Communistische verzetsmensen uit de regio Den Haag, A-G

In de onderstaande lijst staan de personen, waarvan ik gevonden heb dat ze op een of andere manier bij het Haags communistisch verzet, d.w.z. verzet in de regio Den Haag die van Leiden tot Delft liep, betrokken waren. Verreweg de meesten zijn communistische verzetsmensen uit de Haagse regio. Dat wil niet zeggen dat ze politiek gezien allemaal communisten waren en lid van de CPN. Er zitten ook een paar mensen die andere partijen aanhingen tussen zoals, aanhangers van de RSAP, Bellamy en de SDAP, die om diverse redenen tot het communistische verzet toegetreden waren.

Behalve leden van het communistisch verzet zitten er ook een paar personen van andere verzetsorganisaties tussen, die met het Haags communistisch verzet samenwerkten en bij dezelfde politie- of Sicherheitsdienst-operatie gearresteerd werden.

Verder zitten er personen bij die gearresteerd werden bij politie- of Duitse acties tegen communisten; meestal verwanten, gezinsleden, huisgenoten of onderduikers op hetzelfde adres. Het is in dat soort situaties niet vast te stellen wie wel en wie niet aan het verzet deelnam; meestal zullen ze aan het verzet hebben deelgenomen en anders zijn ze slachtoffers van de bestrijding van het communisme door politie en Sicherheitsdienst.

Het was voor mij vaak niet te achterhalen wie echte verzetsmensen waren, omdat daar meestal niets over vastgelegd werd. Ik heb alle personen opgenomen die bij een arrestatieactie tegen het communistisch verzet opgepakt werden. Maar het kan zijn dat er familieleden, buren, bezoekers of passanten mee gearresteerd werden, terwijl ze niets met het verzet te maken hadden. Vaak werden ze later vrijgelaten; maar er werden ook wel echte verzetsmensen zo nu en dan vrijgelaten, omdat ze zich toevallig goed onschuldig konden laten overkomen of doordat ze als lokaas werden vrijgelaten. De vrijlatingen geven dus niet aan of iemand wel of geen verzetsmensen waren. Het aantal ten onrechte als verzetspersoon opgenomen is waarschijnlijk zeer klein.

Het zijn niet allemaal personen die alleen in de Haagse regio actief in het verzet waren. Soms waren ze actief in een andere regio, maar voor samenwerking zo nu en dan in Den Haag kwamen. Zulke personen heb ik opgenomen als ze in Den Haag gearresteerd werden of als de samenwerking met het Haags communistisch verzet goed gedocumenteerd is.

Verder heb ik ook mensen opgenomen die in de Haagse regio ondergedoken waren en daar aan het verzet deelnamen, ook als ze eerst in een andere regio actief waren geweest. Omgekeerd heb ik deelnemers aan het Haags communistisch verzet ook opgenomen als ze, bijvoorbeeld om onder te duiken of het vervullen van een landelijke verzetsfunctie, naar een andere regio waren vertrokken en daar gearresteerd werden.

De leden van de RSAP die op 25en 26 juni 1941 in Leiden gearresteerd werden en op 29 september 1941 uit kamp Amersfoort vrijgelaten werden heb ik niet opgenomen, omdat het vrijwel zeker is dat ze niet aan het verzet hebben deelgenomen (de RSAP werd pas begin 1941 actief). Deze RSAP’ers zijn het slachtoffer van de misdadige haat van de Leidse politie tegen alles wat links was. De politie wilde alles wat links was om het leven gebracht hebben en arresteerde de RSAP’ers tegen de Duitse instructies in. Wel heb ik de communistische gijzelaars die september 1942 gearresteerd werden opgenomen, omdat de meesten wel degelijk aan het verzet hebben deelgenomen, maar een onderscheid tussen wie wel en wie niet valt niet te maken.

Bij het achterhalen van bij het communistisch verzet betrokken personen werd ik soms voor lastige problemen gesteld. Zo verklaarde de SD-communistenjager Otto Lange na de oorlog, dat hij zo ‘menselijk’ was geweest om zo nu en dan arrestanten vrij te laten. Daarbij noemde hij vijf personen. Het leek me erg waarschijnlijk dat dit communistische verzetsmensen waren; ik kon er echter maar vier in verband met het communistisch verzet brengen. De vijfde, Testro, kon ik niet thuisbrengen. Na lang puzzelen kwam ik erachter dat de naam al dan niet opzettelijk foutief was: het moest Questroo zijn. Dat was een zwarthandelaar die als inkoper voor de V-Mann Jan Haakman actief was en op deze manier onderdeel van het corruptiespel van de Sicherheitsdienst was, waarbij een aantal SD’ers en V-mannen als Jan Haakman en Reinder Zwolsman schatrijk werden. Ik heb deze Testro dus maar gauw geschrapt.

In de lijst zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd. In de meeste gevallen participeerden de echtgenotes in het verzet. Maar ze werden zelden gearresteerd, zodat ik daarover geen informatie heb. In de meeste gevallen deden ook andere gezinsleden als oudere kinderen, broers en zusters, ouders e.d. aan het verzet mee. Maar als ze niet mee gearresteerd werden, heb ik daar geen weet van.

In de lijst staan ongeveer 960 leden van het Haags communistisch verzet. Ik schat dat ik daarmee ongeveer tweederde deel van de verzetsgezinnen in beeld heb. Daarnaast vermoed ik dat in ieder verzetsgezin gemiddeld minstens twee personen aan het verzet deel namen. Daarmee schat ik dan het totaal aantal actieve deelnemers aan het Haags communistisch verzet tussen de 2000 en 2500 personen. Dat is iets meer dan het aantal leden dat de CPN voor de oorlog in de Haagse regio had. Maar dat is goed te verklaren, doordat lang niet alle gezinsleden lid van de partij werden. Het lidmaatschap van een persoon was in veel gezinnen te duur en met één lidmaatschap kreeg men de gewenste informatie toch binnen.

Dat er veel meer communistische verzetsmensen waren, blijkt uit dat in 1944 en 1945 De Waarheid en het Mededelingenblad van De Waarheid in een oplage van enige duizenden in de Haagse regio verspreid werden. Op het laagste niveau werden deze blaadjes in bundeltjes van tien exemplaren per bezorger verspreid, zodat er voor de verspreiding enige honderden mensen nodig waren. Ik heb van die verzetsdeelnemers maar een piepklein deel weten te achterhalen.

Door de wijze waarop ik gedwongen was te werken, was de kans om door mij achterhaald te worden het grootste voor de gesneuvelde personen en in iets mindere mate de gearresteerden. Als iemand niet gearresteerd werd, is de kans klein dat die persoon door mij achterhaald werd.

Tot het communistisch verzet reken ik leden van:

 • De Waarheid: Allemaal communisten
 • De Vonk: Grootste deel communisten met enkele sympathisanten (RSAP, SDAP, Bellamy)
 • Groep Wollweber: Meest communisten aangevuld met militante antifascisten
 • Perhimpoenan Indonesia: Meest Indonesische communisten aangevuld met Nederlandse verwanten en Indonesische sympathisanten (werd voor de oorlog door de Centrale Inlichtingendienst als mantelorganisatie van de CPN beschouwd)
 • Nederlandse Volksmilitie: Bijna allemaal communisten en enkele sympathisanten uit vooral Joodse hoek
 • Duits emigranten verzet: allemaal Duitse communisten die voor de oorlog naar Nederland gevlucht waren, soms aangevuld met Nederlandse partners
 • CS6: Meest communisten met sympathisanten uit vooral kunstenaarskringen
 • Mededelingenblad De Waarheid: Meest sympathisanten voor het communistisch verzet (Bellamy) en een klein aantal communisten in de leiding

Van de volgende samenwerkingsverbanden tussen verschillende verzetsgroepen heb ik mensen opgenomen indien ik expliciete aanwijzingen heb gevonden dat de betrokkenen uit communistische hoek kwamen:

