoetsluis.

Abdoerhamin, Bensaleh, 17-8-1906 Soerabaja (NOI), Kelner
Woonachtig: Loosduinsekade 360 (Rustenburg en Oosthoek) Den Haag
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Opmerkingen: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia

Ahrweiler, Armanda Josephina, 2-7-1885 Elberfeld
Woonachtig: Neuweg 407, Hilversum
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught

Alderling, Willem Frederik, 16-4-1910 Amsterdam, Groentekoopman
Woonachtig: Slooterkade 36, Amsterdam
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht

Baan, Pieter, 26-4-1893 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Paulina Baan-Bouwman
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 11-5-1943 Vught
Opmerkingen: Hij bood onderduikmogelijkheid aan Samuel Dormits

Baan-Bouwman, Paulina, 1-5-1897 Den Haag
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Pieter Baan
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Baghus, Cornelis, 12-12-1916 Rotterdam
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacob Cornelis Baghus en de broer van Frederik en Jan Hendrik Baghus.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Baghus, Frederik, 16-7-1914 Rotterdam, Dakdekker
Woonachtig: Lavendelstraat 36 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacob Cornelis Baghus en de broer van Cornelis Baghus en Jan Hendrik Baghus.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Baghus, Jacob Cornelis, 11-9-1885 Rotterdam
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis, Frederik en Jan Hendrik Baghus
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Baghus, Jan Hendrik, 23-12-1925 Rotterdam
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacob Cornelis Baghus en de broer van Cornelis en Frederik Baghus..
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Bakker, Klaas Jurriën, 19-5-1919 Voorst, Monteur
Woonachtig: Terwolde
Gearresteerd: 1942
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Bakker, Maarten, 25-10-1896 Vreeland, Klerk Sociale Zaken
Woonachtig: West Pietermanstraat 56, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Anna Bakker-De Lange
Gearresteerd: 18-10-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel

Bakker-De Lange, Maria Anna, 1-3-1890 Goes
Woonachtig: West Pietermanstraat 56, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Maarten Bakker
Gearresteerd: 18-1-1943 vrijgelaten 10-3-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught

Bardelmijer, Coenrad Hendrik, 14-9-1917 Gouda, Timmerman
Woonachtig: Kortekade 76 A, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Bart, Dirk, 24-2-1921 Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Bastian, Cornelius, 31-7-1890 Leerdam
Dordschelaan 156 A, Rotterdam, Drukkerijeigenaar
Verwantschap: Hij was de vader van John Carmelius
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 3-7-1946 Rotterdam
Bijzonderheden: Nadat zijn zoon gearresteerd was meldde hij zichzelf aan om zo zijn zoon vrij te krijgen; hij werd gearresteerd, maar zijn zoon werd niet vrijgelaten.
Opmerkingen: Hij kreeg de doodstraf, maar werd gratie verleend.

Bastian, John Cornelis, 12-8-1918 Barking Town (Groot Brittannië), Typograaf
Dordschelaan 156 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Cornelis
30-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar werd gratie verleend, Nacht und Nebel-gevangene

Bazuijnen, Hendrik, 24-9-1897 Rotterdam
Bothastraat 34, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Cornelia Bazuijnen-Van der Heiden
Gearresteerd: 25-6-1941
Gevangenschap: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: 22-4-1942 Neuengamme
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding dat hij lid was van het sectiebestuur van de CPN. Hij wordt genoemd als lid van de NVM in een vroeg stadium.

Bazuijnen-Van der Heiden, Cornelia, 27-5-1911 Oud-Beijerland
Bothastraat 34, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Hendrik Bazuijnen
Terugmelding uit Oranjehotel: 24/28-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Utrecht, Ravensbrück, Mauthausen
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Bazuin, Willem, 8-10-1901 Pijnacker
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Beerenborg, Joseph, Zevenbergen 8-9-1887, Koopman
Woonachtig: Nolensstraat 23 Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Frouwke Beerenborg-Glaser
Gearresteerd: Voor 8-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-10-1942
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij hem in.

Beerenborg-Glaser, Frouwke, 14-4-1896 Nijmegen
Woonachtig: Nolensstraat 23, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Joseph Beerenborg
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij haar in.

Berg, Jan, 22-10-1901 Amsterdam
Woonachtig: Kleine Wittenburgerstraat 16 II, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Berge, Lourens van den, 5-1-1904 Rotterdam, Bakker
Woonachtig: Schildstraat 42 A, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Oranienburg, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 10-11-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Sepsis)

Bergsma, Nicolaas Johannes (Ko), 3-5-1910 Amsterdam, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Vrolikstraat 226, Amsterdam
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de reserve leiding van het Nederlandse CPN-verzet. Hij had een vals persoonsbewijs ten name van P. Heyne. Hij stond in rechtstreeks contact met Gerrit Kastein en Gerben Wagenaar voor het plegen van sabotagedaden in heel Nederland. Hij was contactman voor Piet Wapperom voor het plegen van landelijke sabotagedaden als bomaanslagen. Hij werd in Utrecht door de Rotterdamse Sicherheitsdienst gearresteerd in het kader van de actie tegen de NVM en zat de volgende dag geboeid in de auto toen Wapperom bij het Centraal Station van Utrecht gearresteerd werd. Beiden werden zwaar mishandeld door de Sicherheitsdienst.

Beunder, Jan, 13-7-1912 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Pleinweg 137 B, Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Overleden: Rotterdam 3-6-1951
Opmerkingen: Hij is overleden aan de gevolgen van zijn verblijf in concentratiekampen.

Bevere, Lambert Josef, Oss 3-5-1907
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Bijl, Elizabeth, Amsterdam 21-2-1917, Naaister
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III Amsterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Gertrud Bijl-Van Lier
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap: Weteringschans

Bijl-Van Lier, Gertrud, Duisburg (Duitsland) 25-12-1896
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Elizabeth Bijl
Gearresteerd: 31-1-1943

Blazer, Samuel, 2-10-1903 Rotterdam, Naturalist
Woonachtig: Insulindestraat 271, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Boer, Zeger, 11-2-1914 Rotterdam, Postbode
Woonachtig: Pretorialaan 45, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Trijntje Boer-Le Cocq
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar werd gratie verleend

Boer-Le Cocq, Trijntje, 31-1-1916 Rotterdam
Woonachtig: Pretorialaan 45, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Zeger Boer
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück

Boezaart, Johannes Jacobus, 18-2-1897 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: Oleanderstraat 15, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Overleden: 24-10-1944 Dachau
Opmerkingen: Hij werkte mee aan De Patriot en was betrokken bij sabotagedaden. Hij was Nacht und Nebel-gevangene

Bolkenbaas, Leendert, Rotterdam 6-5-1904, Bouwvakker
Woonachtig: Rosier Faassenstraat 55 A Rotterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Gevangenschap: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942
Bijzonderheden: Hij werd na de Duitse inval in de Sovjet Unie door de Rotterdamse politie in de Aktion CPN gearresteerd. Hij werd vergast met koolmonoxide.

Bömer, Aloysius, Den Bosch 29-6-1914, Coupeur
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Antonia Bömer-Pos en de vader van Louis Johan Henry Bömer
2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgelaten 9-2-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer

Bömer, Louis Johan Henry, Tilburg 29-6-1914, Kantoorbediende
Verwantschap: Hij was de zoon van Aloysius Bömer en Johanna Antonia Bömer-Pos
2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgelaten 9-2-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer

Bömer-Pos, Johanna Antonia, Den Bosch 13-1-1881
Verwantschap: Zij was gehuwd met Aloysius Bömer en de moeder van Louis Johan Henry Bömer
2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Gearresteerd: 2-2-1943, vrijgelaten 15-3-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer

Boon, Wijbrand, 14-7-1904 Rotterdam, Verpleger bij Holland-Amerika Lijn
Woonachtig: Mijnsheerenlaan 134 A, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Buchenwald

Boonstoppel, Boote Christiaan, 27-3-1923 Den Haag, Student
Woonachtig: Isingstraat 127 (Laakkwartier en Spoorwijk), Den Haag
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: 6-5-1945 Kdo. Sandbostel

Boonstoppel, Gerard, 23-7-1904 Den Haag
Woonachtig: Isingstraat 127 (Laakkwartier en Spoorwijk), Den Haag
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Offingen
Opmerkingen: In Offingen was een Aussenkommando van Dachau

Bosma, Klaas, 1-2-1908 Rotterdam, Arts
Woonachtig: Bergschelaan 90 A, Rotterdam
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgelaten 2-11-1942, tweede arrestatie 17-1-1943, vrijgelaten 26-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort

Bossers, Arie, 29-1-1901 Amsterdam, Matroos
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Elisabeth Pieternella Bossers-Quist.
Opmerkingen: Jannigje Johanna Schaddelee zat bij hem ondergedoken.

Bossers-Quist, Elisabeth Pieternella, 10-11-1903 Middelburg
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Arie Bossers.
Terugmelding uit Oranjehotel: 19-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel

Braak, Jan Gerrit ter, 6-9-1913 Hengelo
Woonachtig: Berkweg 62, Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgelaten 28-4-1944
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat de echtgenote van de groepsgenoot Herman Reef een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg,

Breukelaar, Adriaan Hendrik Bernard, 25-7-1902 Zaandam
Zacharias Jansenstraat 34, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught

Breur, Krijn Martinus, 25-5-1917 Rotterdam, Journalist
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Gearresteerd: 20-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden 5-2-1943 Leusden
Opmerkingen: Spanjestrijder, kreeg doodstraf, gefusilleerd

.

Breur-Hibma, Adriana Klazina, 28-12-1913 Den Haag
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Gearresteerd: 20-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Utrecht, Kleef, Berlijn, Ravensbrück
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Brink, Bertha Jeannette ten, 27-4-1925 Rotterdam, Leerling-verpleegster
Woonachtig: Nolensstraat 23 B, Rotterdam
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Heemraadsingel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 7-12-1942 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Brinkman, Arend, 7-3-1898 Hilversum, Bakker
Woonachtig: Neuweg 409, Hilversum
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: (geen toelichting)
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 3-5-1945
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Schutzh.: Judenbegünstigung

Broek, Jan Mattheus van den, 5-1-1910 Rotterdam, Vuilnisman
Woonachtig: Oleanderstraat 16, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Broekhoven, Cornelis Antonius van, 29-12-1903 Rotterdam, IJzerwerker
Woonachtig: Beukelaerstraat 82, Rotterdam
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Overleden: 29-7-1944 Natzweiler
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Brugman, Jacobus, 9-9-1896 Leiden, Melkbezorger
Woonachtig: Konterstraat 24, Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: 21-11-1994 Husum (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Blindgänger Explosion)

Bruijn, Dirk de, 30-6-1914 Amsterdam, Verkoper
Woonachtig: Pijperstraat 26 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Leonardus de Bruijn en de broer van Evert Johannes de Bruijn
Gearresteerd: 4-12-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Overleden: 10-1-1945 Gusen
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Bruijn, Evert Johannes de, 28-12-1921 Rotterdam
Woonachtig: Rubroekstraat 30, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Leonardus de Bruijn en de broer van Dirk de Bruijn
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Bruijn, Leonardus de, 2-1-1891 Rotterdam, Transportarbeider
Woonachtig: Rubroekstraat 30, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Dirk en Evert Johannes de Bruijn
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Mauthausen, Gusen
Overleden: 19-12-1944 Gusen
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Bruin, Christiaan Jozef de, 28-7-1923 Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Buren, Duifje, 5-6-1929
Woonachtig: Hoyledesingel 24
Verwantschap: Zij was de dochter van Mozes en Rebecca van Buren-de Casseres en de zuster van Simon van Buren
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 5-11-1942
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Zij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Buren, Mozes van, 29-1-1900 Wal-Tiel, Fabrikant
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Rebecca van Buren-de Casseres en de vader van Duifje en Simon van Buren
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst, zijn opsporing en die van zijn echtgenote werden door de Haagse Sicherheitsdienst verzocht in het Algemeen Politieblad van 29-10-1942. Willem en Stella Reinmann (vader en dochter) die in hun woning verbleven, werden op 6 oktober 1942 gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd; Willem is in Auschwitz om het leven gekomen.

Buren, Simon van, Rotterdam 13-7-1925
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Mozes en Rebecca van Buren-de Casseres en de broer van Duifje van Buren
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap: Westerbork
Overleden: Midden-Europa 30-6-1944
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Hij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Buren-de Casseres, Rebecca van, 23-4-1896 Amsterdam
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Mozes van Buren en de moeder van Duifje en Simon van Buren
Overleden: 5-11-1942 Auschwitz
Opmerkingen: Van Joodse afkomst, haar opsporing en die van haar echtgenoot werden door de Haagse Sicherheitsdienst verzocht in het Algemeen Politieblad van 29-10-1942. Zij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Burger, Bastiaan den, 10-5-1892 Nieuwpoort, Stuwadoor
Woonachtig: Schiedamscheweg 250 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap: Haagse Veer

Burger, Hendrikus den, 11-1-1922 Rotterdam, Expeditieknecht
Woonachtig: Schiedamscheweg 250, Rotterdam
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme
Overleden: 24-4-1945 Neuengamme
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Cohen, Arthur Julius Uri (Adje), 21-1-1910 Hamburg (Duitsland), Botermaker
Woonachtig: Klein-Coolstraat 38 A, Rotterdam
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Hij brak samen met Gerben Wagenaar in bij een bedrijf en stalen elektrische artikelen, die onder andere nodig waren voor de aanslag op de Wehrmacht-trein op het Rotte-viaduct.

Coppenhagen, Mozes, 8-7-1917 Rotterdam, Winkelier
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Coppenhagen-De Winter en de zoon van Salomon en Sophia Coppenhagen-Koopman en de broer van Pinehas Joseph Coppenhagen
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap: Amstelveenseweg, Haagsche Veer, Oranjehotel, Lublin-Majdanek
Overleden: 30-11-1943 Majdanek
Bijzonderheden: Hij was voortvluchtig en werd op 12-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Coppenhagen, Pinehas Joseph, 22-7-1922 Rotterdam, Magazijnbediende
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Salomon en Sophia Coppenhagen-Koopman en de broer van Mozes Coppenhagen
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap: Amstelveenseweg, Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Bijzonderheden: Hij was voortvluchtig en werd op 12-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Coppenhagen, Salomon, 21-9-1893 Rotterdam, Commissionair
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Mozes en Pinehas Joseph Coppenhagen
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap: Amstelveenseweg, Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Bijzonderheden: Hij was voortvluchtig en werd op 12-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Coppenhagen-Koopman, Sophia, 3-10-1896 Rotterdam, Winkeljuffrouw
Woonachtig: Kalverstraat 113, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Mozes en Pinehas Joseph Coppenhagen
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap: Amstelveenseweg, Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 14-1-1943 Auschwitz
Bijzonderheden: Zij was voortvluchtig en werd op 12-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Coppenhagen-De Winter, Johanna, 12-8-1917 Rotterdam, Winkeljuffrouw
Woonachtig: Kalverstraat 113, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Mozes Coppenhagen
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap: Amstelveenseweg, Haagsche Veer, Westerbork
Overleden: 5-3-1943 Sobibor
Bijzonderheden: Zij was voortvluchtig en werd op 12-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Davids, Wilhelmina Frederika (Rivka), Den Haag 19-5-1928
Woonachtig: Delftselaan 34 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was de dochter van Willem Frederik Davids en Johanna Geertruida Davids-Bakkenes.
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst.

Davids, Willem Frederik, 24-9-1904 Den Haag, Kantoorbediende
Woonachtig: Delftselaan 34, Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Geertruida Davids-Bakkenes en de vader van Wilhelmina Frederika. Davids.
Gearresteerd: 9/11-11-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) .
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst.