 • De vrije katheder
 • Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO)
 • Persoonsbewijscentrale (PBC)
 • Raad van Verzet (RVV)

Overzicht van de mij bekende personen, ongeveer 930, waarvan er 284 om het leven zijn gekomen, die bij het communistisch verzet in de regio Den Haag betrokken waren:

Aalst, Gerrit van, Rotterdam 12-12-1907, Kelner
Woonachtig: Hobbemaplein 90 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was de vader van Isaque van Aalst, een broer van Nicolaas van Aalst en een halfbroer van Petrus Josephus van Kerklaan.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Tremmer grote vaart. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Sectiebestuur C.P.N. (1936). Lijst links-extremistische personen (1939).
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep.
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat sein Wohnung zur Aufbewahrung von Paketen mit Hetzschriften der Illeg CPN zur Verfügung gestellt Er ist einem KZ-Lager zugewiesen worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Gaf als reden van arrestatie op in Buchenwald: Kommunistische Lektüre im Hause aufbewahrt.
Overleden: Buchenwald 10-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Sepsis bei Phlegmone li. Unterschenkel (Zellgewebseiterung))
Bijzonderheden: Er werden bij hem thuis vergaderingen met betrekking tot De Waarheid gehouden. Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Aalst, Isaque van, Rotterdam 8-1-1930
Woonachtig: Hobbemaplein 90 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was de zoon van Gerrit van Aalst
Opmerkingen: Was in 1941 bij de arrestatie van zijn vader al ondergedoken.

Aalst, Nicolaas, Rotterdam 18-9-1906, Zeeman
Woonachtig: Hobbemaplein 90 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was een broer van Gerrit van Aalst en een halfbroer van Petrus Josephus van Kerklaan.
Gearresteerd: 24-5-1944 in Rotterdam door Wasserschutzpolizei, vrijgelaten 19-6-1944.
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Aalst, Petrus van, Arbeider
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Oranjehotel

Aar, Jan Frederik van der, Den Haag 29-3-1915
Woonachtig: Marktweg 237 (Groente- en Fruitmarkt)
Gearresteerd: 21-8-1942 door Lange, Gross (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Vader was broodbakker. Voor de oorlog betrokken bij verenigingen ‘Hulp aan Spanje’ en ‘Internationale Rode Hulp’

Aarts, Willem Cornelis, Den Haag 20-7-1903
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942 door Zinkel (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Abbas, Jan, Bellingwolde 30-1-1899, Commies PTT
Woonachtig: Valkenboschkade 249 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was communist. Hij ontving mededelingenblad van De Waarheid en gaf dat door.

Abdoelrachman, Raden, Keboemen (NOI) 8-1-1898, Arts
Woonachtig: P.J. Blokstraat 32, Leiden
Gearresteerd: 11-8-1943 (in Rotterdam)
Gevangenschap: Haagsche Veer, Amersfoort

Abdoerhamin, Bensaleh, Soerabaja (Nederlands Indië) 17-8-1906, Kelner
Woonachtig: Loosduinsekade 360 (Rustenburg en Oostbroek)
Gearresteerd: 18-1-1943 (in Rotterdam) door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam)
Gevangenschap: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia en van de Nederlandse Volksmilitie.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Kajat, Djajong Protomo en Abdoer Soendara.

Akkerman, Barend Gerrit, Raalte 7-4-1893, Commies PTT
Woonachtig: Appelstraat 26 (Vruchtenbuurt)
Gearresteerd: 7-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg
Overleden: Siegburg 26-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Fleckfieber)

Akkermans, Cornelis Antonius, Nijmegen 3-7-1899, Koopman in groenten en fruit
Woonachtig: Trooststraat 23 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: 2e Penningmeester afdeling V.V.S.U.
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald
Vermelding in Vught: Grund d. Sch.h.t. CPN
Overleden: Den Haag 23-7-1946 t.g.v. van verblijf in concentratiekamp
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’. Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: In 1946 ten gevolge van verblijf in concentratiekamp overleden

Altenau, Johannes Petrus Martinus, ‘s-Hertogenbosch 30-8-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Van Brakelstraat 86 II (Zeeheldenkwarier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Sigarenmaker. Propagandist voor de C.P. Radencommunist.
Gearresteerd: 8-9-1942 door Knorr, Lange (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 19-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Begin jaren twintig was hij lid van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland. Hij werd op basis van medisch advies vrijgelaten.

Amsterdam, Johannes van, Oegstgeest 23-12-1908, Bloemist
Woonachtig: Johan Gramstraat 37 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Hoofdbestuurslid Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937). Neemt dienst in Spaanse regeringsleger (1937-1938).
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Auschwitz, Farben
Opmerkingen: Waarschijnlijk lid van de RSAP. Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij werd vanuit Neuengamme te werk gesteld bij de Organisation Todt. Ondanks dat hij in juni 1941 gearresteerd was en ondertussen in Neuengamme verbleef, stond hij op de lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden.

Annokkee, Dirk, Den Haag 19-12-1907, Metselaar
Woonachtig: Wateringschestraat 280 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Metselaar. Bestuur V.V.S.U. (1936).
Gearresteerd: >9-1942 door Sicherheitsdienst omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Apon, Johannes Adrianus (Jan), Rotterdam 26-10-1907, Toneelspeler
Woonachtig: Koediefstraat 9 (Centrum)
Gearresteerd: <9-1942, vrijgelaten 18-3-43
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Vught, St. Michielsgestel
Bijzonderheden: Hij werd in Rotterdam gearresteerd vanwege medeplichtigheid bij het vervalsen van een persoonsbewijs.
Opmerkingen: Hij woonde samen met Janne Börger. Frits Reuter zat bij hen ondergedoken.

Arendse, Cornelis Hendrik
Woonachtig: Broekslootkade 319 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Opmerkingen: Was verzetsdeelnemer. Was niet thuis toen hij gearresteerd zou worden, is toen ondergedoken

Arendse, Hendricus Jacobus Johannes, Den Haag 1-1-1891, Fabrikant van kleefmiddelen
Woonachtig: Hildebrandstraat 172 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Verwantschap: Hij was gehuwd met Catharina Henriëtte Arendse-Bok en de vader van Hendricus Jacobus en Johannes Carel Hendricus Arendse.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1936). Colporteur Volksdagblad.
Opmerkingen: Hij had een klein lijmfabriekje genaamd ‘Perfecta’. Deze lijmfabriek is later uitgegroeid toot het internationaal bekende Bison kit.

Arendse, Hendricus Jacobus Johannes (Henk), Den Haag 15-3-1912, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Vreeswijkstraat 122 (Leyenburg)
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendricus Jacobus Johannes en de broer van Johannes Carel Hendricus Arendse en gehuwd met Christina Kleijn
Gearresteerd: 9-9-1941 door Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat sein Wohnung für Zusammenkünfte illeg CPN Funktionäre zur Verfügung gestellt. Er ist einem KZ-Lager zugewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: 2 Unterhaltungen von kommunistischen Mitgliedern in seiner Wohnung abgehalten
Bijzonderheden: Nacht-und-Nebel-gevangene, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: In zijn woning worden vergaderingen van de CPN gehouden en er staat een stencilmachine waarop pamfletten vermenigvuldigd worden. Als vertegenwoordiger reist hij veel en laat daarbij stapeltjes pamfletten op stations achter. Bij de arrestatie probeerde hij via balkon te vluchten, maar gaf zich over nadat gedreigd werd hem neer te schieten. Bij de verhoren zette Lange een revolver op zijn voorhoofd.

Arendse, Johannes Carel Hendricus, Den Haag 19-3-1914, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Broekslootkade 319 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendricus Jacobus Johannes Arendse en de broer van Hendricus Jacobus Johannes Arendse
Gearresteerd: 15-2-1943 als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Arendse-Bok, Catharina Henriëtte, Den Haag 3-8-1895
Woonachtig: Broekslootkade 319 172 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Hendricus Jacobus Johannes Arendse en de stiefmoeder van Hendricus Jacobus en Johannes Carel Hendricus Arendse.

Arendse-Kleijn, Christina Everdina, Den Haag 25-1-1914, assistent-boekhoudster
Woonachtig: Vreeswijkstraat 297 (Leyenburg)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Hendricus Jacobus Johannes Arendse
Gearresteerd: 15-2-1943 door Van Groin de Planque en Van der Weerd (Documentatiedienst) als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: De politieman Jilis van der Weerd probeerde in 1941 na de arrestatie van haar man seksueel contact met haar te krijgen in ruil voor gunsten. Ze werd zelf in 1943 in de woning van Gerbert Bakker gearresteerd toen ze aanbelde. Na de oorlog kreeg ze te horen dat haar man in het concentratiekamp was overleden, maar hij kwam toch nog terug.
Bijzonderheden: Zij werkte samen met o.a. Adrianus Nas en Tjerk Kloostra

Baarle, Henri Wilhelmus Jacobus (Harry) van, Delft 23-7-1908
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Zij werkte samen met o.a. Adrianus Nas en Tjerk Kloostra. Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Baas, Hermanus, Den Haag 26-1-1901, Koopman
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Gevangenschap: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuenkirchen Landkreis Osterholz 6-7-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herzschlag)

Baer (de Gier), Adrianus Ludwig Ferdinand, Den Haag 30-11-1910
Woonachtig: Veenkade 5 (Zeeheldenkwartier)
Verwantschap: Hij was de broer van Louis Baer.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 8-9-1942 door Knorr, Lange (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 19-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende.

Baer (de Gier), Louis Gerardus Adrianus, Den Haag 8-11-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Van Aerssenstraat 71 (Geuzen- en Statenkwartier)
Verwantschap: Hij was de broer van Adrianus Baer.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Instrumentmaker. Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 8-9-1942 door Knorr (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Familiewapen Bakhuizen van den Brink

Bakhuizen van den Brink, Johannes, Joure 18-7-1894, Bedrijfsleider
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 19 A (Zeeheldenkwartier)
Gearresteerd: omstreeks 13-3-1944 in verband met Mededelingenblad De Waarheid.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bakker, Désiré Joseph Hubertus, Den Haag 22-12-1887, Hoefsmid
Woonachtig: Rijswijkseweg 19 (Laakkwartier Spoorwijk)
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-1-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Fleckfieber)

Bakker, Gerbert (Gé), Zutphen 9-10-1905, Drukker
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L (Zeeheldenkwarier)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Hendrika Bolland
Gearresteerd: 15-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst), Van der Weerd, Groin de Planque, Schoo, Eysink (Documentatiedienst) als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Vermelding in Vught: Kaarten gemaakt voor onderduikers
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Maakte valse vervangende persoonsbewijzen (Vorläufige Ausweise) en liet Jan Herder bij hem onderduiken. Hij werd zwaar mishandeld en gemarteld door Knorr, Lange en Van der Weerd.

Bakker-Bolland, Hendrika, Den Haag 4-11-1912
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L (Zeeheldenkwarier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Gerbert Bakker
Gearresteerd: 15-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst), Van der Weerd, Van Groin de Planque, Schoo, Eysink (Documentatiedienst) als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Baks, Willem Johannes Albertus, Den Haag 11-2-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Lyonnetstraat 105 (Laakkwartier)
Gearresteerd: 28-8-1944 in Heilbrunn (Duitsland) door Gestapo
Gevangenschap in: Gevangenis Heilbrunn, gevangenis Stuttgart, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg
Bijzonderheden: Hij werd als politiek gevangene naar een concentratiekamp gezonden
Opmerkingen: Hij was getrouwd met een Anna Helena de Wolf die wrang genoeg in de Adolf Hitlerallee in Heilbrunn woonde. Het paar ging na de oorlog in Den Haag wonen.

Bakvis, Dirk (Dick), Den Haag 8-1-1916, Emballeur
Woonachtig: Wateringschestraat 190 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 17-9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Sypathisiert mit der CPN
Overleden: Groß Rosen 29-5-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bal, Cornelis, Den Haag 16-11-1899, Gemeentearbeider
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 122 (Scheveningen)
Gearresteerd: 18-9-1942 door Otto Lange van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bandringa, Tjidsger, Achtkarspelem 18-1-1902, Automonteur
Woonachtig: Scheldestraat 3 (Stationsbuurt)
Opmerkingen: Hij was namens de RSAP lid van de contactcommissie tussen het Haags communistisch verzet en het verzet van de RSAP (MLLF). Hij was een kappersklant van de vader van Nico Wijnen.

Barbier, Levie (Leon), Den Haag 15-10-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Rembrandtstraat 328 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 1940
Gevangenschap in: Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlijn-Plötzensee
Overleden: Berlijn-Plötzensee 7-9-1943 doodstraf door onthoofding met handbijl, executie tijdens Berliner Blutnächte waarschijnlijk door ophanging
Bijzonderheden: Zijn moeder was Joods, maar zelf stond hij net zoals zijn vader als Rooms Katholiek geregistreerd.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van scheepssabotageploeg van de groep Wollweber (Internationale Zeeliedenhulp), die aanslagen pleegde op schepen van Duitsland, Italië en Japan, die militaire goederen naar de staatsgreep plegende fascistische dictator Franco brachten. In 1937 huurde burgemeester Oud Nederlands grootste landverrader Anton van der Waals in om in samenwerking met de Gestapo de daders op te sporen. Oud liet de chef van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst de namen van de leden van de groep, onafhankelijk van het feit of ze iets strafbaars hadden gepleegd, aan de Gestapo in Hamburg leveren, terwijl hij wist dat dat hun doodvonnis kon betekenen. Onmiddellijk na de Duitse bezetting startte de Gestapo een jacht op de groep. Van Schaik verhuisde in januari 1940 naar Den Haag en schreef zich niet in het bevolkingsregister in. Daardoor kon de Sicherheitsdienst hem niet opsporen, maar dat lukte wel na inzet van de V-Frau Lina Hartmann. Het grootste deel van de groep Wollweber kon gearresteerd worden en werd in Hamburg afgrijselijk zwaar gemarteld. Hij werd vervolgens in een proces ter dood met de handbijl veroordeeld. Hij werd tijdens de Berliner Blutnächte om het leven gebracht; in die nacht werden tientallen doodvonnissen ten uitvoer gebracht door ophanging, omdat de gevangenis bij een bombardement beschadigd was geraakt. Het is onbekend of het doodvonnis van Barbier met de bijl of door ophanging is voltrokken.
Op internet staat vermeld dat hij gearresteerd werd, omdat hij tijdens tewerkstelling in Duitsland anti-Hitler leuzen had geschilderd. Op basis van wat ik gevonden heb is dat onjuist.

Barbier, Wilhelmus, Den Haag 12-4-1911, Metaaldraaier monteur
Woonachtig: Damasstraat 140 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: <10-44
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 24-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Kreislaufschwäche)

Barkeij Wolf, H
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 28-3-1943, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel

Barkmeijer, Adrianus, Den Haag 12-4-1901
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942 door Zinkel (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Barriël, Willem, Den Haag 12-12-1910, Chauffeur
Woonachtig: Stortenbekerstraat 48 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 24-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 9-6-1942 door vergassing met koolmonoxide (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf nach Fleckfieber
Opmerkingen: Hij verspreidde kranten en gaf berichten door. Toen hij gearresteerd werd, lag zijn vrouw in het ziekenhuis, zodat drie kinderen alleen onverzorgd achterbleven (opgevangen door buren)

De psychiatrische inrichting in Bernburg waar de vergassingen plaats vonden.
De gaskamer in Bernburg.

Barské, Johan Gerrit, Hengelo 23-1-1890, Handelsreiziger
Woonachtig: Soestdijkschekade 649 (Leyenburg)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Handelsreiziger. 1936 eerste vertrouwensman van de emigranten commissie der I.R.H.-afd.
Gearresteerd: 8-9-1942 door Breitner (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 19-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was in 1936 voor de Internationale Rooden Hulp vertrouwenspersoon voor gevluchte Duitse communisten.