Davids-Bakkenes, Johanna Geertruida, Den Haag 31-3-1902
Woonachtig: Delftselaan 34 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Willem Frederik Davids en de moeder van Wilhelmina Frederika Davids.

Diederik-Van der Schans, Cornelia Maria, 31-8-1897 Rotterdam
Woonachtig: Wolphaertsbocht 282, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de zuster van Jacob van der Schans
Gearresteerd: 9-1-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd in verband met de Duitse actie tegen het personeel van Hollandia-Kattenburg. Jacobus Florijn zat bij haar ondergedoken. Toen de actie van de politie- en Sicherheitsdienst-actie tegen de NVM van start ging, doken Casper en Hendrik Speksnijder bij haar onder.

Diephout, Arie, 18-11-1892 Nieuw Beijerland, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Groepstraat 6 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Verspreidt communistisch krantje onder metaalbewerkers (1938).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Rivierpolitie, Haagsche Veer, Vught, Dachau, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Overleden: Maastricht 29-6-1945
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. In Vught stond als arrestatiereden vermeld: Grund der Sch.h.: NVM. Hij is na evacuatie uit concentratiekamp in ziekenhuis in Maastricht overleden.

Dijk, Gerrit Hendrik van, 27-11-1907 Winterswijk
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Dijk, Jacob van, 20-2-1890 Overschie, Begrafenisondernemer
Woonachtig: Overschiese Dorpsstraat 84, Overschie
Gearresteerd: 29-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Utrecht, Amersfoort

Dijk, Louis van, 12-3-1882 Zuidland, Koopman
Woonachtig: Ramlehweg 39 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Betje Lezer-Van Dijk.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 1-2-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Dijkgraaf, Jacob, 12-2-1907 Rotterdam, Lompensorteerder
Woonachtig: Stokroosstraat 34 A, Rotterdam
Gearresteerd: 13-2-1943
Gevangenschap in: Haagse Veer, Vught, Utrecht
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘CPN

Dijkstra, Folkert, 3-10-1898 Morra (Oostdongeradeel)
Terugmelding uit Oranjehotel: 8-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Dijkstra, Rients (Rien), 21-8-1915 Schiedam
Woonachtig: Boerhavestraat 82bis, Utrecht / Eschdoornstraat 35bis (Bomen- en Bloemenbuurt)
Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Ex-bestuurslid CJB, geronseld voor Regeringstroepen Spanje, gearresteerd bij aanvang reis naar Spanje.
Gearresteerd: 13-9-1942 door Gross (Sicherheitsdienst) in de Tripstraat in Den Haag.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
In Vught stond vermeld: Rotspanier
Bijzonderheden: Hij werd op 4-12-1942 ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij dook kort na de Duitse inval onder op verschillende adressen in Nederland. Hij verrichtte activiteiten voor de Februaristaking. Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij trad toe tot de Nederlandse Volksmilitie. Op 21 april 1945 werd hij gedwongen aan een later zogenoemde ‘dodenmars‘ door het het Belowerwald deel te nemen. Op 1 mei kwam hij bij Schwerin vrij doordat de begeleidende SS opeens verdween.

Dingsdag, Elias, 21-9-1899 Amsterdam, Gummiplakker
Woonachtig: Markensteeg 5 III, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Anrath, Buchenwald
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Ditzel, Marinus (Rien), 6-6-1914 Deventer
Woonachtig: Bloemstraat, Deventer
Verwantschap: Hij was gehuwde met Wilhelmina Ditzel-Kleinbussink
Gearresteerd: ?-11-1942
Gevangenschap: Arnhem
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Cornelis van der Kraats aanslagen op spoorlijnen, onder nadere bij Twello, pleegde.

Ditzel-Kleinbussink, Wilhelmina (Willy)
Woonachtig: Bloemstraat, Deventer
Verwantschap: Zij was gehuwd met Marinus Ditzel en de zuster van Anton Kleinbussink
Gearresteerd: ?-11-1942
Gevangenschap: Arnhem
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Cornelis van der Kraats aanslagen op spoorlijnen, onder nadere bij Twello, pleegde.

Docters van Leeuwen, Johannes, 2-4-1911 Utrecht, Dierenarts
Woonachtig: Begijnhof 1, Utrecht
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Docters van Leeuwen-Ter Taroek
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10/2-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Natzweiler, Dachau, Haslach-Kinzigtal
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Docters van Leeuwen-Ter Taroek, Maria, 20-11-1913 Tiel
Woonachtig: Begijnhof 1, Utrecht
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johannes Docters van Leeuwen
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10/2-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Dordrecht, Cornelis Machiel, van, 22-12-1881 Rotterdam, Comprimeur pepermuntfabriek
Woonachtig: Betje Wolffstraat 28, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Charlotte Frederika van Dordrecht-Van Wijk
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught
Overleden: Vught 24-3-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herz und Kreislauf Schw. bei alterschwache)

Dordrecht-Van Wijk, Charlotte Frederika van, 27-9-1882 Rotterdam
Woonachtig: Betje Wolffstraat 28, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis Machiel van Dordrecht
Gearresteerd: 5-2-1943, vrijgelaten 21-1-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Opmerkingen: Zij werd op 24-4-1943 in het ziekenhuis opgenomen en 9 maanden later vrijgelaten.

Dormits, Jozef, 26-2-1910 Antwerpen, Kantoorbediende
Woonachtig: Breitnerstraat 64, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Samuel Zacharias Dormits
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: ?-2-1945 Duitsland
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Hij was voortvluchtig toen hij gearresteerd werd.

Dormits, Samuel Zacharias (Sally, Wim van Gelderen), 2-10-1909 Rotterdam, Handelaar
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 A, Rotterdam
Verwantschap: Gehuwd geweest Annette Mary Hartog en woonde samen met Selma van Gigch, hij was de zoon van Kaatje Mendels-Kapper, de broer van Klaartje Henrietta Ziekenoppasser-Dormits en een volle neef van Jozef Dormits
Gearresteerd: 17-10-1942
Overleden: 17-10-1942 Rotterdam
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Hij heeft als kind een korte tijd in Brazilië gewoond, keerde terug in Nederland, waarna het gezin naar Saint Paul in de Verenigde Staten vertrok. Ook verbleef het gezin in Recife in Brazilië, waar hij in een revolutionaire beweging gevochten zou hebben. Door langdurig verblijf in het buitenland had hij zijn Nederlanderschap verloren. Het gezin keerde opnieuw naar Nederland terug, waarna hij radiohandelaar in Rotterdam werd. Vervolgens ging hij in Den Haag wonen. Hij had als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog gediend. Zijn schuilnaam was Wim van Gelderen. Hij schoot zich door het hoofd nadat hij op tasjesroof was betrapt.

Dormits-Hartog, Annette Mary (Nettie), Rotterdam 8-3-1909
Woonachtig: Bankastraat 131 (Archipelbuurt) / Begoniastraat 146 (Bomen- en Bloemenbuurt) / Goudsbloemlaan 186
Verwantschap: Eerste echtgenote van Sally Dormits, maar in 1941 gescheiden, en de zuster van Robert George Hartog.
Gearresteerd: 21-11-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 27-8-1943 door vergassing met Zyklon-B
Opmerkingen: Van Joodse afkomst.

Drank, Daniël, 27-6-1921 Rotterdam
Gevangenschap: Amersfoort

Drost, Theodorus Bernardus, 19-11-1903 Den Haag, Stoker grote vaart
Woonachtig: Narcissenstraat 111 C, Rotterdam
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Opmerkingen: Hij zou in 1926 naar Brazilië vertrekken, maar bleef toch in Nederland. Hij transporteerde springstoffen en was betrokken bij bomaanslagen in verschillende steden. Kreeg doodstraf, gefusilleerd.

Drukker, Jacob, 10-3-1886 Amsterdam, Grossier manufacturen
Woonachtig: Muiderschans 117, Amsterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Esther Drukker-Van Amerongen
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943 Vergast met Zyklon-B
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Drukker-Van Amerongen, Esther, 28-7-1893 Amsterdam
Woonachtig: Muiderschans 117, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacob Drukker
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943 Vergast met Zyklon-B
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst

Eekhuis, Hendrik Willem, 11-11-1909 Voorst, Slager
Woonachtig: Wijkseweg, Terwolde
Verwantschap: Hij was de broer van Jan Eekhuis
Gearresteerd
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Eekhuis, Jan, 2-11-1905 Voorst, Metselaar
Woonachtig: Wijkseweg, Terwolde
Verwantschap: Hij was de broer van Hendrik Willem Eekhuis
Gearresteerd
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Egberts, Theodorus Wilhelmus (Theo), 30-8-1908 Enschede
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgelaten 28-4-1944
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat zijn echtgenote een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Einde, Gerrit Jan van ’t, 9-5-1899 Voorst, Stucadoor
Woonachtig: Wijkseweg R 140, Terwolde
Gearresteerd
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Hermina van ’t Einde-Broekhuis
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Einde-Broekhuis, Johanna Hermina van ’t, 27-1-1902 Epe
Woonachtig: Wijkseweg R 140, Terwolde
Verwantschap: Zij was gehuwd met Gerrit Jan van ’t Einde
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de sabotagegroep van Anton Kleinbussink

Elshout, Johannes van den, 2-3-1907 Den Haag, Installateur
Woonachtig: Wesselstraat 383, Den Haag
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Emmerij, Louis Johan Hendrik, 20-2-1900 Rotterdam, Schrijfmachinemonteur
Woonachtig: West Pietermansstraat 22, Rotterdam
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Overleden: 4-5-1945 Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Ende, Johannes Petrus van den, 3-11-1914 Rotterdam, Ankerwikkelaar
Woonachtig: Van der Veldelaan 13, Rotterdam
Gearresteerd: 6-2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Overleden: Dachau 15-5-1945

Es, Marinus van, 28-4-1920 Rotterdam, Chauffeur
Woonachtig: Vredehofstraat 20, Rotterdam
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel

Etten, Job van, 21-9-1909 Rotterdam, Los werkman
Woonachtig: Wolstraat 18 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Pieter Cornelis en Theodorus van Etten
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer

Etten, Pieter Cornelis van, 1-1-1908 Rotterdam, Metselaar
Woonachtig: 2e Wandeloorddwarsstraat 8 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Pieternella Cornelia van Etten-Elscot en de broer van Job en Theodorus van Etten
Gearresteerd: 19-10-1942
Gevangenschap: Amersfoort, Vught, Buchenwald
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar die werd opgeschort. Hij werd in Duitsland te werk gesteld. Hij werd op 15 maart 1945 door de Gestapo in Leipzig in Buchenwald afgeleverd.

Etten, Theodorus van, 21-7-1903 Hillegersberg, Opperman
Woonachtig: Bloklandstraat 75 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Job en Pieter Cornelis van Etten
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer

Etten-Elscot, Pieternella Cornelia van, 19-9-1907 Rotterdam
Woonachtig: 2e Wandeloorddwarsstraat 8 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Pieter Cornelis van Etten
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Riga
Opmerkingen: Na haar arrestatie bleef haar 13-jarige zoon onverzorgd achter, die werd bij de kinderpolitie onder gebracht.

Everdingen, Maria Johanna, 22-12-1913 De Bilt, Beeldhouwster
Woonachtig: Regentesselaan 19, Amersfoort
Terugmelding uit Oranjehotel: 12-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught; vrijgelaten 15-5-1943
Bijzonderheden: Zij nam deel aan het Kustenaarsverzet en werkte in de Persoonsbewijscentrale samen Gerrit Jan van der Veen.
Opmerkingen: Zij volgde een opleiding aan de kunstacademie in Wenen, maar keerde naar Nederland terug toen Hitler Oostenrijk binnenviel. Na de oorlog werd ze een bekend beeldhouwster.

Florijn, Jacobus, 11-4-1904 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Werffstraat 46 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Dirkje Florijn-Ligtlijf die de zuster was van Johannes Ligtlijf
Gearresteerd: 9-1-1943
Overleden: 14-7-1943 Leusden
Gevangenschap: Haagsche Veer, Utrecht, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotagedaden, typte en verspreidde De Waarheid. Kreeg doodstraf, gefusilleerd. Hij zat ondergedoken bij Cornelia Maria Diederik-Van der Schans.

Florijn-Ligtlijf, Dirkje, 28-11-1900 Rotterdam
Woonachtig: Van der Werffstraat 46 C, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacobus Florijn en de zuster was van Johannes Ligtlijf
Gearresteerd: 2-11-1942, vrijgelaten 9-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer

Frank, Daniël, 27-6-1921 Rotterdam, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Tollensstraat 61, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Frank, Sophia, 12-9-1891 Gouda
Woonachtig: Crooswijkschekade 28 I, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 14-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst, zij was gescheiden van Samuël Klisser

Froom, Theodorus (Theo), 19-12-1909 Den Haag, Instrumentmaker
Woonachtig: Bornschestraat 284 A, Hengelo
Gearresteerd: 27-10-1942 in Hilversum
Gevangenschap: Amsterdam, Utrecht, Oranjehotel, Vught
Overleden: Bunnik 25-9-1944 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Genugten, Henricus Johannes Maria (Harry), 18-9-1912 Stratum, Mechanicus
Woonachtig: Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap: Arnhem, Amersfoort, Vught
Overleden: Utrecht 24-9-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Van Genugten pleegde op 13 oktober 1942 samen met Herman Reef een mislukte aanslag op een trein, waarin Duitse generaals zaten.

Geuvers, Bernardus Eduard, 14-3-1896 Hengelo, Kernmaker ijzergieterij
Woonachtig: Danielstraat 88 A, Rotterdam
Gearresteerd: 16-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Dachau, Allach
Overleden: 23-5-1945 Allach

.

.

.

Gigch, Asser van, 12-7-1884 Leiden, Koopman
Woonachtig: Zaagmolenstraat 170 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: echtgenoot van Roosje Dennenboom. Boekhandelaar. Communist. Lid C.P.H. Colporteur.
Verwantschap: Hij was de vader van Saartje en Salomon Joël van Gigch.
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Mathenesserdijk, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 14-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Hij werd door de Rotterdamse politie een dag in bewaring gehouden en daarna overgebracht naar de Grüne Polizei aan de Mathenesserdijk overgebracht.

Gigch, Saartje van, 12-3-1912 Rotterdam, Kapster
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 A, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Asser van Gigch en de zuster van Salomon Joël van Gigch.
Gearresteerd: 17-3-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: 9-7-1943 Sobibor
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Zij was gescheiden van de Spanjestrijder Simon Isaäc (Ies) van Bergen. Zij was de partner van Samuel Dormits, zij stond met foto in het opsporingsblad van de politie.
Zij kon aan de politie ontkomen en via een aantal adressen bij Margaretha Philomena Taselaar aan de Heerengracht 175 I in Amsterdam onderduiken. De politie kon de Jood Max Eckstein overhalen om Sara op te sporen. Dit deed hij door bij een reeks personen met zijn Joodse achtergrond vertrouwen op te wekken, wat uiteindelijk leidde tot het actehalen van Sara’s onderduikadres. Daar werd Sara gearresteerd.

Gigch, Salomon Joël van, 22-7-1925 Amsterdam, Koopman
Woonachtig: Zaagmolenstraat 170 B, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Asser van Gigch en de broer van Saartje van Gigch.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Mathenesserdijk, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Gils, Hendrik van, 4-2-1905 Hillegersberg, Krantenverkoper
Woonachtig: Adrianastraat 101 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-10-1942
Verwantschap: Hij was gehuwd met de dochter Johanna van Frederik Willem Hoek en de broer van Jacoba van Gils
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Utrecht, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Anrath, Mauthausen, Waldheim
Overleden: 1-3-1945 Waldheim
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar die werd opgeschort

Gils, Jacoba van, 21-10-1902 Hillegersberg, Werkster
Woonachtig: Betje Wolfstraat 60, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de zuster van Hendrik van Gils
Gearresteerd: 19-2-1943, vrijgelaten 19-8-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught
Bijzonderheden: Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van de verordeningen van de Rijks Commissaris (dit betekende meestal het laten onderduiken van een Jood of andere hulp aan een Jood).