Bastiaanse, Hendricus Adrianus (Henk), Utrecht 23-2-1899, Kelner
Woonachtig: Hofstraat 3 Utrecht / Maria van Reedestraat 21 bis A Leiden
Gearresteerd: 30-7-1941 naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 31-12-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf, offene Lungen tuberkulose)

Batist, Cornelis, Den Haag 12-12-1907, Machinebankwerker
Woonachtig: Kepplerstraat 31 (Regentessekwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Machinebankwerker. Communist. Dienstweigeraar. Zit in 1927 opgesloten in de Bijzondere Strafgevangenis in Scheveningen. Pleegde moordaanslag op zijn gewezen partner (1938).
Gearresteerd: >9-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Baumann, Wilhelmus Hendrikus Wijnand, Arnhem 24-7-1884, Koopman
Woonachtig: Obrechtstraat 415 (Duinoord)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Beck, Albertus Petrus, Delft 30-6-1915
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacobus Johannes Beck.

Beck, Jacobus Johannes, Delft 9-6-1887, Schilder
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was de vader van Albertus Petrus Beck en een broer van Karel Frederik Beck en Elisabeth Alberdina van den Burg-Beck. Alberdina van den Burg-Beck
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Schilder. Communist. 2e Voorzitter W.A.C. (1939). Voorzitter afdeling I.R.H. (1930).

Beck, Karel Frederik, Delft 20-11-1898, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Plateelstraat 4, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes Beck en Elisabeth Alberdina van den Burg-op lijst van Centrale Inlichtingendienst: Bestuur afdeling CPN, 2e Penningmeester afdeling IRH
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 9-6-1942 door vergassing met koolmonoxide (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf nach chron. Nierenentzündung)

Beck  Lambertus Karel (Bertus), Delft 15-2-1897
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes en Karel Frederik Beck en Elisabeth Alberdina van den Burg-Beck.
Opmerkingen: Hij overleed op 4-6-1945 als gevolg van de hongersnood.

Beek, Abraham van der, Delft 2-4-1902, Timmerman
Woonachtig: Hoefkade 288 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er ist für die Illeg CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen. Er ist am 1942 im KZ-Lager verstorben
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verteilung illegaler Lektüre
Overleden: Buchenwald 19-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Lungenödem)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Beek, Carel Jacobus van de, Den Haag 6-10-1895, Arbeider gasfabriek
Woonachtig: Snijdersstraat 55 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist
Gearresteerd: 8-9-1942 door Breitner (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, hij werd vrijgelaten 10-7-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Beek, Jacobus Marinus van, Sprang 18-4-1884, Onderwijzer
Woonachtig: Goudrenetstraat 207 (Vruchtenbuurt)
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Beek, Martinus van, Den Haag 31-3-1912, Boekbinder
Woonachtig: Rembrandstraat 255 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Köln, Deutz, Natzweiler, Rottweil, Dachau, Kdo-Ottobrunn
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Vertrieb illegaler Lektüre
Bijzonderheden: Nacht-und-Nebel-gevangene, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Beekman, Gerrit
Woonachtig: Paardenmarkt 75, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beekum, Cornelis van, Rijswijk 9-5-1879, Gemeentewerkman
Woonachtig: Gasthuislaan 103, Delft
Gearresteerd: 1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beelen, Leendert van, Den Haag 2-12-1902, Los werkman
Woonachtig: Kepplerstraat 93 (Regentessekwartier)
Gearresteerd: 23-6-1941 door Mönnich, Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 28-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf, Ascites (Bauchwassersucht Ӧdeme)

Beer, Henri Antonius Lolkes de, Leiden 16-7-1879, Boekhouder
Woonachtig: Haarlemmerweg 53A, Leiden

Beglinger, George Coenraad Theodoor, Den Haag 9-1-1894, Stoker
Woonachtig: Smitstraat 159 (Transvaalkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Los arbeider. Uit C.P.N. geroyeerd (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Oranienburg, Heinkel, Rathenau, Auschwitz
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid

Behrens, Maria, Schweich (Duitsland) 8-6-1896
Woonachtig: Klimopstraat 27 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 4-5-1943 door Hartlein van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beijer, Jan, Meppel 17-12-1903, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Van Ostadestraat 166 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 25-6-1941 naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 14-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf, bei Darmkatarrh)

Beijer-Geluk, Kornelia Susanna, Tholen 14-2-1905
Woonachtig: Van Ostadestraat 166 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was de zuster van Jan Jacob-Geluk

Benthem, Johannes van, Den Haag 31-1-1920, Beroepssoldaat
Woonachtig: Valkenboschkade 596 (Valkenboschkwartier)
Verwantschap: Hij was de volle neef van Johannes Bob van Benthem
Gearresteerd: 25-4-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij verdeelde meer dan honderd exemplaren van het mededelingenblad van De Waarheid over een tiental onderverdelers. Hij bediende samen met Daniel Pronk een stencilmachine. Zat in Vught een poos in bunker.

Benthem, Johannes Bob van, Buitenzorg (NOI) 5-9-1921
Woonachtig: Weissenbruchstraat 167 (Benoordenhout)
Verwantschap: Hij was de volle neef van Johannes van Benthem
Gearresteerd: 25-4-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Opmerkingen: Hij at vaak bij de ouders van Johannes van Benthem, die zelf ook nog bij zijn ouders woonde. Vermoedelijk woonden zijn ouders nog in Nederlands Indië; hij kwam zelf op 12-jarige leeftijd alleen naar Nederland. Na de oorlog werd hij advocaat bij de Nederlandse Octrooiraad en werd in 1968 daarvan president.

Berg, Dirk Jacobus van den, Leiden 1-9-1913
Gearresteerd: 25-5-1943 door Gross van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Berg, Franciscus van den, Middelburg 2-7-1904, Chef kok
Woonachtig: Allard Piersonlaan 61 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Johannes van den Berg en een zwager van de broers Kloostra.
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Vught, Amersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Berg, Hermanus Jacobus van den, Den Haag 22-7-1906, Broodverkoper
Woonachtig: Paulus Potterstraat 185 C (Schildersbuurt) / Sirtemastraat 132
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Frederik van den Berg.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewistische Leninisten (1939)
Gearresteerd: 8-9-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten op 19-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Berg, Johannes van den
Woonachtig: Raamstraat 78, Delft
Verwantschap: Hij was de broer van Franciscus van den Berg

Berg, Johannes Frederik van den, Middelburg 14-7-1896, Kleermaker
Woonachtig: Spinozastraat 3 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Hij was een broer van Hermanus Jacobus van den Berg.
Gearresteerd: 24-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij had voor Tjerk Kloostra een stencilmachine in bewaring

Berg, Pieter Philippus van den, Maasland 21-4-1886, Bouwkundige
Woonachtig: Jacob van der Doesstraat 100 (Zeeheldenkwarier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Anti-militarist.
Gearresteerd: 13-8-1940 vanwege vooroorlogse communistische activiteiten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 28-8-1940 in Oranjehotel vermoord (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Zelfmoord)
Opmerkingen: Hij was de eerste Nederlander die in Nederland door de Duitse bezetter vermoord werd.

Berg, Simon van den, Den Haag 29-4-1918, Tabaksnijder
Woonachtig: Stortenbekerstraat 21 (Schildersbuurt)
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegen
Overleden: Siegen 17-6-1945 t.g.v. gevangenschap

Bergh, Elbert van den, Den Haag 23-12-1907, Stoffeerder
Woonachtig: Bruinbankstraat 19 (Duindorp)
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes van den Bergh
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bergh, Johannes van den, Den Haag 29-9-1895, Stoffeerder
Woonachtig: Aucubastraat 18 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Verwantschap: Hij was een broer van Elbert van den Bergh
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bijl, Jacob, Arnhem 10-2-1897, Machinist|
Woonachtig: Laakkade 252 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Machinist N.S. C.P.H. Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.
Gearresteerd: 6-3-1943 door Heijnis (Sicherheitsdienst), Van der Weerd (Documentatiedienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Leonberg
Bijzonderheden: Nacht-und-Nebel-gevangene, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk samen met Leen Vogel.

Bijleveld, Willem, Delft 27-4-1924
Gearresteerd: Delft 5-5-1943 door Werth van het Referat Bekämpfung Kommunisnus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Blaazer, Jacob de, Haarlem 4-5-1906, Scheepswerktuigkundige
Woonachtig: Harstenhoekstraat 51 (Scheveningen)
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau, Waigolshausen
Opmerkingen: Hij werkt begin 1945 aan het de spoorrails, waarvoor hij in het buitenkamp Waigolshausen was ondergebracht.

Bleijie, Wilhelmus Theodorus, Den Haag 21-7-1907, Huisschilder
Woonachtig: Drebbelstraat 25 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-1-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Fleckfieber)
Bijzonderheden: Hij was voor de oorlog actief in het Comité Hulp aan Spanje en de Internationale Roode Hulp.

Bleijie-Hensen, Elisabeth Maria Josefina, Den Haag 28-1-1908
Woonachtig: Drebbelstraat 25 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 30-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten ~20-11-41
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bloem, Gabe, Rotterdam 23-12-1902, Trambestuurder
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Niesje Paul
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Conducteur R.E.T. Vakgroepfunctionaris C.P.N. (1938).Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 9-8-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 2-12-1943, vrijgelaten 11-7-44
Gevangenschap in: Haagse Veer, Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Hij werd de eerste keer in zijn huis in Rotterdam gearresteerd, nadat zijn vrouw in Den Haag was gearresteerd bij een ontmoeting met een Haagse communistische partijfunctionaris.

Bloem-Paul, Niesje Neeltje (Mia), Bergschenhoek 10-3-1904
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Gabe Bloem
Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. Zuid-Holland (1937). Spreker.Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 8-8-1941 door Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Ravensbrück, Mauthausen
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Werd gearresteerd tijdens afspraak met Haagse communistische verzetsman. Mishandeld door Lange, Veefkind en Van Duivenboden: werd met vuist in gezicht gestompt en tegen achterwerk geschopt. Bij uitruil van gevangenen tussen Duitsland en Frankrijk op 25-4-45 in Zwitserland aangekomen.
Zij werd in Den Haag gearresteerd bij een ontmoeting met een Haagse communistische partij functionaris.

Bloemkoper, Izak (Ies), Den Haag 20-6-1913, Winkelbediende
Woonachtig: Van Hogenhoucklaan 74 (Benoordenhout)
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 door vergassing met koolmonoxide (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Meningitis nach Oberlippenfurunkel)
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst

Blok, J.
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24 (Centrum)

Blok, M.
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24 (Centrum)

Blom, Cornelis, Den Haag 29-1-1916, Etaleur, winkelchef
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 22-4-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Haagsche Veer, Vught, Oranienburg, Buchenwald, Langenstein.
Overleden: Buchenwald/Kdo Langenstein 5-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Lungenentzündung)
Bijzonderheden: Hij werd in Rotterdam gearresteerd. Hij werd na zijn arrestatie opgesloten in het huis van bewaring in Rotterdam en vandaar naar Vught overgebracht.
Opmerkingen: Arie Kloostra zat bij hem ondergedoken. Hij verzorgde Joodse en andere onderduikers en vervalste persoonsbewijzen. Hij dook onder in Dordrecht.

Bock, Jacobus de
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Boekman, Jacob (Jaap, Piet, Klaas van Dijk), Watergraafsmeer 19-2-1912, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Van Blankenburgstraat 61 (Duinoord)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Studeert techniek (1932). Communist. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Redacteur De Strijder (1936). Eindredacteur bedrijfs-, industrie- en oppositiekranten.
Gearresteerd: 21-12-1942 door Heijnis (Inlichtingendienst), Van der Weerd (Documentatiedienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 23-9-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst (‘halfjood’) en werd in de zomer van 1942 leider van het Haags communistisch verzet, na een prominente rol in Haarlem te hebben gespeeld. Om het risico voor haar en zijn twee kinderen te verminderen, was hij in maart 1942 van zijn vrouw gescheiden. Zijn schuilnaam was Klaas van Dijk en daarnaast Piet, hij zat eerst ondergedoken in de Van Blankenburgstraat 61(kamer). Hij werd door de politie-infiltrant Van Soolingen in de val gelokt. Hij werd door de Sicherheitsdienst en minstens een politieman gemarteld. Ondanks dat hij tijdens verhoren bleef zwijgen, kon door inzet van een celspion informatie aan hem onttrokken worden. Hij werd ter dood veroordeeld.

Boer, Christiaan Jacob, Assen 1-4-1920, Bakker
Woonachtig: Admiraal de Ruyterlaan 300, Voorburg
Gearresteerd: Voor 9-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 door fusillering bij ontruiming kamp

Bogaars, Anthony, Vlissingen 11-4-1902, Technisch beambte
Woonachtig: Vlierboomstraat 338 (Vruchtenbuurt)
Verwantschap: Broer van Johannes Franciscus Marinus Bogaars
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel

Boheemen, Cornelis van (Kees), Dordrecht 17-8-1891, Handelaar
Woonachtig: Gerard Kellerstraat 90 (Laakkwartier Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Handelaar. Communist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Eerst veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, daarna vrijgesproken van moord op politieagent Baas (1933). Ex-voorzitter C.P. Is nu K.A.P. gezind, doch bij gebrek aan afdeling aangesloten bij Socialistische Anarchisten.
Gearresteerd: 8-9-1942 door Werth (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 22-10-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Werd door de Centrale Inlichtingendienst foutief vermeld als verdachte van de moord op politieagent Hendrik Baas na afloop van een communistische bijeenkomst op Prinsjesdag 1933, die aangeduid werd als “Rooden Dinsdag”, terwijl in werkelijkheid Johannes van Bohemen ten onrechte beschuldigd werd door Steven Pegels van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd daardoor in 1942 door de Sicherheitsdienst op de lijst van communistische gijzelaars gezet en gearresteerd en in kamp Vught opgesloten, terwijl Johannes van Bohemen de bedoeling was. Nadat de fout was vastgesteld, werd hij vrijgelaten en werd Johannes van Bohemen als nieuwe communistische gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.

Bohemen, Johannes van, Hof van Delft 10-8-1890
Woonachtig: Koekstraat 97 (Transvaalkwartier)
Opmerkingen: Werd verdacht van het doodsteken van een politieagent tijdens “Rooden Dinsdag” (Prinsjesdag) in 1933, werd na hoger beroep vrijgesproken, nadat uitgekomen was dat Inlichtingendienstman Steven Pegels onder ede gelogen had dat zijn functie op het moment dat hij het steken waargenomen zou hebben, verkeersagent was, terwijl hij in werkelijkheid Inlichtingendienstman was. De Centrale Inlichtingendienst vermeldde foutief dat Cornelis van Boheemen de moord beschuldigd was. Dientengevolge plaatste de Sicherheitsdienst in 1942 Cornelis op de lijst van communistische gijzelaars, waarna die in kamp Vught werd opgesloten. Toen de fout aan het licht kwam, werd Cornelis vrijgelaten en werd Johannes als nieuwe gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.