Gils-Hoek, Johanna van, 6-5-1910 Rotterdam
Woonachtig: Adrianastraat 101 A, Rotterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Frederik Willem Hoek en Eva Hoek-Michaud
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer
Opmerkingen: Zij werd geboren als Johanna Michaud

Godfroid, Hendrikus, 30-12-1899 Amsterdam, Chauffeur
Woonachtig: Albert Cuypstraat 299 I, Amsterdam
Gearresteerd: 20-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Utrecht
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij werkte mee aan De Waarheid

Gogh, Engelina Maria van, 13 11 1914 Rotterdam, Huishoudster
Woonachtig: Oostkousdijk 18 C, Rotterdam
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Neuenrode
Overleden: Neuenrode 19-2-1945

Gomes de Mesquita, David, 7-1-1906 Amsterdam, Diamantslijper
Woonachtig: Stokroosstraat 34 A, Rotterdam
Gearresteerd: 12-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork
Overleden: Sobibor 21-5-1943
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst . Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding dat hij penningmeester van een afdeling van de CPN was.

Gompertz, Nathan, 19-10-1899 Amsterdam, Gummiplakker
Woonachtig: Vrolikstraat 54 II, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst, Nacht und Nebel-gevangene

Gossels, Leonhard, 4-4-1913 Emden, Slager / kantoorbediende bij Joodsche Raad
Woonachtig: Krammerstraat 29, Amsterdam
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Hij werd gearresteerd door Otto Lange van de Haagse Sicherheitsdienst.

Goudkuil, Johannes Jacobus, 2-1-1906 Apeldoorn, Schilder
Woonachtig: Cornelis Bloemaertstraat 3, Eindhoven
Verwantschap: Hij was de broer van Anna Griese-Goudkuil
Gearresteerd: 8-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 15-5-1945

Stijntje Gret en haar partner Pratomo vlak na de oorlog.

Gret, Stijntje, 24-1-1920 Schiedam, Stenotypiste
Woonachtig: Mathenesserlaan 388 B, Rotterdam
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij had een relatie met de Haagse communistische verzetsman Gando Raden Mas Djajeng Pratomo, waarmee ze na de oorlog huwde. Hij was lid van de Perhimpoenan Indonesia en zat lange tijd in Dachau gevangen. Beiden zaten in de Rotterdamse communistische verzetsgroep van Wim Jettinghof.

Grevel, Adrianus Cornelis, 1-1-1906 Rotterdam, Grondwerker
Woonachtig: Frederikstraat 166, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Overleden: 14-12-1944 Neuengamme
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene.

Griese, Zacharias (Sjaak), 30-7-1900 Rotterdam, Magazijnbediende
Woonachtig: Bree 134, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Anna Griese-Goudkuil
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, vrijgelaten 18-3-1943

Griese-Goudkuil, Anna, Zevenhuizen 15-3-1903
Woonachtig: Bree 134, Rotterdam / Treek C 19, Leusden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Zacharias Griese en de zuster van Johannes Jacobus Goudkuil
Gearresteerd: 1-5-1942, vrijgelaten 15-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Opmerkingen: Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding dat ze functionaris van de VVSU was. Zij verspreidde De Waarheid en zorgde voor levensmiddelenkaarten voor onderduikers. Ze moest in november 1942 onderduiken, dat deed ze in Leusden en werd daar op 25 april 1945 gedood ten gevolge van een luchtgevecht dat toen plaats vond.

Groen, Jacobus (Koos), 2-10-1917 Rotterdam, Bankwerker
Woonachtig: Lavendelstraat 26, RotterdamLijst van de Centrale Inlichtingendienst: Leider C.P.N.-jeugdwerk in Rotterdam (1938).
Gearresteerd: 3-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht, Unna
Opmerkingen: Hij werd in Duitsland te werk gesteld.

Groenendijk, Simon (Siem), Reeuwijk 25-1-1905, Metselaar
Woonachtig: Lischbloemstraat 21B, Rotterdam
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, Dachau

Groenteman, Rebecca, 11-8-1905 Amsterdam, Gummiplakster
Woonachtig: Blasiusstraat 86 I, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

.

Groothuis, Johannes (Jan), 23-1-1909 Hengelo, Gereedschapmaker
Woonachtig: Beukweg 113, Hengelo
Gearresteerd: 1-12-1942 in Amsterdam
Gevangenschap: Amsterdam, Arnhem, Vught
Overleden: Utrecht 24-9-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Haan, Johannis, 18-7-1903 Rotterdam, Haspelaar
Woonachtig: Oostkousdijk 8 C, Rotterdam
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Haagse Veer, Utrecht, Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Overleden: 9-4-1945 Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Haas, Bernard Daniël de, 24-3-1883 Rotterdam, Arts
Woonachtig: Bergweg 253, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Hageraats, Cornelis Theodorus Margarethus, 20-3-1912 Rotterdam, Metselaar
Woonachtig: Delflandstraat 18, Rotterdam
Gearresteerd: 26-1-1943, vrijgelaten 28-7-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege een overtreding van de verordeningen van de Rijks Commissaris (dat betekende meestal een Jood laten onderduiken of verboden contact met een Jood).

.

Hameete, Jan, 17-4-1898 Oude Tonge, Schipper
Woonachtig: Fuchsiastraat 16 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen, Bergen Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945
Opmerkingen: In Vught stond vermeld: Gevlucht 4-9-1944, maar kennelijk is hij toch weer gepakt.

Hamer, Kornelis van den, 13-7-1918 Rotterdam, Bankwerker-hand
Woonachtig: Röntgenstraat 66, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Overleden 7-12-1944 Neuengamme
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Harpman, Louis, 9-9-1906 Amsterdam, Verkoper
Woonachtig: Vechtstraat 141, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Overleden: 4-6-1943 Sobibor
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Sobibor
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Hellingman, Pieter, 21-12-1900 Amsterdam, Ambtenaar Sociale Zaken
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 46, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 7-12-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, op medisch advies vrijgelaten 20-1-1944

Hemmes, Hendrik, 5-7-1887 Den Haag, Stoffeerder
Woonachtig: Surinamestraat 47, Den Haag / 2e Carnissestraat 24 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik en Johannes Franciscus Hemmes
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Stutthof
Overleden: 31-12-1944 Stutthof
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene
Opmerkingen: Zijn broer Willem Hemmes en diens zoon Johannes Franciscus zaten in het Haags communistisch verzet; Johannes Franciscus kwam in Oranienburg om het leven.

Hemmes, Hendrik, 6-3-1914 Rotterdam
Woonachtig: 2e Carnissestraat 24 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendrik Hemmes
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Hemmes, Johannes Franciscus, 26-3-1917, Rotterdam, Stukadoor Woonachtig: 2e Carnissestraat 24 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendrik Hemmes

Hessels, Jan, 22-6-1906 Gouda, Havenarbeider
Woonachtig: Hollandsestraat 103, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Lucas en Wilhelm Hessels
Gearresteerd: 29-10-1942

Hessels, Lucas, 19-8-1904 Enschede, Havenarbeider
Woonachtig: Zinkerweg 19, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan en Wilhelm Hessels
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 13-11-1943
Gevangenschap: Vught, Neuengamme, Bergen Belsen
Overleden 21-1-1945 Bergen Belsen
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst.

Hessels, Wilhelm, 13-12-1912 Rotterdam, Machinaal houtbewerker
Woonachtig: Laanzichtstraat 18 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan en Lucas Hessels
Gearresteerd: 29-10-1942

Hiegentlich, Hermann, 5-7-1909 Assen, Bedrijfsleider
Woonachtig: Roerstraat 17 I / Nieuwe Hoogstraat 9-11 (Rusthuis Hiegentlich), Amsterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Abraham van Oosten
Terugmelding uit Oranjehotel: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

links op de foto hotel Hiegentlich in Amsterdam (foto uit 1943/44)

Hoeder, Pieter Johannes, 1-7-1908 Rotterdam, Stoker
Woonachtig: Breede Hilledijk 9, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Overleden: 28-12-1944 Gusen
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar die werd opgeschort, Nacht und Nebel-gevangene

Hoek, Frederik Willem, 17-1-1888 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: Zwaanshals 204 B, Rotterdam, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Eva Hoek-Michaud en de vader van Jacobus Philippus en Pieter Huibert Cornelis Hoek; zijn dochter Johanna was gehuwd met Hendrik van Gils
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 24-1-1943 Vught
Bijzonderheden: Hij werd doodgemarteld
Opmerkingen: Er werd met betrekking met het illegale NVM-blad De Patriot bij hem thuis vergaderd.

Hoek, Jacobus Philippus, 26-9-1915 Rotterdam, Loodgieter
Woonachtig: Zwaanshals 188 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Frederik Willem en Eva Hoek-Michaud en de broer van Pieter Huibert Cornelis Hoek
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Opmerkingen: Hij was degene die de bom op de spoorrails legde om een Duitse trein met verlofgangers te laten ontsporen; de bom ging te vroeg af, doordat een spoorwegbeambte tegen de draad naar de ontsteker aan reed en daarbij om het leven kwam.
Hij was lid van de sabotagegroep binnen de NVM. Hij was betrokken bij een mislukte poging om samen met Hendrik Speksnijder het filmtheater Luxor aan de Kruiskade in brand te steken, omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid.. Een tweede poging, waarbij ook Izaak Sies en Klaas Kaspers betrokken waren, mislukte eveneens. Hij plakte pamfletten aan in trams en openbare gebouwen. Hij kreeg de doodstraf en werd gefusilleerd.

Hoek, Pieter Huibert Cornelis, 2-2-1913 Rotterdam, Grondwerker
Woonachtig: Zwaanshals 188 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Frederik Willem en Eva Hoek-Michaud en de broer van Jacobus Philippus Hoek
Gearresteerd: 7-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Hoek-Michaud, Eva, 5-2-1891 Rotterdam
Woonachtig: Zwaanshals 204 B, Rotterdam, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Frederik Willem Hoek en de moeder van Jacobus Philippus en Pieter Huibert Cornelis Hoek en van Johanna Gils-Hoek.
Gearresteerd: 7-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück

Hofman, Willem Pieter, 10-10-1905 Rotterdam, Kelner
Woonachtig: Spangenschekade 16, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Holleman, Anthonie, 4-12-1924 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Heer Kerstantstraat 56 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Cornelis Holleman
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Holleman, Cornelis, 27-1-1915 Amsterdam, Stukadoor
Woonachtig: Heer Kerstantstraat 56 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Anthonie Holleman
Terugmelding uit Oranjehotel: 7-12-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 11-3-1943 Leusden
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, gefusilleerd

Foto in Kempten gemaakt

Hordijk, Leendert Johannes, 21-6-1905 Rotterdam, Hordijk
Woonachtig: Amsterdamse Veerkade 31 (Centrum), Den Haag
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Haagsche Veer, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd meerdere malen naar Rotterdam overgebracht. Hij werd minimaal een keer op Plein 1 (hoofdkwartier van Rauter) verhoord. Hij werd vanuit Dachau in mei 1943 in Kempten (Duitsland) te werk gesteld.

Houtepen, Robertus Justinus (Rob), Gent (België) 5-11-1905, Betonarbeider
Woonachtig: Gouvernestraat 64 A, Rotterdam
Gearresteerd: 7-11-1941
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-12-1942

Houtkamp, Gerrit, 22-1-1905 Rotterdam, Meubelmaker
Woonachtig: Reserve Boezemstraat 5 B, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Lid O.S.P. Socialistische Arbeidersweer, vendel Rotterdam (1932).
Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding: Lid O.S.P. Socialistische Arbeidersweer, vendel Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd in Leipzig te werk gesteld en vertrok van daar op 14-2-1941 naar Nederland. Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie. Maar er is ook een Duits document dat hij van 8-11-1940 tot 14-2-1944 in Leipzig had gewerkt.

Huijser, Frans, Rotterdam 29-9-1917, Timmerman
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jan Huijser en de broer van Theodorus Jozephus Huijser
Gearresteerd: 22-2-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942, gefusilleerd

Huijser, Jan, IJsselmonde 17-8-1878, Sigarenmaker
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Frans en Theodorus Jozephus Huijser
Gearresteerd: 22-2-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Huijser, Theodorus Jozephus, 9-11-1905 Nieuwenhoorn, Broodbakker
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jan Huijser en de broer van Frans Huijser
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap: Essen, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Bijzonderheden: Hij werd in Essen (Duitsland) gearresteerd.

Huisman, Johannes, Giessendam 9-9-1902, Manufacturier
Woonachtig: B 419, Giessendam
Gearresteerd: 28-1-1943, vrijgelaten 22-4-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort

Immerzeel, Bernard Ernst Lodewijk, 8-1-1919 Rotterdam, Student
Woonachtig: Brink 45, Deventer
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap: Arnhem, Vught
Overleden: Soesterberg: 19-11-1942 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij kwam voort uit de SDAP, maar verliet die partij al voor de oorlog. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Cornelis van der Kraats aanslagen op spoorlijnen, onder nadere bij Twello, pleegde.

Italiaander, Leendert, 13-9-1896 Rotterdam, Gummiplakker
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 44 III, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst, Nacht und Nebel-gevangene

Jansen, Albertus Marinus, Dordrecht 20-2-1908, Winkelier manufacturen
Woonachtig: Hoefkade 712 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Siegburg, Kleef
Bijzonderheden: Hij werd in Rotterdam gearresteerd in de eerste nacht van de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie.

Jansen, Arnold Willem, 11-1-1906 Amsterdam, Accountant
Woonachtig: Neuweg 407, Hilversum
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-1-1945

Janzen (Jan van Gellekom, Pietersen), Johan Hinrik (Leo), 14-9-1909 Amsterdam, Stucadoor
Woonachtig: Goudenregenstraat 145 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Stukadoor. Partijcongres C.P.N. (1935). Secretaris sectie Jordaan (1935). C.P.N. partij- en districtsbestuur (1939). Kandidaat gemeenteraad (1939). Lid controlecommissie C.P.N.
Gearresteerd: 3-2-1943 door Sicherheitsdienst en Documentatiedienst als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Wolvenplein Utrecht, Amersfoort, Vught
Overleden: Den Haag 10-8-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de oprichting van de illegale CPN op 15 mei 1940 op het Frederiksplein in Amsterdam. Had wekelijks een bijeenkomst met Van Ophem en Rustemeijer, bij Van Ophem thuis. Dook onder bij Nico Peeters. Was contactman tussen landelijke leiding in Amsterdam en communistisch verzet in Zuid-Holland. Zijn schuilnamen waren Leo, Toon, Pietersen en Jan van Gellekom. Hij werd gearresteerd in de actie van de Rotterdamse politie en de Sicherheitsdienst tegen de Nederlandse Volksmilitie. Bij zijn opsluiting in het Huis van Bewaring in Rotterdam werd vermeld: ‘zonder vaste woon- of verblijfplaats, NVM, CPN, Cellulair’.

Jaspers, Wouter, 4-10-1910 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: Oleanderstraat 18 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Groepshoofd C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 doodstraf door fusillering.