Bok, Jacob (Jaap) de, Rotterdam 15-10-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Bokma, Arend Pier, Delft 14-11-1922
Gearresteerd: 28-5-1943 door Bark van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Boll, Pieter, Den Bosch 1-1-1925, Revolverdraaier
Woonachtig: Gerard Kellerstraat 43 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: <28-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Hamm
Overleden: Hamm 16-2-1945

Bolster, Louis de, Leiden 22-10-1897, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Ambonstraat 25, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Leeft samen met Helena de Vijl. Voorzitter afdeling R.S.A.P. (1938). (Fout; moet zijn Helena den Mijl).
Gearresteerd: 27-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 4-12-1942 door vergassing met Zyklon-B
Opmerkingen: Hij leefde voor de oorlog samen met Helena den Mijl die hij op 3 april 1940 huwde. Gearresteerd tijdens actie tegen communisten van 25/26 juni 1941 in verband met Duitse inval in de Sovjet Unie. De Leidse Politie Inlichtingendienst arresteerde tegen Duitse opdracht in niet alleen communisten, maar ook leden van RSAP. De Sicherheitsdienst gaf later opdracht om een verdeling tussen communisten en RSAP’ers op te maken. Op 16 augustus 1941 schreef de Leidse commissaris van politie een brief met die verdeling. Daarin stond o.a. dat De Bolster een RSAP’er was, maar ook dat hij Joods was. Dat laatste was onjuist, maar had wel tot gevolg dat De Bolster later in Auschwitz om het leven kwam.

Bom, Adrianus Jacobus (Arie), Rotterdam 7-7-1895
Woonachtig: Scheppingstraat 44 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Vrije Socialisten. Radencommunist. Spreker op bijeenkomst 1938. Redactiecommissie Proletarische Beschouwingen (1938).
Gearresteerd: 8-9-1942 door Enkelstroth (Sicherheitsdienst) omdat geplaatst was op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 19-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Spreker op bijeenkomst 1938. Redactiecommissie Proletarische Beschouwingen (1938).
Opmerkingen: Begin jaren twintig was hij lid van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland. Hij werd door de Centrale Inlichtingendienst als ‘terrorist’ bestempeld. Na de oorlog schreef hij een verslag over zijn verblijf in gevangenschap, waarbij hij zware beschuldigingen over ernstig wangedrag van C.P.N.-communisten deed; van een aantal kan aangetoond worden dat ze niet kloppen, omdat het om eenlingen gaat, waarvan er een tien jaar daarvoor een blauwe maandag lid van de C.P.H. was geweest (veel wandaden werden door Geuzen bedreven, die er na de oorlog voor veroordeeld zijn). De overige beschuldigingen lijken onwaarschijnlijk.

Bommel, Johannes Franciscus van, Den Haag 24-7-1894, Tandtechnicus
Woonachtig: Stationsweg 48 (Loosduinen)

Bommel, Johannes Franciscus van, Den Haag 24-7-1894, Tandtechnicus
Woonachtig: Stationsweg 48 (Loosduinen)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Tandtechniker. Communist.
Gearresteerd: 26-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 door vergassing met koolmonoxide (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf nach Nephrosklerose)
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’.

Bommel, Karel Antonie van, Den Haag 16-6-1910, Voeger
Woonachtig: Kepplerstraat 46 (Regentessekwartier)

Bondt, Jacob, Rotterdam 22-7-1916
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 21-8-1942 door Lange (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Boom, Jan, Leiden 29-5-1897, Schilder
Woonachtig: Driftstraat 25A, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Neuengamme/Kdo Ladelund 6-12-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Dysenterie)
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, maar voegde zich tijdens de oorlog bij het communistisch verzet.

Boonstoppel, Boote Christiaan, Den Haag 27-3-1923, Student
Woonachtig: Isingstraat 127 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 18/24-10-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Dalum, Sandbostel
Overleden: Kdo. Sandbostel 6-5-1945
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie.

Boonstoppel, Gerard, 23-7-1904 Den Haag
Woonachtig: Isingstraat 127 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Offingen
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie. In Offingen was een Aussenkommando van Dachau.

Borger, Janne, Den Haag 27-10-1920
Woonachtig: Koediefstraat 9 (Centrum)
Gearresteerd: 2-9-1942, vrijgelaten 6-10-1942
Gevangenschap: Haagsche Veer
Opmerkingen: Zij woonde samen met Johannes Adrianus Apon. Frits Reuter zat bij haar ondergedoken.

Bos, A.
Woonachtig: Haagweg 43, Delft

Bos, Arie van den, Vrijenban 13-3-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Delftweg 43h, Rijswijk
Verwantschap: Hij was de broer van de echtgenote van Pieter Laros
Gearresteerd: 16-6-1942 door Lange, Hertlein (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Versen, Sandbostel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bos, Jacobus van den, Schiedam 19-2-1892, Los arbeider
Woonachtig: Raamstraat 99, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Darmkatarrh)
Opmerkingen: Zat in het zogenoemde dodentransport uit Neuengamme dat op 1 augustus 1942 in Dachau aankwam; onbekend of hij al in de trein overleden was of kort na aankomst

Bos, Jan Cornelis, Rotterdam 9-4-1913, Magazijnbediende
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196 (Stationsbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Penningmeester Toneel- en Balletgroep 1938 (C.P.N.).
Gearresteerd: 26-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) als gevolg van informatie verkregen tijdens doodmartelen van Herman Holstege, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Op zijn onderduikadres bij Cornelis Felix gearresteerd. Mishandeld door Lange: tanden en kiezen uitgeslagen, brandende sigaret op gezicht gedrukt. Hij werd vrijgelaten na belofte als V-Mann op te treden, toen weer ondergedoken.

Bosch, Hendrik Antonius (Henk), Delft 30-11-1918, Arbeider oliefabriek
Woonachtig: Warmoezenierstraat 12, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942 door Lange, Hertlein, Gross (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Vermelding in Vught: Komm. Zeitungen verbreitet
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bosma, Hans, Baarderadeel 21-9-1898, Schipper
Woonachtig: Korenmarkt 56, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bouman, Hendrik, Rotterdam 24-3-1909
Woonachtig: Delft

Boverhuis, Frits Reinder, Amsterdam 26-3-1915, Opzichter drukkerij
Woonachtig: Thorbeckelaan 49 (Vruchtenbuurt) / Van Ostadestraat 137 B, Amsterdam
Gearresteerd: 15-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Overveen 16-7-1944 door fusillering
Opmerkingen: Hij was een huisvriend van de families Polak en Kupferschmied. Hij werkte in het verzet eerst samen met Hans Polak en later met de Amsterdammers Gerhard Joseph Badrian en Gerrit Jan van der Veen van de Persoonsbewijscentrale en Gideon Boissevain en Jan Karel Boissevain van CS6.

.

Het familiewapen van jonkheer Bowier

Bowier, Johan Jonkheer, Den Haag 16-3-1907, Smid
Woonachtig: Wiekstraat 6 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er wurde im Zuge der Aktion gegen die illeg CPN Den Haag, weil er mit einem Funktionär derselben befreundet war und Propaganda Material für diesen in Verwarung hat, in Haft genommen und ist nach einer Warnung wieder entlassen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Was later in 1943 in Landshut (Beieren) te werk gesteld

Boxel, Pieter Jacobus van (Piet), Rotterdam 23-3-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Bazarlaan 47 (Zeeheldenkwartier)
Gearresteerd: 12-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Braam, Gerardus, Nijmegen 1-7-1902
Woonachtig: Loudonstraat 61  Den Haag
Gearresteerd: Gearresteerd: 6-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau

Brand, Cornelis Jan, Den Haag 1-3-1922, Stempelmaker
Woonachtig: Marialaan 3, Voorburg
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Neuengamme 19-11-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Dysenterie)

Brand, Evert, Haarlem 8-7-1888, Machinist
Woonachtig: Gerard Doustraat 175 (Schildersbuurt) / Wehl 5A, Haarlem
Gearresteerd: 2-3-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Dachau: Verdacht CPN Tätigkeit
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was buurman van Tjerk Kloostra en had een jaar lang voor hem een stencilmachine in bewaring

Brand, Evert, Haarlem 7-4-1927, Machinist
Woonachtig: Gerard Doustraat 175 (Schildersbuurt) / Wehl 5A, Haarlem
Gearresteerd
Verwantschap: zoon van Evert Brand geboren in 1888
Gevangenschap in: Amersfoort