Jong (Jan van Heek), Andries (Dries) de, Amsterdam 18-10-1891, Bioscoopexploitant
Woonachtig: Josephlaan 45, Rotterdam
Gearresteerd: 19-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-10-1942
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Jong, Karel de, 19-6-1908 Schiedam
Woonachtig: Oudedijk 291, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10/2-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Jong, Mattheus de, 23-12-1898 Steenbergen,Timmerman
Woonachtig: Essenburgsingel 33, Rotterdam
Gearresteerd:13-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught

Jong, Willem de, 9-1-1886, Ouderkerk aan den IJssel, Veehouder
Woonachtig: B 123, Ouderkerk aan den IJssel
Gearresteerd:30-1-1943, vrijgelaten 16-3-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort

Jongh, Willem Karel de, 29-9-1912 Rotterdam, Analist
Woonachtig: Olmenstraat 18, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: 29-12-1942 Leusden, gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was chemicus en kon daardoor de kennis voor het maken en gebruiken van brandbommen en explosieven leveren. Hij kreeg de doodstraf en werd gefusilleerd.

Joon, Dirk, 5-1-1896 Ursen, Uitvoerder
Woonachtig: Acacialaan 21, Schiebroek
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau

Jorritsma, Willem, 10-12-1920 Leeuwarden, Student
Woonachtig: Mathenesserplein 14 B, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 doodstraf door fusillering

Kaak, Jan, 21-9-1880 Delfshaven, Havenarbeider
Woonachtig: Leeuwensteinstraat 25, Rotterdam
Gearresteerd: 12-2-1943, vrijgelaten 20-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Kajat, 14-1-1912 Madioen (NOI), Huisbediende
Woonachtig: Antonie Heinsiussstraat 28 (Geuzen- en Statenkwartier), Den Haag
Gearresteerd: 18-1-1943
Opmerkingen: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia

Kaspers, Klaas, 15-11-1918 Terschelling, Nachtwaker
Woonachtig: Meineszlaan 63 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Willem Kaspers
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Opmerkingen: Hij ontmaskerde bij de brug in Westervoort (hemelsbreed 12 km van de grens) enige tijd voor de officiële Duitse inval een groep van 28 Duitse militairen die als Nederlandse militairen vermomd waren en kon die ontwapenen; de helmen waren van karton (volgens oorlogsrecht had hij de Duitse militairen ter plekke mogen executeren). Hij was lid van de sabotagegroep binnen de NVM. Hij was betrokken bij een mislukte poging om samen met Hendrik Speksnijder, Jacobus Philippus Hoek en Izaäk Sies het filmtheater Luxor aan de Kruiskade in brand te steken, omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid. Hij kreeg de doodstraf, en werd gefusilleerd.

Kastein, Gerrit Willem(Jan Bakker, Baron van Haersholte), Zutphen 25-6-1910, Psychiater
Woonachtig: Van der Aastraat 14 (Benoordenhout)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Leest De Tribune. Leidt ambulance uitgezonden door Commissie Hulp aan Spanje (1936; datzelfde jaar weer teruggekeerd naar Nederland). Spreker. Comité van actie tegen het slagkruiserplan (Den Haag 1940).
Gearresteerd: 19-2-1943 door Knorr (Sicherheitsdienst), Kohlen, Heurer, Hoffmann als gevolg van arrestatie van Piet Wapperom in Utrecht
Overleden: Den Haag 19-2-1943 zelfmoord door bij Sicherheitsdienst tweehoog uit raam te springen, schedelbasisfractuur
Bijzonderheden: Vrijwilliger als arts in Spaanse burgeroorlog
Opmerkingen: Hij was als medicus aanwezig bij de Internationale Brigade tijdens de Spaanse burgeroorlog. Hij probeerde tijdens de meidagen van 1940 met een zeilboot naar Engeland te vluchten. Hij was bij oprichtingsvergadering van het Haags communistisch verzet op 16 mei 1940 bij Toon van der Kroft, met als andere deelnemers Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg en Jan Geluk. Hij was initiatiefnemer van de Nederlandse Volksmilitie en CS6. Hij zat in de contactgroep CPN-RSAP. Hij was medeoprichter van het studenten blad De Vrije Katheder en het Medisch Verzet. Hij stuurde grote communistische verzetsgroep in Schiedam aan. Hij organiseerde verschillende bomaanslagen op treinen en bioscopen aan. Had pistool dat de chef van de Sicherheitsdienst Schreieder aan Van der Waals had gegeven om aan Kastein te doen toekomen. Hij was bij aanslag op Seijffardt, organiseerde de aanslag op ex-minister Posthuma en schoot zelf secretaris-generaal Reijdon en zijn vrouw dood. Wilde Van der Waals bij station Laan van Nieuw Oost Indië liquideren. Hij bracht zijn laatste nacht door bij zijn collega en medeverzetslid Feith. Liep in val opgezet door Rotterdamse SD, waarbij de gearresteerde Wapperom als geboeid lokaas werd uitgezet. Hij schoot bij arrestatie in Delft SD’er Knorr in been, schoot vervolgens bij station Laan van Nieuw Oost Indië de Rotterdamse SD’er Hoffmann in het been en probeerde zich op het Binnenhof in de borst te schieten, maar pistool weigerde. Sprong vervolgens bij SD op het Binnenhof tweehoog uit het raam.
Hij gebruikte diverse schuilnamen: Jan Bakker en Van Haersholte
De Duitsers hebben over hem vermeld dat hij van Joodse afkomst was: dit is echter pertinent onjuist.

Kaufmann, Grete Ellen A., 16-4-1927 Büdingen
Woonachtig: Mariahoek 2, Utrecht
Terugmelding uit Oranjehotel: 11-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Zij was stateloos

Kempen, Gerardus Johannes van, 3-5-1881 Bergen op Zoom
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd, vermoedelijk op een eerdere datum.

Kermis, Hendrikus Johannes, 13-2-1904 Rotterdam, Expediteur
Woonachtig: De Buijserlaan 189 B, Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij was patiënt van Bernardus Meijboom en die bracht de op de vlucht zijnde ernstig gewonde Karel Meijer voor een nacht bij hem onder; daarvoor werd Kermis gearresteerd. Hij is op 29-11-1943 gevlucht.

Kik, Jan, 2-3-1908 Bruinisse, Waterstoker
Woonachtig: Eerste Kiefhoekstraat 1, Rotterdam
Gearresteerd: 12-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen, Bergen Belsen
Overleden: 18-3-1945 Bergen Belsen
Opmerkingen: Hij was het ontvangstpunt voor door anderen ingezamelde wapens, bonnen en levensmiddelen en hij werkte mee aan het NVM-blad De Patriot.

Kimpe, Friedrich Ludwig de, 14-12-1895 Krefeld, Monteur
Woonachtig: Bree 93 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd op 16-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Klaris, Adrianus, Rotterdam 31-12-1905, Wegenbouwer
Woonachtig: Frederikstraat 93 B, Rotterdam
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Utrecht, Amersfoort

Kleef, Gijsbertus Roelof van, 17-8-1914 Rotterdam, Kapper
Woonachtig: Pimpernelstraat 6 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Hendrik en Johannes van Kleef
Gearresteerd: voor 6-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Kleef, Hendrik van, 9-9-1907 Rotterdam, Metaalbewerker
Woonachtig: Brielschelaan 44, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Metaalbewerker. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 24-9-1942
Verwantschap: Hij was de broer van Gijsbertus Roeloef en Johannes van Kleef
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Overleden: 8-4-1943 Leusden
Opmerkingen: Hij had de leiding (commandant) over een afdeling van de NVM. Hij kreeg de doodstraf, gefusilleerd.

Kleef, Johannes van, 19-8-1909 Rotterdam, Lichtdrukker
Woonachtig: Kameliastraat 4 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Gijsbertus Roeloef en Hendrik van Kleef
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Overleden: 2-12-1944 Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Kleinbussink, Anton (Ton), 18-3-1904 Deventer, Smid-bankwerker
Woonachtig: D.G. van der Keesselstraat 27.1, Deventer
Verwantschap: Hij was gehuwd met Emma Clara Kleinbussink-Bloch en de broer van Wilhelmina Ditzel-Kleinbussink
Gearresteerd: 26-10-1942
Gevangenschap: Arnhem, Vught, Kriegswehrmachtgefängnis Gansstraat Utrecht
Overleden: 24-9-1943 waarschijnlijk Utrecht, doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een Deventer sabotagegroep die nauw samenwerkte met de NVM en de Hazemeijer-groep in Hengelo. Hij stond in direct contact met Cornelis van der Kraats, die leiding aan de bomaanslagen gaf. Hij pleegde samen met Cornelis van der Kraats op 23-8-1942 een mislukte aanslag op de spoorlijn bij Twello.

Kleinbussink-Bloch, Emma Clara (Klara), 12-6-1901 Buer (Duitsland)
Woonachtig: D.G. van der Keesselstraat 27.1, Deventer
Gearresteerd: 26-10-1942
Gevangenschap: Arnhem; vrijgelaten 13-2-1943
Opmerkingen: Zij was koerierster voor Cornelis van der Kraats en vervoerde regelmatig bommen en explosieven. Zij werd in Rotterdam gearresteerd in verband met het oprollen van de NVM, maar behoorde eigenlijk bij een onder leiding van Cornelis van der Kraats staande sabotagegroep in Deventer. Tijdens verhoren gaf ze adressen van de sabotageploeg waarvoor zij werkte prijs (of ze bevestigde die adressen die dan door een ander waren prijs gegeven). Daardoor zijn zes mensen gearresteerd en gefusilleerd. Zij is hiervoor na de oorlog tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Begin jaren vijftig is zij naar de Verenigde Staten geëmigreerd.

Kloosterziel, Jacob Gerrit, 9-5-1904 Rotterdam, Chauffeur
Woonachtig: Polslandstraat 60, Rotterdam
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Neuengamme, Rotenburg
Overleden: Rotenburg 13-5-1945

.

Koekebacker, Christiaan Frederik Wilhelm, 25-3-1878 Delft, Fotograaf
Woonachtig: Multatulilaan 4, Hilversum
Verwantschap: Hij was gehuwd met Elisje Koekebacker-Van Garderen
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 24-1-1945
Opmerkingen: Bij de opgave van hem voor de Erelijst van de CPN werd over zijn verzetsactiviteiten vermeld dat die zodanig waren dat ze niet op schrift gesteld konden worden.

Koekebacker-Van Garderen, Elisje, 15-11-1903 Utrecht
Woonachtig: Multatulilaan 4, Hilversum
Verwantschap: Zij was gehuwd met Christiaan Frederik Wilhelm Koekebacker
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Ravensbrück

Koenders, Jan, 27-7-1907 Coevorden, Kleermaker
Woonachtig: Stationsweg 49 C, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Kok, Johannes, 20-8-1883 Amsterdam, Werknemer Kattenburg
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Kok, Pieter, 12-9-1890 Rotterdam, Huisschilder
Woonachtig: Insulindestraat 267 A, Rotterdam
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 30-3-1943
Opmerkingen: Nadat de actie van de politie en Sicherheitsdienst tegen de NVM van start was gegaan, was Karel Meijer bij hem ondergedoken.

Konijn, Mijer, 28-6-1905 Londen (Groot Brittannië), Regenjassenplakker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 14, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Overleden: 15-2-1943 Waalsdorpervlakte
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, gefusilleerd

Koning, Johannes Pieter de, 6-4-1891 Rotterdam, Tijdschrijver Gemeentelijke Technische Dienst
Woonachtig: Van der Horststraat 9, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Kooijman, Jan, 22-11-1920 Rotterdam, Betonwerker
Woonachtig: Pimpernelstraat 15 A, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942, vrijgelaten in 1944; tweede arrestatie 5-3-1945
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Koorneef, Willem, 24-11-1898 Rotterdam, Fabrikant
Woonachtig: Heemraadsplein 7 B, Rotterdam
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Haagsche Veer, Vught, Dachau

Kooten, Arie van, 22-11-1902 Rotterdam, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Beverstraat 15, Rotterdam
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Toen de politie- en Sicherheitsdienst-actie tegen de NVM van start ging door Isaäk Sies bij hem onder.

Korte, Machiel te, 19-11-1901 Amsterdam, Musicus
Woonachtig: Amstellaan 101, Amsterdam
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-2-1943 Vergast met Zyklon-B
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Korthagen, Cornelis Jacobus, 10-5-1919 Amsterdam
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Everhard Johannes, 6-3-1916 Amsterdam
Woonachtig: Timmerman, Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Johanna Christina, 25-4-1911 Amsterdam
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Maria, 9-11-1917 Amsterdam, Sperwerlaan 1
Woonachtig: Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Maria Magdalena (Martha), 8-8-1922 Amsterdam
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Zij werd in Rotterdam gearresteerd in het kader van het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie. Zij had vlak daarvoor nog bij Hollandia-Kattenburg in Amsterdam gewerkt. Zij werd door de Rotterdamse politie en de Sicherheitsdienst onder zware psychische druk en bedreiging met martelingen gedwongen om werknemers van Hollandia-Kattenburg aan te wijzen die actief waren in het communistisch verzet. Dit was de inleiding tot de moord op de Joodse werknemers van Hollandia-Kattenburg en hun familieleden. De Duitsers arresteerden bij Hollandia-Kattenburg 367 Joodse werknemers en vervolgens ook de gezinsleden tot een totaal van 817 personen. Ze werden via Westerbork versneld naar de gaskamers in Auschwitz afgevoerd.
De Duitsers lieten Martha ‘vrij’, maar ze moest als een soort huisslaaf als huishoudster op een boerderij werken. Daar gleed ze met een pot thee van een trapje waardoor ze ernstige brandwonden opliep. Na de oorlog werd ze tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Korthagen, Theodora Hendrina Maria, 18-4-1921 Amsterdam
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Wilhelmina Anthonia, 4-5-1907 Amsterdam
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Willem Anthonie, 29-4-1882 Nieuwer Amstel, Groentewinkelier
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Willem Anthonie, 21-7-1913 Amsterdam
Woonachtig: Monteur
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Kraats, Cornelis van der (Cor, Frans), 18-3-1906 Rotterdam, Expeditiemedewerker
Woonachtig: Hilledijk 51, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Hendrika Francisca Jacoba van der Kraats-Knoops
Terugmelding uit Oranjehotel: 28-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Haagsche Veer, Heemraadsingel, Haagsche Veer, Utrecht, Amersfoort
Overleden: 14-7-1943 Leusden
Opmerkingen: Hij was de oprichter van een van de twee voorgangers van de Nederlandse Volksmilitie. Zij schuilnaam was Frans. Hij stond in direct contact met Gerrit Kastein. Hij zat een paar weken ondergedoken bij Anton Kleinbussink in Deventer. Hij pleegde samen met Anton Kleinbussink op 23-8-1942 een mislukte aanslag op de spoorlijn bij Twello. Daarna zat hij ondergedoken in de woning waar Klara Rochmes verbleef. Hij stuurde bomaanslagen aan op spoorlijnen bij Enschede, Almelo en Twello (hij was aanwezig bij de laatste aanslag). Hij werkte nauw samen met een sabotagegroep in Deventer en de Hazemeijer-groep in Hengelo. Hij werd voor onderzoek ook naar Rotterdam en Arnhem overgebracht. Kreeg doodstraf, gefusilleerd.
In sommige verslagen staat beschreven dat de groep van Kleinbussink gearresteerd kon worden dankzij de hulp van een zeker Frans de Wit, die ver na de oorlog werd geïdentificeerd als zijnde Cornelis van der Kraats en dat Van der Kraats een Sicherheitsdienst-handlanger zou zijn. Door zijn fusillering is wel duidelijk dat dit niet het geval was. Vermoedelijk is er verwarring ontstaan doordat Van der Kraats de schuilnaam ‘Frans‘ gebruikte. Of Frans de Wit inderdaad de verrader was, is mij onduidelijk en welke persoon deze schuilnaam gebruikte is mij ook onbekend.

Kraats-Knoops, Hendrika Francisca Jacoba van der, Rotterdam 8-12-1905
Woonachtig: Hilledijk 151, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis van der Kraats
Gearresteerd: 11-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel

Kreveld, Alida van, 13-12-1891 Hoorn
Woonachtig: Vegtstraat 105, Amsterdam
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Sobibor
Overleden: Sobibor 5-3-1943 Vergast met Zyklon-B
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst

Kriek, Abraham de, 11-8-1903 Dordrecht, Tramconducteur RET
Woonachtig: Riederlaan 41 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 doodstraf door fusillering

Kriek-Janssen, Alberdina de, Dordrecht 30-5-1906, Conducteur RET
Woonachtig: Riederlaan 41 A, Rotterdam

Krimpen, Arie Cornelis van, 31-10-1883 Charlois, Kraanmachinist
Woonachtig: Egelantierstraat 15, Rotterdam
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 1-2-1945
Opmerkingen: in Vugt stond vermeld: ‘Grund der Sch.h.: NVM

Kroon, Herman, 9-12-1919 Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Kuijper, Eugenius Josephus Franciscus Jonkheer de, 11-3-1894 Kliprivier (Zuid-Afrika), Machinist
Woonachtig: Egelantierstraat 1, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau

Kuik, Johannes, 3-7-1886 Ammerstol, Incasseerder
Woonachtig: Spartastraat 23, Rotterdam
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-11-1944

Langenhorst-Pors, Johanna, Charlois 3-2-1881         
Woonachtig: Bloemfontijnstraat 4 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de zuster van Bastiaan Cornelis Pors

Leeuwen, Eliazar van, 17-10-1891 Rotterdam, Banketbakker
Woonachtig: Wandeloordstraat 24 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik van Leeuwen
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 14-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Leeuwen, Hendrik van, 27-10-1918 Rotterdam, Tekenaar
Woonachtig: Wandeloordstraat 24 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Eliazar van Leeuwen
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: 9-4-1943 Sobibor
Opmerkingen: van Joodse afkomst, kreeg doodstraf, maar die werd opgeschort

Leijdeckers, Pieter Abraham, 21-8-1891 Den Helder, Broodbakker
Woonachtig: Sinjeur Semeynsweg 199, Den Haag
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Lenssen, Wilhelmus Johannes, 29-8-1922 Voorst, Electricien
Woonachtig: Rijksstraatweg, Voorst
Gearresteerd
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Lezer, Isedoor, 7-1-1870
Woonachtig: Krekelstraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Betje Lezer-Van Dijk en een broer van Noach Lezer en de vader van Mozes Andries Lezer
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 14-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst.

Lezer, Mozes Andries, 17-12-1904 Assen, Vleeschhouwer
Woonachtig: Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Sophie Lezer-Kloots en de zoon van Isedoor Lezer
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst.

Lezer, Noach, 8-12-1875 Assen, Kapper
Woonachtig: Schieweg 77 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Isedoor Lezer
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 12-2-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Saartje van Gigch werkte in zijn kapsalon. Toen de Rotterdamse politie op 18 oktober haar op haar werk vroeg of ze Saartje van Gigch kende, ontkende ze dat en iedereen in de kapsalon zweeg; daardoor kreeg Saartje de kans onder te duiken en een aantal leden van de Nederlandse Volksmilitie te waarschuwen.

Lezer-Kloots, Sophie, 15-3-1910 Rotterdam, Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Woonachtig: Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Mozes Andries Lezer
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz

Lezer-Van Dijk, Betje, 27-12-1878 Zuidland
Woonachtig: Krekelstraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Isedoor Lezer, de moeder van Mozes Andrie Lezer en de zuster van Louis van Dijk.
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 14-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst.

Ligtlijf, Johannes, 10-4-1908 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: St. Mariastraat 20 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Dirkje Florijn-Ligtlijf en een oom van Pieter Ligtlijf.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Fallersleben
Overleden: 22-2-1945 Fallersleben.

Ligtlijf, Pieter, Rotterdam 10-7-1917, Koopman
Woonachtig: Proveniersstraat 13, Rotterdam
Verwantschap: Johannes Ligtlijf was een broer van zijn vader.
Gearresteerd 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Bijzonderheden: In Vught werd vastgelegd: ‘Mitgl. NVM

Limburg, Cornelis, 19-12-1908 Den Haag, Bakker
Woonachtig: Begoniastraat 204, Den Haag (na echtscheiding bij woonde hij op dit adres bij zijn broer; hij woonde oorspronkelijk in zelfde straat op nummer 72).
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Secretaris districtsbestuur N.R.H. (1937). Spreker.
Gearresteerd: 29-4-1942
Gevangenschap: Buchenwald, Laura, Mittelbau, Dora, Bergen Belsen
Opmerkingen: Hij deelde enige maanden het zelfde onderduikadres in Rotterdam met Samuel Dormits, maar Limburg vertrok omdat hij de bezigheden van Dormits te gevaarlijk vond. Limburg werd in Rotterdam op straat gearresteerd toen zijn (ex-)vrouw zomerkleren kwam brengen (waarschijnlijk was er sprake van verraad)

Linden, Aart van der, 1-10-1908 Rotterdam, Metselaar
Woonachtig: Essenburgstraat 127 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Huibert van der Linden
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer

Linden, Huibert van der, 12-1-1903 Rotterdam, Scheepsschilder
Woonachtig: Josephstraat 18, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Aart van der Linden
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op 6-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht

Loer, Bernard, 16-3-1913 Schiedam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Lugthart, Christiaan, 19-3-1925 Papendrecht, Bankwerker
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Gearresteerd: 22-9-1942
Verwantschap: Hij was de zoon van Cornelis en Maria Helena Lugthart-Gerrits
Gevangenschap: Vught, Natzweiler, Dachau

Cornelis Lugthart met echtgenote.

Lugthart, Cornelis (Cees), 12-5-1898 Dubbeldam, Schilder
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Helena Lugthart-Gerrits en de vader van Christiaan Lugthart
Gearresteerd: 22-9-1942
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij miste ten gevolge van een ongeval beide benen. Hij kwam voort uit de SDAP. Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding dat hij in 1935 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de CPN kandidaat stond. Voor de oorlog bood hij regelmatig onderdak aan vluchtelingen, Joden, Jehova-getuigen en communisten, uit Duitsland. Tijdens de oorlog verspreidde hij illegale lectuur, waarvoor hij een verbergplekje in zijn invalidewagentje had. Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Lugthart-Gerrits, Maria Helena, 20-7-1900 Voorst
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis Lugthart en de moeder van Cornelis Lugthart
Opmerkingen: Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding dat zij in 1939 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de CPN kandidaat stond. Voor de oorlog bood zij regelmatig onderdak aan vluchtelingen, Joden, Jehova-getuigen en communisten, uit Duitsland. Zij moest haar echtgenoot vanwege zijn invaliditeit bij veel activiteiten voor de sabotagegroep van Anton Kleinbussink assisteren. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht.

Luza, Bernard (Barend), 10-12-1903 Amsterdam, Gummikledingmaker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 36, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 13-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Overleden: 15-2-1943 Waalsdorpervlakte
Opmerkingen: van Joodse afkomst, kreeg doodstraf, gefusilleerd

Maas, Jan van der, 15-2-1907 Amsterdam
Woonachtig: Shackletonstraat 34, Amsterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Catharina Hendrina van der Maas-Van der Liet
Terugmelding uit Oranjehotel: 29-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Maas, Willem Hendrik, 1-10-1912 Hengelo
Woonachtig: Twekkelekerweg 90, Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgelaten 28-4-1944
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat zijn echtgenote een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg,

Maas-Van der Liet, Catharina Hendrina van der, 25-8-1907 Amsterdam
Woonachtig: Shackletonstraat 34, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jan van der Maas
Terugmelding uit Oranjehotel: 29-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Maliepaard, Pieter Cornelis, 11-11-1908 Capelle, Ambtenaar evacuatie
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat 7, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Vocht in Internationale Brigade Spanje.
Gearresteerd: 5-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau

Man, Cornelis (Cor) Willem Leendert de, 24-5-1912 Rotterdam, Radiotechnicus
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 31, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: C.P.H. C.P.N.-opposant. Was in Spanje maar ontkent aan de burgeroorlog te hebben deelgenomen.
Gearresteerd: 25-6-1941
Gevangenschap: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: 23-12-1942 Auschwitz
Bijzonderheden: Hij werd gearresteerd op aanwijzen van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst in verband met de Duitse inval in de Sovjet-Unie.
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Hij was Spanjestrijder.

Maten, Wilhelm van der, 2-7-1912 Bergisch Gladbach (Duitsland), Landarbeider
Woonachtig: Rijksweg A 138, Voorst
Gearresteerd: 22-9-1942
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij kwam voort uit de SDAP. Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Meijboom, Bernard Herman, 18-9-1905 Rotterdam, Arts
Woonachtig: Brielselaan 182, Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij was politiearts en tevens actief in het artsenverzet. Hij verleende medische hulp aan de op de vlucht zijnde ernstig gewonde Karel Meijer en bracht die vervolgens op een ander adres, waar verdere medische verzorging mogelijk was.

Meijden, Leendert van der, 15-4-1911 Rotterdam, Leraar boekhouden
Woonachtig: Burgemeester Meineszstraat 69, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Mauthausen
Opmerkingen: Hij de leiding over het illegale NVM-blad De Patriot. Hij kreeg de doodstraf, maar die werd opgeschort, Nacht und Nebel-gevangene.

Meijer, Karel, 18-5-1919 Rotterdam, Metaaldraaier
Woonachtig: Van Weelstraat 44 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Amersfoort
Overleden: 14-7-1943 Leusden
Opmerkingen: Hij dook in 1942 onder om aan uitzending naar Duitsland te ontkomen. Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie (vermoedelijk omdat hij na de martelmoord op Herman Holstege al door de Haagse Sicherheitsdienst gesignaleerd was), kreeg doodstraf, gefusilleerd.
Zijn vader was politieagent en werd op 14-1-1943 gearresteerd en de volgende dag weer vrijgelaten.
Nadat de actie van de politie en Sicherheitsdienst tegen de NVM van start ging, was hij bij Pieter Kok ondergedoken. De Sicherheitsdienst en politie deden een inval bij Pieter Kok en toen sprong Meijer van drie hoog uit het raam in een tuin. Dit werd gehoord door de SD’ers, ze zagen hem door de tuin rennen en schoten op hem. Er werden 13 schoten gelost, waarvan meerdere hem troffen, waardoor hij een slagaderlijke bloeding opliep; desondanks kon hij ontkomen. Hij zocht op een willekeurig adres hulp en dat bleek een verpleegkundige te zijn, die zijn slagaderlijke bloeding kon stoppen, waarna hij hulp zocht bij de arts Bernardus Meijboom. Die verleende medische hulp en bracht hem voor een nacht onder bij zijn patiënt Hendrikus Kermis en daarna op een ander adres. Hij kende iemand die hem naar Frankrijk kon helpen ontkomen, maar die was loslippig en vertelde het aan zijn moeder. Die had vernomen dat er een prijs van 1000 gulden op het hoofd van Meijer was gezet en waarschuwde de politie.

Mendels, Sander, 28-11-1903 Den Haag, Borstelmaker
Woonachtig: Wilhelmina van Pruisenstraat 5, Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Jaantje Mendels-Juliard
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork, Sobibor
Overleden: 26-3-1943 Sobibor
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Hij werd gearresteerd met een vals persoonsbewijs ten name van Karel Johannes van den Berg. Hij werd op 23-10-1942 naar het Oranjehotel overgebracht

Mendels-Juliard, Jaantje, 5-2-1905 Den Haag
Woonachtig: Wilhelmina van Pruisenstraat 5, Den Haag
Verwantschap: Zij was gehuwd met Sander Mendels
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Sobibor
Overleden: 26-3-1943 Sobibor

Merzbach-Spier, Jenny, 25-7-1888 Wickrath, Grevenbroich, Rheinprovinz (Duitsland)
Woonachtig: Scheldestraat 35, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 23-11-1942
Overleden: 17-9-1943 Auschwitz
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Mink, Eldert Marinus de, 28-6-1898 Rotterdam, Pakhuisbaas
Woonachtig: Dr. De Visserstraat 58 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Moerland, Cent, 7-2-1865 Stavenisse
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Woonachtig: Overijselschestraat 42 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Derk Karel Moerland
Gevangenschap: Oranjehotel

Moerland, Derk Karel, 6-8-1922 Rotterdam, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Overijselschestraat 42 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Cent Moerland
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Molendijk, Aert, 9-11-1908 Rotterdam, Grondwerker
Woonachtig: Gaesbeekstraat 12 A, Rotterdam
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau, Kottern
Overleden: Kottern 10-1-1945

Moquette, Henri Herman, 5-1-1899 Makassar (NOI)
Overleden: Soesterberg 19-1-1942 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Muije, Hendrik, 1-10-1913 Rotterdam, Timmerman
Woonachtig: Loofdakstraat 13 C, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Gevangenschap: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was groepsleider binnen de NVM en was betrokken bij het NVM-blad De Patriot. Hij kreeg de doodstraf en werd gefusilleerd

Mulder, Bernardus Gerardus, 25-5-1916 Utrecht, Monteur
Woonachtig: Oosterpad 58, Bussum
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 doodstraf door fusillering

Muntz, Jacob, 11-11-1913 Rotterdam, Hulppolitieman
Woonachtig: Aegidiustraat 61, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Marinus Muntz
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 18-2-1943 Vught

Muntz, Marinus, 16-10-1913 Rotterdam, Machinebankwerker
Woonachtig: Reserve Boezemstraat 25, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Jacob Muntz
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Natzweiler
Overleden: 14-6-1943 Natzweiler
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Nederlof, Jan Dirk, 22-10-1918 Rotterdam, Huisschilder
Woonachtig: Groepstraat 45 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 8-4-1943 Leusden
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, gefusilleerd

Nederveen, Johannes, 2-2-1915 Rotterdam, Opperman
Woonachtig: Van Everdijckstraat 33, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Neijsel, Carl Friedrich, 9-3-1917 Amsterdam
Gearresteerd: 10-1942
Gevangenschap: Weteringschans, Oranjehotel, Weteringschans, Amersfoort, Vught; vrijgelaten juli 1943
Opmerkingen: Spanjestrijder en daardoor stateloos. Hij raakte in Spanje gewond. Hij werkte tijdens de bezetting voor De Waarheid, tijdens de Februaristaking deelde hij pamfletten uit en belette trams uit te rijden. Hij werd lid van een mil-groep en werkte samen met Samuel Dormits. Hij was betrokken bij aanslagen in het Laakkwartier in Den Haag en op een spoorbrug in Rotterdam. Hij hielp Joden om uit treinen te ontsnappen. Hij werd eind oktober opgepakt in verband met het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie. Hij stond ook op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars en werd daardoor bij vergissing vanuit Amersfoort naar Vught gestuurd en vervolgens in juli 1943 vrijgelaten. Daarna ging hij voor de Raad van Verzet opnieuw kranten verspreiden en nieuwsbulletins aanplakken.

Nieuwenhuis, Bernardus Franciscus (Bennie), 11-8-1915 Hengelo, Bankwerker-hand
Woonachtig: Dennenboschweg 50, Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Overleden: Utrecht 24-9-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Nieuwenhuis, Gerrit Jan, 15-2-1909 Westervoort, Arbeider steenfabriek
Woonachtig: Terwolde
Gearresteerd: 29-10-1942
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Olree, Kornelis, 20-2-1900 Oosterland, Politieagent
Woonachtig: Corverstraat 40 A, Rotterdam
Gearresteerd: 6-1-1943
Haagsche Veer, Vught, Oranjehotel

Oonk, Gerard (Gerrit), Rotterdam 27-4-1913
Woonachtig: 1e Reserveboezemstraat 9 A, Rotterdam

Oort, Gerrit van, 27-4-1913 Rotterdam, kelner
Woonachtig: Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Opmerkingen: Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie.