Brand, Leendert, Dubbeldam 4-6-1891, IJsventer
Woonachtig: Koningstraat 413 B (Centrum)
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie, vrijgelaten 6-7-41 volgens Duits voorschrift omdat hij 10 kinderen had
Gevangenschap in: Oranjehotel

Brandenburg, Jacob (Jaap, Tom), Amsterdam 22-8-1899, Koopman boeken
Woonachtig: Marktweg 161 (Groente- en Fruitmarkt)Verwantschap: Hij was gehuwd met Wilhelmina Catharina Brandenburg-Van der Meijden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: spreker. Communistisch spreker.Secretaris C.P.N. district Noord-Holland/Utrecht (1935). Voorzitter C.P.N. afdeling Den Haag (1939). Districtsbestuur C.P.N. (1939). Propagandist Volksdagblad. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog secretaris van het district Den Haag van de communistische partij en voor de CPN lid van de Tweede kamer. De Haagse Politie Inlichtingendienst wilde hem op 10 mei 1940 arresteren, maar dat lukte niet, omdat hij niet thuis was, doordat hij op het partijbureau alle papieren aan het verbranden was. Hij was bij de oprichtingsvergadering van het Nederlands communistisch verzet op 15 mei 1940 in Amsterdam en werd opgenomen in het reservebestuur, dat in geval van arrestatie van het leidende driemanschap de taken moest overnemen. Hij was medeoprichter van het Haags communistisch verzet op 16 mei 1940. Hij dook al snel in Amsterdam onder. Vanaf 1942 was hij lid van respectievelijk het tweede, derde en vierde landelijk leidend driemanschap van het communistisch verzet.

Brandenburg
Woonachtig: Trompstraat 23 (Zeeheldenkwartier)
Opmerkingen: Werd gevraagd om De Waarheid te stencilen.

Brandenburg-Van der Meijden, Wilhelmina Catharina (Wil), Amsterdam 31-1-1908
Woonachtig: Marktweg 161 (Groente- en Fruitmarkt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacob Brandenburg

Bob Brandes op latere leeftijd

Brandes, Cornelis Teunis (Bob), Den Haag 20-2-1912
Woonachtig: Bazarlaan 78 (Zeeheldenkwarier)
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacobus Johannes Brandes en gehuwd met Marianne Brandes-Brilleslijper.
Opmerkingen: Hij had midden jaren dertig de leiding over de Haagse communistische jeugdvereniging Tempo. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij actief in de vereniging Hulp aan Spanje, waarin hij samenwerkte met Gerrit Kastein, Rhijnvis Feith en Marianne Brilleslijper. Hij heeft voor de oorlog samen met zijn partner in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131 gewoond. In 1939 ging hij in de Bazarlaan wonen; daar bood hij enige maanden onderdak aan de CPN-advocaat Alexander de Leeuw, die zich in Amsterdam bedreigd voelde door extreemrechtse groeperingen. Enige tijd na de Duitse inval werd een deel van het Haagse CPN-archief bij hem ondergebracht. In 1941 stencilde hij samen met zijn partner illegale blaadjes. Hij moest op 17 augustus 1941 in Amsterdam onderduiken, omdat de Sicherheitsdienst een inval deed toen hij op zijn werk was, die meldde vervolgens dat de communisten Brandes en Jan van Kalsbeek voortvluchtig waren. De arrestatiepoging vond vrijwel zeker plaats in het kader van het oprollen van de Vonk-groep. Zijn huurhuis in de Bazarlaan werd vervolgens gebruikt om onderdak aan de onderduikende prominente Haagse communistische verzetsmensen Kees Schalker en Frits Reuter. Toen de politieman Jan Weuring in 1943 op jacht ging naar de aanslagplegers op generaal Seijffardt, bracht die Brandes, zijn vrouw en zijn vader in beeld. Nadat de deportaties van Joden begonnen waren, huurde hij samen met zijn vrouw, de Duitse vluchteling Eberhard Rebling en diens partner Rebekka Brilleslijper een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. Zijn verzetsactiviteiten worden deels beschreven in de biografische roman ’t Hooge Nest.

Brandes, Jacobus Johannes (Ko), Den Haag 27-2-1884, Architect
Woonachtig: Hoogewal 15 (Centrum)
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis Teunis Brandes.
Opmerkingen: Hij was een prominent architect en de meest toonaangevende persoon van de architectonische stroming Nieuwe Haagse School. Toen de politieman Jan Weuring in 1943 op jacht ging naar de aanslagplegers op generaal Seijffardt, bracht die Brandes, zijn zoon en diens partner en in beeld.

Brandes-Brilleslijper, Marianne (Janny), Amsterdam 14-10-1916
Woonachtig: Bazarlaan 78 (Zeeheldenkwarier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis Teunis Brandes.
Gearresteerd: 10 juli 1944.
Gevangenschap: Marnixstraat, Amstelveenseweg, Westerbork, Auschwitz, Bergen Belsen.
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. In 1941 stencilde zij samen met haar partner illegale blaadjes. Zij bood in de Bazarlaan achtereenvolgend onderdak aan de onderduikende prominente Haagse communistische verzetsmensen Kees Schalker en Frits Reuter. Nadat de deportaties van Joden begonnen waren, huurde zij samen met haar man en haar zuster Rebekka met partner Eberhard Rebling een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. De Amsterdamse premiejager Eddy Moesbergen spoorde haar op en leverde haar aan de Duitsers uit. Zij raakte in Westerbork met Anne en Margot Frank bevriend en zij is in Bergen Belsen tot hun dood met hen omgegaan. Zij stelde na de oorlog Otto Frank op de hoogte van de dood van zijn dochters Anne en Margot. Haar verzetsactiviteiten worden deels beschreven in de biografische roman ’t Hooge Nest.

Braxhoofden, Leendert, Den Haag 8-6-1899, Losarbeider
Woonachtig: Poeldijkschestraat 88 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Gehuwd met Gerarda Kibbel
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Indische Liga. Federatief georganiseerd. Synthetische Orde (1937). Hoofdbestuur Verbond tegen Fascisme (1937). Betrokken bij transport Nederlandse vrijwilligers voor regeringsleger Spanje (1937).
Gearresteerd: 11-9-1942 door Bark (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 19-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Braxhoofden-Kibbel, Gerarda, Den Haag 18-4-1904
Woonachtig: Poeldijkschestraat 88 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Zuster van Johannes Kibbel en gehuwd met Leendert Braxhoofden
Gearresteerd: 7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Breur, Krijn Martinus, Dordrecht 25-5-1917, Journalist
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 19-11-1942 op de Loosduinseweg in Den Haag vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Utrecht
Overleden: Leusden 5-2-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Vrijwilliger in Spaanse burgeroorlog; hij raakte twee keer zwaar gewond bij de slag bij de Ebro.
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. In het begin van de oorlog werkte hij tot april 1941 in Amsterdam het verzet samen met Siebolt (Siep) Adema en Jan van Gilse. Hij was tijdens de oorlog lid van de Nederlandse Volksmilitie. Hij en zijn vrouw maakten tijdbommen. Hij werd o.a. door Wölk verhoord. Tijdens verhoren werd hij ‘krom geboeid’, voor een gloeiend hete kachel geplaatst en met een karwats afgeranseld. Hij werd op 31 december 1942 ter dood veroordeeld en gefusilleerd.

Adriana Breur-Hibma op latere leeftijd

Breur-Hibma, Adriana (Aat) Klazina, Den Haag 28-12-1913
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 19-11-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Kleef, Berlin, Ravensbrück
Nacht-und-Nebel-gevangene
Opmerkingen: Zij maakte samen met haar man tijdbommen. Ze zat na haar arrestatie samen met Kiek Pierôt in een cel.