Oort, Willem van, 12-12-1903 Rotterdam, Bankwerker
Woonachtig: Wandeloorddwarsstraat 15 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Otto Lange van de Haagse Sicherheitsdienst en Johannes Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst tijdens de actie tegen de communisten uit voornamelijk Schiedam op basis van informatie verkregen ten gevolge van de martelmoord op Herman Holstege. Hij werkte voor De Waarheid. Hij kreeg de doodstraf en werd gefusilleerd.
Zijn broer Johannes Coenradus is gearresteerd en is in het ziekenhuis in Huntlosen, waar medische proeven op gevangenen uit het concentratiekamp Esterwegen gedaan werden, vermoord (euthanasie) in het kader van de ‘Aktion Brandt‘. Het is mij onbekend of hij in verband met de Nederlandse Volksmilitie stond.

Oosten, Abraham van, 26-11-1898 Assen, Reiziger in vloerbedekking
Woonachtig: Nieuwe Hoogstraat 9-11 (Rusthuis Hiegentlich), Amsterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Hermann Hiegentlich
Terugmelding uit Oranjehotel: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 24-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Overmaat, Carolus Franciscus, 26-10-1918 Rotterdam
Woonachtig: Spoorsingel 30 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Padding, Hendrik, 4-7-1916 Beilen, Opzichter-tekenaar
Woonachtig: Bergschelaan 96 A, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Parreira, Leo, Amsterdam 11-3-1905, Tilanusstraat 46 III Amsterdam, Regenjassenplakker
Gearresteerd: 20-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst.

Peters, Seger Wilhelm, 1-3-1913 Rotterdam, Grondwerker
Woonachtig: Stokroosstraat 32a, Rotterdam
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught

Pierôt, Frederika Amalia, 27-5-1909 Den Haag, Naaister
Woonachtig: Polanenstraat 28 III, Amsterdam / Suezkade 148, Den Haag
Gearresteerd: 15-11-1942
Overleden: 7-3-1945 Mauthausen
Gevangenschap: Oranjehotel, Anrath, Krefeld. Magdeburg, Gommern, Ravensbrück, Mauthausen
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Tijdens intensieve verhoren bekende zij sabotage door regenkleding voor militairen slecht te naaien. Ze zat in het Oranjehotel bij Adriana Klazina Breur-Hibma in de cel. Ze kreeg de doodstraf, maar die werd opgeschort

Plug, Pieter Leendert, 14-6-1922 Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught

Polder, Willem van de, 17-10-1900 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: Jacominastraat 70 A, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort
Overleden: Duitsland 3-5-1945
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst dat hij lid was van het sectiebestuur Rotterdam van de CPN.

Polderman, Cornelis, 11-6-1894 Vlissingen, Grondwerker
Woonachtig: Linschotenstraat 4, Amsterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Pors, Bastiaan Cornelis, 15-9-1885 Charlois, Fijngoedstrijker
Woonachtig: Katendrechtse Lagedijk 294 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Johanna Langenhorst-Pors
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Stoker. Actief in de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort
Overleden: Vught (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herz und Kreislaufschwache bei Lungenentzundung)
Bijzonderheden: Hij werd in Vught doodgeknuppeld.

Post, Adrianus, 21-3-1896 Rotterdam, Huisschilder
Woonachtig: Hoekschestraat 33, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Leendert Post
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Overleden: 21-4-1944 Natzweiler
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Post, Johannes Leendert, 17-4-1924 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Hoekschestraat 33, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Adrianus Post
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Overleden: 12-3-1945 Rotterdam
Opmerkingen: gefusilleerd bij wijze van represaille

Posthuma, Jelle, 29-8-1906 Amsterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Bataviastraat 4, Amsterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Jacoba Johanna Posthuma-Celie
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 doodstraf door fusillering.
Opmerkingen: Drukte De Waarheid in Zwanenburg, ook die met de oproep tot de Februaristaking (Staakt, staakt).

Posthuma-Celie, Jacoba Johanna, 19-8-1914 Amsterdam
Woonachtig: Bataviastraat 4, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jelle Posthuma
Gearresteerd: 7-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught
Opmerkingen: Zij bracht de in Zwanenburg gedrukte De Waarheid naar Amsterdam, ook die met de oproep tot de Februaristaking (Staakt, staakt). In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘CPN‘, maar zij werd op de zelfde dag als haar echtgenoot gearresteerd, die vanwege de NVM werd gearresteerd.

Stijntje Gret en Djajeng Pratomo

Pratomo, Gando Raden Mas Djajeng, 22-2-1917 Bagan Si Api-Api (NOI), Student
Woonachtig: Regentesselaan 168, Den Haag
Verwantschap: Hij kreeg een relatie met Stijntje Gret, die hij na de oorlog huwde.
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was lid van Perhimpoenan Indonesia, hij was via zijn vriendin Stijntje Gret ook betrokken bij de Rotterdamse communistische verzetsgroep van Wim Jettinghof. Hij werd in Rotterdam gearresteerd. In Vught werd als arrestatiereden vermeld: ‘Besitz illegaler Flugblätter

Prins, Sonja, 14-18-1912 Haarlem, Dichteres
Woonachtig: West Zeedijk, Rotterdam / Bilthoven
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communiste. Partijcongres C.P.N. (1935).
Terugmelding uit Oranjehotel: 11-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij wist in 1944 te ontsnappen tijdens een dodenmars bij de ontruiming van Ravensbrück.

Prins-Macdonald, Eliza Willekes (Ina), 21-3-1886 Haarlem
Woonachtig: Rotterdam / Bilthoven
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Aanwezig op congres revolutionaire schrijvers in Moskou 1927.
Terugmelding uit Oranjehotel: 11-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd na zes weken vrijgelaten vanwege epileptische aanvallen.

Provilij, Simon, 30-1-1909 Heerenveen
Terugmelding uit Oranjehotel: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Putten, Herman van, 26-7-1901 Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10-1942
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Raalte-Lezer, Bertha van, 3-9-1881 Assen
Woonachtig: Nobelstraat 71 A, Rotterdam
Gearresteerd: 3-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 13-11-1942 Auschwitz

Raben, Gerhardus Arnoldus, 12-11-1911 Rotterdam, Controleur luchtbescherming
Woonachtig: Bonaventutrastraat 44 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar werd gratie verleend. Hij werd in december 1942 in Friedberg (Hessen, Duitsland) te werk gesteld.

Rademaker, Jan, Rotterdam 17-11-1878
Gevangenschap: Oranjehotel

Rave, Barend Hendrik de, 31-12-1916 Rotterdam, Beambte
Woonachtig: Beukelsdijk 99 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Redeker, Marinus Gerardus, 23-3-1919 Amsterdam, Stucadoor
Woonachtig: Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: In 1952 naar Australië geëmigreerd, maar kwam in 1957 weer terug.

Reef, Herman, 26-7-1910 Hengelo
Woonachtig: C.F. Storkplein 26, Hengelo
Verwantschap: Hij was gehuwd met Helena Agatha Reef-Weel
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgelaten 28-4-1944
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Reef pleegde op 13 oktober 1942 samen met Harry van Genugten een mislukte aanslag op een trein, waarin Duitse generaals zaten.
Reef werd vrijgelaten doordat zijn echtgenote een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Reef-Weel, Helena Agatha (Leen)
Woonachtig: C.F. Storkplein 26, Hengelo
Verwantschap: Zij was gehuwd met Herman Reef
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Zij ging een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en wist zo de vrijlating van76 leden van de Hazemeijer-groep, waarbij haar echtgenoot, als gunst te verkrijgen.

Reemst, Theodoor Everard van, 10-10-1908 Sleen, Arts
Woonachtig: Schiedamseweg 110 A, Vlaardingen
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Spanjestrijder, daardoor verloor hij het Nederlanderschap, maar kreeg dat vrij snel weer terug.

Reemst-De Vries van, Gertrud, 22-11-1914 Frankfurt
Woonachtig: Schiedamseweg 110 A, Vlaardingen
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork
Opmerkingen: van Joodse afkomst, Spanjestrijdster, daardoor verloor zij het Nederlanderschap, maar kreeg dat vrij snel weer terug

Ridder, Johannes Theodorus de, 26-5-1888 Rotterdam, Loodgieter
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Overleden: 8-6-1944 Natzweiler
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene. Zijn zoon Johannes Gerardus is op 6-9-1943 in Japanse krijgsgevangenschap in het kamp Tamarkan (Thailand) om het leven gekomen.

Rijnsent, Cornelis Martinus, 19-5-1915 Purmerend, Tegelzetter
Woonachtig: Reepstraat 13 A, Rotterdam
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Oranjehotel, Vught, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werd op zijn werk gearresteerd.

Rijswijk, Otto van, 25-11-1910 Velden, Machinist
Woonachtig: Paradijslaan 125 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-10-1942, op medisch advies vrijgelaten 10-5-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Mathenesserdijk, Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Rochmes, Klara Sara, 19-11-1902 Wenen (Oostenrijk)
Woonachtig: Hilledijk 151, Rotterdam
Gearresteerd: 15-1-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: 23-11-1942 Auschwitz
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Zij had de Duitse nationaliteit. In haar woning zat Cornelis van der Kraats ondergedoken; of Klara daar officieel woonde of daar ondergedoken zat is mij onbekend. Zij werd op 26-1-1942 naar een kraaminrichting overgebracht; wie de vader was, is mij onbekend.

Rodert, Johannes (Jo), 25-10-1910 Deventer, Groente- en fruithandelaar
Woonachtig: Oosterstraat 1, Deventer
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap: Arnhem, Amersfoort
Overleden: Soesterberg: 19-11-1942 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Cornelis van der Kraats aanslagen op spoorlijnen, onder nadere bij Twello, pleegde.

Rodrigues Pereira, Leo, 11-3-1905 Rotterdam, Gummiplakker
Woonachtig: Tilanusstraat 45 III, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: Van Joodse afkomst

Roggeveen, Adriaan, Rotterdam 2-9-1889
Woonachtig: Spartastraat 28, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Clasina Roggeveen-Van der Wal en de vader van Johannes Roggeveen

Roggeveen, Johannes, 19-12-1913 Rotterdam, Loodgieter
Woonachtig: Krekelstraat 8 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Adriaan Roggeveen en Clasina Roggeveen-Van der Wal
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Roggeveen-Van der Wal, Clasina, Gouda 10-1-1889
Woonachtig: Spartastraat 28   Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Adriaan Roggeveen en de moeder van Johannes Roggeveen
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Maasoord

Roodenburg, Sophius, 6-6-1918 Rotterdam, Tuinder
Woonachtig: Van de Takstraat 5 C, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar werd gratie verleend

Rot, Izak de, 18-2-1916 Rotterdam, Carrosseriebouwer
Woonachtig: Rijndwarsstraat 5 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Roukens, Gerrit Joseph, 28-5-1908 Rotterdam, Schilder
Woonachtig: Jaersveltstraat 16 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Schilder. Brochurehandelaar C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 doodstraf door fusillering

Rozendaal, Joseph Jacob, Rotterdam 13-12-1903, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Oldenbarneveltstraat 134 A, Rotterdam
Gearresteerd: 8-9-1841
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942, Gefusilleerd

.

Ruijter, Gerrit de, 9-1-1910 Rheden, Draaier
Woonachtig: Bataviastraat 4, Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Overleden: Utrecht 24-9-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Ruiter, Willem de, 22-7-1890 Rotterdam, Chef controleur Havenbedrijf
Woonachtig: Corverstraat 5 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Willem de Ruiter
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Ruiter, Willem de, 29-6-1922 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Corverstraat 5 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Willem de Ruiter
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, gefusilleerd

Rulo, Franciscus Martinus, 14-9-1902 Rotterdam, Expeditieknecht
Woonachtig: Schildstraat 19 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Wilhelmina Rulo-Gerritsen van der Hoop
Terugmelding uit Oranjehotel: 19-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Overleden: 12-12-1944 Neuengamme
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het NVM-blad De Patriot

Rulo-Gerritsen van der Hoop, Maria Wilhelmina, 5-1-1907 Rotterdam
Woonachtig: Schildstraat 19 A, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Franciscus Martinus Rulo
Gearresteerd: 19-10-1942, vrijgelaten 11-12-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel

Rummens, Frédéric Paul Lucien, 30-6-1911 Amsterdam, Huisschilder
Woonachtig: Van Kinsbergenstraat 10, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 11-11-1942, vrijgelaten 21-7-1944
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij voorzag Samuel Dormits van persoonsbewijs ten name van Rummens, hij gaf aan de politie op dat zijn persoonsbewijs in een zwembad gestolen was.

Ruppert, Izaäk Hendrik, 21-4-1923 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Acacialaan 29, Schiedam
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 doodstraf door fusillering

Salemink, Leonard Willem Frans Cornelis, 11-11-1894 Nijmegen, Verkoper
Woonachtig: Sandelingstraat 130, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Hedwig Salemink-Ochell
Gearresteerd: 11-11-1942, vrijgelaten 30-11-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd op 14-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht.

Salemink-Ochell, Hedwig, Radvormswald (Duitsland) 22-2-1895
Woonachtig: Sandelingstraat 130, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Leonard Willem Frans Cornelis Salemink
Gearresteerd: 18-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel

Schans, Jacob van der, Rotterdam 12-4-1905, Havenarbeider
Woonachtig: Dahliastraat 46 E, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Cornelia Maria Diederik-Van der Schans
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 23-10-1943

Schilperoort-Wijntje, Heiltje, Oud Beijerland 22-5-1919
Woonachtig: Mijnsherenlaan 80 A     Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück

Schippers, Cornelis, Rotterdam 1-3-1911, Gereedschapsslijper
Woonachtig: Slaghekstraat 162, Rotterdam
Gearresteerd: 19-2-1941
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: 28-5-1942 Groß-Rosen
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het NVM-blad De Patriot.

Schollaart, Adriaan, Rotterdam 7-1-1912, Electrisch monteur
Woonachtig: Overijsselschestraat 116 B, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort

Schriek, Carel Marinus, Rotterdam 7-11-1901, Winkelier
Woonachtig: Maretakstraat 43 A, Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Geilenberg
Overleden: Geilenberg 25-10-1944

Schuler, Wilhelm, Groningen 14-1-1896
Terugmelding uit Oranjehotel: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Schut, Theodor, Dordrecht 15-5-1901
Gearresteerd: 22-6-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Schuurman, Cornelis, Amsterdam 14-9-1915, Bakker
Woonachtig: Bosch en Lommerweg 92, Amsterdam
Gearresteerd: 30-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Utrecht
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 doodstraf door fusillering

Siedenburg, Anton Wijbrand, Amsterdam 4-10-1922, Student
Woonachtig: Twello
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap: Arnhem, Vught
Overleden: Soesterberg: 19-11-1942 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Cornelis van der Kraats aanslagen op spoorlijnen, onder nadere bij Twello, pleegde.

Sies, Cornelis, Rotterdam 6-8-1924
Woonachtig: Rusthoflaan 80 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Izaäk en Marinus Sies
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Sies, Izaäk (Ies), Rotterdam 6-7-1920 , Telefonist bij NS
Woonachtig: Rusthoflaan 80 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis en Marinus Sies
Gearresteerd: 28-10-1942
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was lid van de sabotagegroep binnen de NVM. Door Samuel Dormits en Gerben Wagenaar was een plan beraamd tot het plegen van een bomaanslag op een Duitse trein met verlofgangers om die te laten te laten ontsporen en van de spoordijk te laten vallen. Een ploeg onder leiding van Sies plaatste de bom. De bom ging echter te vroeg af, doordat een spoorwegbeambte tegen de draad naar de ontsteker aan reed en daarbij om het leven kwam. Hij was betrokken bij een mislukte poging om samen met Hendrik Speksnijder, Jacobus Philippus Hoeken Klaas Kaspers het filmtheater Luxor aan de Kruiskade in brand te steken, omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid. Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie, kreeg doodstraf, gefusilleerd. Na zijn arrestatie beschouwde de Sicherheitsdienst hem als Joods, hoewel zijn godsdienst volgens het bevolkingsregister gereformeerd was.
Nadat de politie- en Sicherheitsdienst-actie tegen de NVM van start ging, dook hij onder bij Arie van Kooten in de Beverstraat 25 onder. Daar demonstreerde Hendrik Speksnijder hem de werking van een pistool, dat ongewild afging, waardoor Sies ernstig aan zijn arm verwond raakte, waardoor hij bedlegerig werd. Een paar dagen later kwam een politieagent aan de deur in verband met de handhaving van de leerplicht. Sies dacht dat de politie voor hem kwam, vluchtte in pyjama over het dak weg en ging bij een openstaand dakraam het trappenhuis van een pand binnen. Een vrouw zag dat, dacht dat het een inbreker was en waarschuwde de politie, waardoor Sies, die zich verstopt had omdat hij in pyjama was, gearresteerd kon worden.

Sies, Marinus, 21-4-1914 Rotterdam
Woonachtig: Rusthoflaan 80 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis en Izaäk Sies
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Slager, Bernard, 6-3-1881 Steenwijk, Koopman manufacturen
Woonachtig: President Brandtstraat 68 III, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 23-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: 16-7-1943 Sobibor
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Slier, Debora (Bora), 18-9-1896 Amsterdam, Gummiplakster
Woonachtig: Vrolikstraat 291 I, Amsterdam
Gearresteerd: 7-12-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst, Nacht und Nebel-gevangene

Sloof, Hendrikus, 26-2-1908 Rotterdam, Grondwerker
Woonachtig: Tolhuisstraat 67, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10/2-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Overleden: 17-2-1945 Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Slooten, Jannes van, 17-2-1884 Nijkerk, Koopman
Woonachtig: Maaskade 130 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-1-1943
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Koopman. Communist.
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Lübeck 21-5-1945

.

Smeer, Jacob (Japie), 17-12-1904 Amsterdam, Regenjassenplakker
Woonachtig: Formosastraat 13 I, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: 28-5-1943 Sobibor
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Smeets-Ruhs, Aleida, 9-3-1903 Hüthum (Duitsland), Colportrice
Woonachtig: Bergweg 332 A, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 24/28-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Smit, Pieter, 12-7-1899 Alblasserdam, Kraanmachinist
Woonachtig: Deurnestraat 33, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Utrecht, Vught, Amersfoort, Utrecht

Snelleman, Petrus Gerardus Frederik, 13-6-1894 Kralingen, Havenarbeider
Woonachtig: Maaskade 28, Rotterdam
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 doodstraf door fusillering

Snelleman-Groeneveld, Adriaantje, Rotterdam 27-8-1896
Woonachtig: Maashaven 28    Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Petrus Gerardus Frederik Snelleman

Snijders, Johannes Petrus, 15-1-1924 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Overijselschestraat 8 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Soendaroe, Moen, 7-3-1919 Soerabaja (NOI), Danseur
Woonachtig: Regentesselaan 168 (Regentessekwartier), Den Haag
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-1-1945
Opmerkingen: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia

Speksnijder, Adriana Agatha (Jeanne), 26-10-1924 Rotterdam, Naaister, coupeuse
Woonachtig: Persoonshaven 115, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Jacobus Gerrit en Maria Wilhelmina Speksnijder-Backhausen, de zuster van Caspar en Marinus Speksnijder en een volle nicht van Hendrik Speksnijder; Johannes Adrianus Speksnijder was haar oom.
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Terugmelding uit Oranjehotel: 24/28-10-1942
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Speksnijder, Caspar, 27-1-1916 Rotterdam, Metselaar
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 448 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Loodgieter. Communist. Dienstweigeraar. Veroordeeld tot 15 maanden (1936).
Gearresteerd: 10-1-1943 door Wölk, Hoffmann, Schoenig (Sicherheitsdienst Rotterdam), Van der Wilt, Van Delft (Inlichtingendienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Binnenhof, Oranjehotel, Heemraadsingel Rotterdam
Overleden: Leusden 14-7-1943 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Bij hem thuis werd het NVM-blad De Patriot en het CPN-blad De Waarheid gestencild. Hij woonde in Rotterdam, maar dook in verband met de massa-arrestaties binnen de gelederen van de Nederlandse Volksmilitie onder in Den Haag. Toen de Sicherheitsdienst hem wilde arresteren, was hij al ondergedoken en werden in plaats van hem zijn moeder en zuster gearresteerd. Hij had bij station Hollands Spoor een afspraak met zijn neef Henk Speksnijder. Henk werd gearresteerd en de politie en Sicherheitsdienst vonden een notitie over de afspraak. Henk werd als lokaas neergezet en Caspar liep in de val. Bij de Haagse Sicherheitsdienst werd hij met een karwats afgeranseld, zodat zijn rug een bloederige massa was en zijn onderbroek in het vlees gedrukt zat. Hij werd met een gummiknuppel in de anus gepenetreerd, zodat die ernstig misvormd werd.

Speksnijder, Hendrik (Henk), 18-6-1919 Rotterdam, Huisschilder
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Hij was de zoon van Johannes Adrianus Speksnijder en een volle neef van Adriana Agatha, Caspar en Marinus Speksnijder; Jacobus Gerrit en Maria Wilhelmina Speksnijder-Backhausen waren zijn oom en tante.
Gearresteerd: 18-1-1943
Overleden: 14-7-1943 Leusden
Gevangenschap: Heemraadsingel Rotterdam, Binnenhof, Oranjehotel, Haagsche Veer, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst, hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie.
Hij was lid van de sabotagegroep binnen de NVM. Hij was betrokken bij een mislukte poging om samen met Jacobus Philippus Hoek het filmtheater Luxor aan de Kruiskade in brand te steken, omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid.. Een tweede poging, waarbij ook Izaak Sies en Klaas Kaspers betrokken waren, mislukte eveneens.
Hij zat bij Izaak Sies ondergedoken. In oktober 1942 werd hij tijdig gewaarschuwd voor de arrestatiegolf en kon tijdig elders onderduiken. Hij werd drie maanden later toch nog gearresteerd op de Statenweg in Rotterdam door een gecombineerd team van de Rotterdamse politie en de Sicherheitsdienst, waar hij een ’tref’ had met Jacob Vleeschhouwer, maar die was gearresteerd door Sicherheitsdienst en stond daar opgesteld met een bezemsteel in zijn broekspijp; bij de arrestatie probeerde hij te vluchten, maar de SD’er Hoffmann (een bokser) sloeg hem tegen de grond en trapte hem een gebroken kaak die hem heel veel pijn bezorgde. Als gevolg daarvan moest hij wekenlang via een buisje gevoed worden. Op het bureau van de SD aan de Heemraadsingel 219, probeerde hij op de eerste verdieping door een gesloten raam te springen, maar bleef met zijn voet in de sponning haken, waarna hij werd terug gehesen. De Duitser Hoffmann sloeg hem toen in zijn zwaar gewonde gezicht, wat door de gebroken kaak extra pijnlijk was. De SD vond in zijn zakken een aantekening voor de volgende dag met zijn neef Caspar Speksnijder bij station Hollands Spoor in Den Haag. Hij werd daar opgesteld met een bezemsteel in zijn broekspijpen zodat hij niet kon vluchten. Caspar liep zo in de val. Kreeg doodstraf, gefusilleerd.

Speksnijder, Jacobus Gerrit, 18-2-1893 Kralingen, Huisschilder
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Wilhelmina Speksnijder-Backhausen, de vader van Adriana Agatha, Caspar en Marinus Speksnijder, de broer van Johannes Adrianus Speksnijder en de oom van Hendrik Speksnijder.
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: 13-1-1945 Dachau

Speksnijder, Johannes Adrianus, 4-10-1890 Rotterdam, Scheepsbouwer
Persoonshaven 115 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik Speksnijder, de broer van Jacobus Gerrit Speksnijder en de oom van Adriana Agatha, Caspar en Marinus Speksnijder.
Gearresteerd 24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met de vermelding dat hij lid was geweest van het landelijk bestuur van een vakbond voor metaalarbeiders. Toen zijn broer Cas moest onderduiken kon hij tijdig een stencilmachine op een veilig adres onderbrengen.

Speksnijder, Marinus, 9-10-1917 Rotterdam, Schilder
Woonachtig: Persoonshaven 115, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacobus Gerrit en Maria Wilhelmina Speksnijder-Backhausen, de broer van Adriana Agatha en Caspar Speksnijder en een volle neef van Hendrik Speksnijder; Johannes Adrianus Speksnijder was zijn oom.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Erzingen
Overleden: 22-8-1944 Erzingen
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Speksnijder-Backhausen, Maria Wilhelmina, 3-4-1892 Rotterdam
Woonachtig: Persoonshaven 115, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacobus Gerrit Speksnijder, de moeder van Adriana Agatha, Caspar en Marinus Speksnijder en de tante van Hendrik Speksnijder.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Moeder van Caspar. Secretaresse afdeling Synd.Vr.B. (1937).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Opmerkingen: Zij kreeg de doodstraf, maar die werd opgeschort.

Spoor, Hendricus, Den Haag 15-11-1908, Schoenmaker
Woonachtig: Groenteweg 33 (Groente- en Fruitmarkt)
Verwantschap: Hij was een broer van Bertina Sophia Van der Elshout-Spoor, Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor, Franciscus Emile Casper en Lucas Spoor
Gearresteerd: 26-1-1943 door Sicherheitsdienst en Documentatiedienst als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Allach, Dachau
Overleden: Dachau 18-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Kollaps)
Bijzonderheden: Gearresteerd in verband met de Nederlandse Volksmilitie.
Opmerkingen: Hij was koerier voor de CPN: hij bracht o.a. stencils van Amsterdam naar Rotterdam. Hij zat bij zijn zuster Johanna Jacoba en zwager Michaël Fonteijn ondergedoken. Hij werd in eerste instantie in het huis van bewaring in Rotterdam opgesloten, waar bij zijn registratie werd vermeld ‘NVM‘.

Starre, Leendert Willem van der, 14-6-1901 Rotterdam, Behanger
Woonachtig: Hoevestraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Mees van der Starre
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen

Starre, Mees van der, 23-12-1924 Rotterdam
Woonachtig: Hoevestraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Leendert Willem van der Starre
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, op 18-3-1944 naar Aschaffenburg voor dwangarbeid

Steen, Adrianus Anthonius van der, 2-4-1901 Rotterdam, Bankbediende
Woonachtig: Olmendaal 229, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Elisabeth van der Steen-Ligt
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, Dachau, Mauthausen, Linz
Overleden: Mauthausen 21-3-1945

Steen-De Ligt, Elisabeth van der, 19-7-1905 Schiedam
Woonachtig: Olmendaal 229, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Adrianus Anthonius van der Steen
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Sterre, Cornelis van der, 23-6-1917 Rotterdam
Woonachtig: Kerstant van den Berghelaan 88, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacobus van der Sterre en de broer van Eldert en Jacobus van der Sterre
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Sterre, Eldert van der, 11-12-1915 Rotterdam
Woonachtig: Kerstant van den Berghelaan 88, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacobus van der Sterre en de broer van Cornelis en Jacobus van der Sterre
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Sterre, Jacobus van der, 17-4-1879 Rotterdam, Notarisklerk
Woonachtig: Kerstant van den Berghelaan 88, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis, Eldert en Jacobus van der Sterre
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Sterre, Jacobus van der, 27-12-1910 Rotterdam, Controleur luchtbescherming
Woonachtig: Ceintuurbaan 11, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacobus van der Sterre en de broer van Cornelis en Eldert van der Sterre
Terugmelding uit Oranjehotel: 24/28-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Overleden: 17-1-1945 Dachau
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Stokker, Wilhelmus Theodorus van der, 5-3-1913 Rotterdam, Bankwerker
Woonachtig: Geervlietstraat 7, Rotterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught
Opmerkingen: Hij is op 15-8-1944 gevlucht

Struik, Jacobus Marinus (Koos), 9-9-1906 Stavenisse, Schipper
Woonachtig: Overijsselschestraat 116, Rotterdam
Gearresteerd: 12-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught

Stuijt, Jan Laurens, 23-5-1885 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: Moerkerkestraat 118a, Rotterdam
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Oranienburg 2-5-1945

Suesan, Gerrit, 16-6-1899 Amsterdam, Winkelier
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Rachel Suesan-Jacobs en de vader van Joseph en Juda Suesan.
Gearresteerd: <8-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-8-1942 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Het was gebruikelijk dat hele gezinnen tegelijkertijd naar Westerbork overgebracht worden om vervolgens naar Auschwitz of Sobibor gedeporteerd te worden. Dat Gerrit zonder zijn gezinsleden al zo vroeg gedeporteerd werd, doet vermoeden dat hij op illegale praktijken betrapt werd.

Suesan, Joseph, 5-2-1925 Rotterdam, Student
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Gerrit en Rachel Suesan-Jacobs en de broer van Juda Suesan.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 28-2-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Suesan, Juda, 2-4-1930 Amsterdam
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Gerrit en Rachel Suesan-Jacobs en de broer van Joseph Suesan.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 7-12-1942 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Hij was met 12 jaar de jongste persoon die gearresteerd werd. Het is goed mogelijk dat zijn ouders hem ingezet hebben om kranten te verspreiden (ik heb voor Leiden nog een 12-jarige gevonden, die ingezet werd bij het verspreiden van illegale kranten).

Suesan-Jacobs, Rachel, 17-1-1899 Amsterdam
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Gerrit Suesan en de moeder van Joseph en Juda Suesan.
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 7-12-1942 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Summeren, Catharina van, 3-4-1921 Rotterdam, Gummiplakster
Woonachtig: Reserve Boezemstraat 107, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 4-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Swaab, Aaron, 30-7-1904 Amsterdam, Sokkenstopper
Woonachtig: Tilanusstraat 75 III, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 21-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 21-1-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst, Nacht und Nebel-gevangene

Swalf, Marcus, 6-2-1902 Berchem (België), Kleermaker
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Celina de Smitt die een zuster was van de Haagse verzetsman Arnold Smitt.
Terugmelding uit Oranjehotel: 11-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst.

Teelen, Franciscus Bernardus Canisius Maria, 21-4-1905 Zevenaar, Schoenmaker
Woonachtig: Twello
Gearresteerd: 1942
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Teeuwen, Hendrik Willem, Rotterdam 9-9-1914, Fraiser
Woonachtig: Schuttersstraat 48, Rotterdam
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Utrecht, Amersfoort

Thöenes, Betsie, Rotterdam 2-3-1906, Onderwijzeres
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 4 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en de zuster van Dirk, Jacoba Antonie en Piet Thöenes
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Ravensbrück

Thöenes, Dirk, Rotterdam 19-8-1904
Woonachtig: Doezastraat 30 A, Hillegersberg
Verwantschap: Zij was de dochter van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en de broer van Betsie, Jacoba Antonie en Piet Thöenes

Thöenes, Jacoba Antonie (Toos), Rotterdam 2-10-1917, Onderwijzeres
Woonachtig: Schieveenstraat 40 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en de zuster van Betsie, Dirk en Piet Thöenes

Thöenes, Piet, Rotterdam 26-8-1921
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 4 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en de broer van Betsie, Dirk en Jacoba Antonie
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Dachau

Thöenes-Schuddebeurs, Grietje Elisabeth (Betsie), Zevenhuizen 30-8-1883, Onderwijzeres
Woonachtig: Doezastraat 30 A Hillegersberg
Verwantschap: Zij was de moeder van Betsie, Dirk, Jacoba Antonie en Piet Thöenes
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, Ravensbrück

Tiekink, Wilhelm, 4-3-1917 Enschede
Woonachtig: Twekkelekerweg 90, Enschede
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgelaten 28-4-1944
Gevangenschap: Arnhem. Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat zijn echtgenote een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg,

Tillemans, Karel Cornelis, 15-1-1907 Rotterdam, Technisch ambtenaar
Woonachtig: Van Lennepplein 3, Soest
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-10-1944
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Timmerman-Schaddelee, Jannigje Johanna (Jenny), 8-7-1907 Werkendam, Verpleegster
Woonachtig: Marentakstraat 38 B, Rotterdam.
Verwantschap: Zij was de zuster van het Haagse Gemeenteraadslid Jan Schaddelee.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communiste. Haar man sneuvelde in Spanje. Was daar zelf verpleegster (1937-1938).
Gearresteerd: 7-1-1943 voor Sicherheitspolizei
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught
Opmerkingen: Tijdens de Spaanse burgeroorlog ging ze als verpleegster naar Spanje. Haar echtgenoot sneuvelde in Spanje aan het Aragon-front. Ze verloor het Nederlanderschap omdat haar echtgenoot het Nederlanderschap verloor. Tijdens de oorlog was ze betrokken bij het communistisch verzet in Rotterdam. Zij zat ondergedoken bij het echtpaar Arie Bossers en Elisabeth Quist. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de NVM. Zij werd gearresteerd in het kader van een actie tegen de Nederlandse Volksmilitie. Zij werd op 9-6-1943 overgebracht naar Vught.

Touw, Petronella, 29-10-1919 Den Haag
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Traa, Johannes, 28-4-1913 Hooglanderveen
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel.
Opmerkingen: Hij werd meer dan 100 jaar oud.

Traanman, Herman, 19-4-1923 Enschede
Woonachtig: Geraniumstraat 7, Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgelaten 28-4-1944
Gevangenschap: Arnhem, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Triep, Leendert Johannes, 7-2-1911 Den Haag, Glazenwasser
Woonachtig: Laakkade 89, Den Haag
Opmerkingen: Spanjestrijder, hij meldde zich in 1942 als krijgsgevangene omdat levensbedreigende arrestatie dreigde.

Troost, Johannes Gerrit (Gerrit), 7-6-1916 Rotterdam, Expeditieknecht
Woonachtig: Pimpernelstraat 16 C, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Vanwege het gevaar van arrestatie bij het oprollen van de NVM, was hij in het kader van de Arbeitseinsatz in Berlijn gaan werken. Hij werd in Berlijn gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Als reden voor arrestatie werd vermeld “CPN”.

Tuinman, Hendrik, 9-5-1875 Genemuiden, Mijnwerker
Woonachtig: Polslandstraat 19, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Herman Tuinman.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Mijnwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P.
Gearresteerd: 12-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Opmerkingen: Hij is op 19 oktober 1943 in Poortugaal overleden.

Tuinman, Herman, 27-10-1912 Rotterdam, Timmerman
Woonachtig: Terschellingschestraat 9 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendrik Tuinman.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Lid hoofdbestuur C.J.B. V.V.S.U. Districtsbestuur C.P.N. (1938). Bestuur afdeling V.C.O.O. (1938).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Utrecht

Vaart, Jochem van der, 26-4-1892 Zwolle, Los werkman
Woonachtig: Schulpweg 85, Rotterdam
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Valkman, Jannes, 13-10-1883 Hardenberg, Machinist
Woonachtig: Allard Piersonstraat 36, Haarlem
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942, vrijgelaten 1-3-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Velde, Engeltje van der, Naarden 23-6-1916, Inpakster
Woonachtig: Celebesstraat 28 III, Amsterdam
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap: Weteringschans

Velleman, Samuel, 18-11-1891 Antwerpen, Koopman
Woonachtig: Vinkensteynstraat 70 (Valkenboschkwartier)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Vogeltje Kat
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 29-10-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst. Hij kwam uit Rotterdam waar hij tijdens de oorlog actief was in de CPN, hij hielp bij het laten onderduiken van Joden en leden van de CPN. Hij dook in Den Haag onder, waar hij ook aan het communistisch verzet bijdroeg. Hij liet de Joodse verzetsman Elias Waas in Den Haag bij zich onderduiken. Hij werd gearresteerd in het kader van de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie.
Hij zat in Den Haag ondergedoken en was betrokken bij het communistisch verzet. Hij verzorgde de Joodse communistische verzetsman Elias Waas die daar ook ondergedoken zat. Hij werd in opdracht van de Rotterdamse SD-chef Wölk gearresteerd in verband met de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie.

Vellheuer, Huibert, 25-5-1916 Rotterdam, Havenarbeider
Woonachtig: Sophiastraat 16 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Wilhelm Carl Vellheuer
Opmerkingen: Hij stond op lijst van gezochten met als reden ‘Angeh. D. NVM‘. Hij is overleden op 8-1-1944 in Rotterdam.

Verbrugge, Aart, 7-12-1891 Charlois, Havenarbeider
Woonachtig: Stokroosstraat 32 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Magdalena Louise Verbrugge-Van As
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau
Opmerkingen: Zijn zoon Leendert Arnoldus Verbrugge vocht als vrijwilliger in de Internationale Brigade in Spanje.

Verbrugge-Van Asch, Magdalena Louise, 20-4-1891 Rotterdam
Woonachtig: Stokroosstraat 32 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Magdalena Louise Verbrugge
Gearresteerd: 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Ravensbrück
Overleden: Hälsingborg (dep. Malmöhus, Zweden) 30-4-1945 (na evacuatie uit Ravensbrück)
Opmerkingen: Haar zoon Leendert Arnoldus Verbrugge vocht als vrijwilliger in de Internationale Brigade in Spanje.

Vergeer, Johan Simon, 5-7-1900 Snelrewaard, Slager
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Verhoeven, Johan, 29-3-1889 Hillegersberg, Stratenwachter
Woonachtig: Bergsche Linker Rottekade 222, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, maar die werd opgeschort

Ville, Marinus Ludovicus, 24-10-1920 Rotterdam, Carrosseriebouwer
Woonachtig: Soetendaalscheplein 8, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 20-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Hij werd in Wenen gearresteerd. Nacht und Nebel-gevangene.

Visser, Pieter, 18-2-1891 Nieuwerkerk, Machinist
Woonachtig: Putschelaan 19, Rotterdam
Gearresteerd: 27-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Dachau

Vleeschhouwer, Heiman, 27-6-1918 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Jacob Vleeschhouwer
Overleden: 31-3-1944 Polen (fictieve datum)
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Vleeschhouwer, Jacob, 27-12-1913 Rotterdam, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Heiman Vleeschhouwer
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Heemraadsingel, Amersfoort
Overleden: 14-7-1943 Leusden
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Hij was betrokken bij een mislukte poging het filmtheater Luxor in brand te steken, omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid. Toen hij zonder ster over straat liep werd hij op basis van zijn uiterlijk door de politie aangehouden en toen hij bij controle een ‘J’ in zijn persoonsbewijs bleek te hebben staan gearresteerd. Op het politiebureau bleek dat hij in het opsporingsregister voor kwam en toen vervolgens aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Hij werd op 12-2-1943 naar Utrecht overgebracht. Kreeg doodstraf, gefusilleerd

Vlieger, Willem, 18-3-1897 Assen, Aannemer
Woonachtig: Lange Hilleweg 3 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Willem de Vlieger
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Overleden: 1-2-1945 Neuengamme
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Vlieger, Willem, 1-2-1922 Assen, Stratenwachter
Woonachtig: Lange Hilleweg 3 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Willem de Vlieger
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Vogel, Jacobus, 28-2-1890 Zwartsluis, Weger
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Suzanna Maria Vogel-De Wit
Terugmelding uit Oranjehotel: 17-10-1942
Overleden: 12-5-1944 Natzweiler
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene

Vogel-De Wit, Suzanna Maria, Sint Maartensdijk 2-9-1897
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B   Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacobusa Vogel

Vos, Mozes, 29-8-1912 Amsterdam, Venter
Woonachtig: Jodenbreestraat 35 III, Amsterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: 9-4-1943 Sobibor
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Vreeken, Dirk, 12-6-1895 Nieuwer Amstel, Schoenmaker
Woonachtig: Kwakersstraat 10 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Dina Margaretha Vreeken-Fleminks
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Vreeken-Fleminks, Dina Margaretha, 25-9-1897 Amsterdam
Woonachtig: Kwakersstraat 10 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Dirk Vreeken
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Vries, Arie de, 19-8-1887 Rotterdam, Meubelmaker
Woonachtig: Oudelandstraat 3 B, Rotterdam
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel

Vries, Benjamin de, 25-11-1893 Amsterdam, Koopman
Woonachtig: Bijlwerffstraat 39 A, Rotterdam
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Sobibor
Overleden: Sobibor 5-3-1943 vergast met Zyklon-B
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Vries-Frankfort, Esther de, 20-11-1899 Amsterdam
Woonachtig: Bijlwerffstraat 39 A, Rotterdam
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Sobibor
Overleden: Sobibor 5-3-1943 vergast met Zyklon-B
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst

Vrijburg, Johannes, 11-1-1904 Zwolle, Kraanmachinist
Woonachtig: Bergweg 100 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Anna Theodora Vrijburg-Schuijl
Terugmelding uit Oranjehotel: 31-10-1942, vrijgelaten 19-7-1944
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught

Vrijburg-Schuijl, Anna Theodora, 3-11-1900 Amsterdam
Woonachtig: Bergweg 100 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johannes Vrijburg
Terugmelding uit Oranjehotel: 29-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Haagsche Veer, Ravensbrück
Overleden: 3-2-1944 Ravensbrück

Vugt, Gijsbertus van, 19-11-1917 Rotterdam, Kok op grote vaart
Woonachtig: Maashaven 33 A
Gearresteerd: 9-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Haagsche Veer, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie

Waas, Elias, 6-3-1914 Amsterdam, Kapper
Woonachtig: Daguerrestraat 50, Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanne Waas-Enning
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: 5-2-1943 Leusden
Opmerkingen: Kreeg doodstraf, gefusilleerd

Waas-Enning, Johanna (Hannie), 12-11-1916 Bodelschwingh (Duitsland)
Zij was gehuwd met Elias Waas
Woonachtig: Daguerrestraat 50, Den Haag

Wal, Marinus van der, 12-8-1910 Vlaardingen, Krantenverkoper
Woonachtig: Oudaanstraat 11 B, Pernis
Terugmelding uit Oranjehotel: 18-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Overleden: 17-2-1946 Bloemendaal
Opmerkingen: Nacht und Nebel-gevangene. Hij is overleden aan de gevolgen van gevangenschap.

Wapperom met zijn partner Kitty

Wapperom, Pieter (Melis, Henk), 6-4-1913 Dordrecht, Kantoorbediende
Woonachtig: Antheunisstraat 224 / Vreeswijkstraat 380
Gearresteerd: 11-2-1943 vrijgelaten 1-9-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Bijzonderheden: Bijzonderheden: Hij werd in Utrecht gearresteerd waar hij een ontmoeting zou hebben met Nicolaas Johannes Bergsma, die echter al gearresteerd was in verband met de Nederlandse Volksmilitie.

Warnaar, Harme, 14-3-1883 Rotterdam, Slotenmaker
Woonachtig: Proveniersstraat 13, Rotterdam
Gearresteerd: 26-3-1943, vrijgelaten 29-3-1943, tweede keer gearresteerd 5-5-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught
Opmerkingen: Pieter Ligtlijf woonde bij hem in. Hij werd de tweede keer gearresteerd vanwege deelname aan een staking. Daarnaast woonden ook twee zwervers, Abraham Hoogmoed en Harm Christiaans, bij hem in die meerdere keren gearresteerd zijn geweest door resp. de Inlichtingendienst en groep X, die zich voornamelijk met de bestrijding met het communisme bezig hielden. Het is onduidelijk of de zwervers bij de communistische activiteiten van bijv. Pieter Ligtlijf betrokken waren.

Weerd, Frederik de, 10-2-1921 Terwolde, Tuinman
Woonachtig: Wijkseweg, Terwolde
Gearresteerd
Verwantschap: Hij was een broer van Willem de Weerd
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Weerd, Willem de, 16-3-1916 Apeldoorn, Chauffeur
Woonachtig: Wijkseweg, Terwolde
Verwantschap: Hij was een broer van Frederik de Weerd
Gearresteerd: 1942
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Wel, Josephina Margrieta van der, Rotterdam 23-8-1885, Onderwijzeres
Woonachtig: Lumeystraat 22, Rotterdam
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel

Werven, Gerrit van, 10-6-1916 Welsum, Landarbeider
Woonachtig: Twelloseweg, Terwolde
Gearresteerd
Overleden: 19-11-1942, Soesterberg doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Wevers, Dirk, 3-8-1906 Rotterdam, Leerling machinist
Woonachtig: Van der Sluysstraat 72 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Wielen, Egidius Matheus van der, 18-2-1912 Rotterdam, Besteller P.T.T
Woonachtig: Moerkerkstraat 27 B, Rotterdam
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd op zijn werk gearresteerd.

Wijler, Johan (Jo), 15-3-1894 Lochem, Graanhandelaar
Woonachtig: Beukelsdijk 22 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork
Overleden: Westerbork 2-3-1944
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst

Wijngaard Adrianus, 29-9-1905 Rotterdam, Meubelmaker
Woonachtig: Rakstraat 18 Rotterdam
Gevangenschap in: Gearresteerd: 22-2-1942
Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Witte-Lugtenburg, Willempje Helena de, 17-7-1880 Rotterdam
Woonachtig: Riederstraat 5, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Sectiebestuur C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 21-1-1943 vrijgelaten 22-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught

Woerdt, Gijsbert van der, 24-5-1894 Ridderkerk,
Woonachtig: Mr. P.J. Troelstrastraat 86, Hengelo
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Wolf, Hendrik Herman, 5-7-1918 Delft
Woonachtig: Parallelweg SS 166, Hengelo
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap: Arnhem, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aaslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken.

Wolff, Samuel de, 1-9-1900 Middelburg, Venter
Woonachtig: Heemsteestraat 28 B, Rotterdam
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 30-4-1943 Auschwitz
Opmerkingen: van Joodse afkomst

Zutphen, Andries van, 14-4-1897 Rotterdam, Handelsreiziger
Woonachtig: Elzendaal 5 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria van Zutphen-Vermaak en de vader van Hendrika Eltina van Zutphen
Gearresteerd: 9-1-1942, vrijgelaten 13-1-1942; tweede keer gearresteerd 22-10-42
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Utrecht, Amersfoort
Overleden: 8-4-1943 Leusden
Opmerkingen: Eerste keer gearresteerd vanwege het verspreiden van illegale berichten; hij woonde toen aan de Bijlwerffstraat 37 B. Tweede keer gearresteerd in verband met Nederlandse Volksmilitie. Kreeg doodstraf, gefusilleerd.

Zutphen, Hendrika Eltina van, 20-3-1922 Rotterdam
Woonachtig: Elzendaal 5 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Andries en Maria van Zutphen-Vermaak en de vader van Hendrika Eltina van Zutphen
Terugmelding uit Oranjehotel: 8-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Zutphen-Vermaak, Maria van, 19-8-1893 Maarseveen
Woonachtig: Elzendaal 5 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Andries van Zutphen en de moeder van Hendrika Eltina van Zutphen
Terugmelding uit Oranjehotel: 8-11-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Zweth, Maarten van der, 16-10-1892 Rotterdam, Werkman R.E.T.
Woonachtig: Pleinweg 83 B Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Vught, Utrecht

Zwijnenburg, Cornelis Johannes, 15-12-1888 Rotterdam, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Voorde 22, Rotterdam
Gearresteerd: 26-1-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Overleden: 15-2-1945 Haagsche Veer, Vught, Sachsenhausen