Brilleslijper, Rebekka (Lien, Lin Jaldati), Amsterdam 13-12-1912, Danseres, zangeres
Woonachtig: Bankastraat 131 (Archipelbuurt)
Gearresteerd: 10 juli 1944.
Gevangenschap: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz, Bergen Belsen.
Opmerking: Zij was van Joodse afkomst. Zij was verbonden aan het Nederlands ballet. Zij had soms een zangoptreden met de componist Rudolf Escher. Zij woonde ongehuwd samen met de Duitse vluchteling Eberhard Rebling in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131. Ze participeren in het verzetswerk door haar zuster Janny Brandes-Brilleslijper en haar partner Bob. Nadat de deportaties van Joden begonnen waren, huurde zij samen met haar partner Rebling, haar zuster Marianne en partner Bob Brandes een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. De Amsterdamse premiejager Eddy Moesbergen spoorde haar op en leverde haar aan de Duitsers uit. Zij raakte in Westerbork met Anne en Margot Frank bevriend en zij is in Bergen Belsen tot hun dood met hen omgegaan. Na de oorlog huwde ze Eberhard Rebling en vertrok enige jaren later naar Oost-Duitsland, waar ze een bekend vertolkster van Jiddische liederen werd.

Broers, Johannes Leonardus, Den Haag 11-8-1902, Belastingadviseur
Woonachtig: Balistraat 89 (Archipelbuurt)
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Oranienburg, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945
Opmerkingen: Had tijdens arrestatie De Waarheid in bezit. Overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief

Bronkhorst, Johannes Philippus (Jan), Den Haag 5-3-1883, Tuinman
Woonachtig: Schoolmeesterstraat 4 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 9-2-1943 door Knorr, Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van der Weerd (Documentatiedienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en hielp Joden onderduiken. Hij stond in contact met Tjerk Kloostra. Hij kende de politiespion Van Soolingen sinds 1930 uit de CPN en ronselde hem in september 1942 voor verzetswerk binnen het kader van de CPN. Liet Van Soolingen 15 exemplaren van De Waarheid distribueren. Hij werd verraden door Van Soolingen. De SD’er Lange legde over hem vast: ‘Durch Beobachtungen wurde festgestellt, daß sich Bronkhorst an der Verteilung kommunistischer Schriften beteiligte. Er wurde 9 Februar 1943 festgenommen.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Harry), Den Haag 2-8-1911, Expeditieknecht
Woonachtig: Smitsstraat 146 (Transvaalkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Tuinman. Communist.
Gearresteerd: 18-7-1941 door Eysink (Documentatiedienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was verlamd aan rechterarm. Hij wordt omschreven als inbreker. Hij functioneerde als koerier.

Bronkhorst, Lehman, Nijmegen 29-11-1900, Reiziger / dichter, amateurschilder
Woonachtig: Amperestraat 196 (Valkenboschkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: W.S.C. Den Haag, districtsbestuur NRH. .
Gearresteerd: <1943 door Sicherheitsdienst omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Ziegenhain
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst. Hij werd gearresteerd als communistisch gijzelaar.
Opmerkingen: Hij woonde samen met Pigge, met wie hij na de oorlog zou trouwen. Overleden 17 augustus 1960.

Bronkhorst, Petrus Franciscus, Den Haag 19-1-1915
Woonachtig: Schapenlaan 74 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-11-1942 door Gross (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruijn, Cornelis (Cor) de, Den Haag 19-12-1908, Varensgezel, zeevisser
Woonachtig: Laakkade 159 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Gehuwd met Cornelia Apollonia de Visser
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ziegenhain
Opmerkingen: In Ede gearresteerd. Veroordeeld tot doodstraf, omgezet in 15 jaar tuchthuis wegens sabotage (wapenbezit Mauser kaliber 7,65 met 30 patronen). Hij zou het wapen alleen getransporteerd hebben.

Bruijn, Johannes Josephus Coenradus de, Den Haag 15-3-1906, Timmerman
Woonachtig: Wingerdstraat 20 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 11-6-1942 door Veefkind (Inlichtingendienst), Veefkind jr. (politie), vrijgelaten 29-9-42
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door zijn volle neef Veefkind en diens zoon gearresteerd.

Bruijn-de Visser, Cornelia Apollonia, Den Haag 2-1-1909
Woonachtig: Wingerdstraat 20 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Verwantschap: Gehuwd met Johannes Josephus Coenradus de Bruijn
Gearresteerd: 11-6-1942 door Veefkind (Inlichtingendienst), Veefkind jr. (politie), vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was een volle nicht van de communistische fractieleider in de Tweede Kamer Lois de Visser. Zij werd bij arrestatie geslagen door Veefkind.

Bruin, Franciscus Johannes de, Kethel 10-5-1895, Gistwerker
Woonachtig: Borneostraat 103, Delft
Gearresteerd: 8-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bruin, Piet de, 1912
Woonachtig: Koepoortstraat 3, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942

Bruls, Mattheus Hendricus, Delft 18-2-1913, Machinebankwerker
Woonachtig: Colignystraaat 11, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Delft 1-12-1958 ten gevolge van verblijf in concentratiekamp
Opmerkingen: Hij vertrok op 30-7-1945 vanuit Zweden voor terugkeer naar Nederland. Overleden op 1 december 1958 te Delft, vermoedelijk ten gevolge van zijn verblijf in het concentratiekamp

Büchner, Antonie (Toon), Aalsmeer 12-3-1911, Chauffeur
Woonachtig: Alidastraat 146 (was Wilhelminastraat 146) (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 25-2-1943 door Van der Weerd (Inlichtingendienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Sachsenhausen
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Begon al in 1940 met verzetswerk. Hij stond vanaf najaar 1941 in contact met Wilhelmus Sijbrandus de Vries aan wie hij De Waarheid gaf.

Buijsen, Willem van, Delft 16-6-1912, Metaaldraaier
Woonachtig: Raamstraat 103, Delft
Gearresteerd: 4-5-1942 door Lange, Hertlein (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Buijzer, Balt Dirk de, Den Haag 22-8-1885, Timmerman
Woonachtig: Westerbaenstraat 81 (Zeeheldenkwarier)
Gearresteerd: 4-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er ist für die illeg CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen Er wurde in ein KZ-Lager eingewiesen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Nacht-und-Nebel-gevangene
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Lektüre der CPN gelesen
Overleden: Dachau 28-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Herzmuskelschwäche, Phlegmone, Scabies, Insuffientia cordis)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Buitenveld, Sietske, Roordahuizum 30-3-1917, Verpleegster
Woonachtig: Leiden
Opmerkingen: Zij hield op haar kamer wapens verborgen. Zij was betrokken bij het gewapend verzet en het alten onderduiken van Joden. Zij hielp Albert de Jong ontsnappen uit Amersfoort door hem buiten het kamp van burgerkleding te voorzien. Zij huwde onmiddellijk na de oorlog Cornelis Johannes Piena. Beiden werden actief binnen de PvdA.

Bulte, Andries Johannes Pieter, Rotterdam 6-5-1918
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 28-5-1943 door Bark van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Buningh, George Friederich, Den Haag 26-8-1866, Kantoorbediende
Woonachtig: Rembrandtstraat 60 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Bunt, Gerardus van den, Haarlem 1-3-1891, Houder wasinrichting
Woonachtig: Weimarstraat 101 (Regentessekwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Schoenmaker. V.R.O. (1936). R.S.A.P. Richtte afdeling F.A.N. Haarlem op. Bestuur F.A.N.
Gearresteerd: 23-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Lublin-Majdanek
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verteilung illegaler Literatüre
Overleden: Majdanek 8-3-1944
Opmerkingen: Hij was invalide. Hij kwam oorspronkelijk uit Haarlem, zijn vrouw ging na zijn arrestatie kennelijk terug naar Haarlem.

Bunt, Johannes Jacobus van den, Haarlem 3-10-1880, Letterkundige
Woonachtig: Marconistraat 13A (Valkenboschkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Sociaal anarchist. Behoort tot Loge van Veertien.
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Burg, Hendricus Adrianus van den, Delft 20-12-1922, Groentehandelaar
Woonachtig: Westerstraat 90, Delft
Gearresteerd: <1-9-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Lübeck 29-6-1945 t.g.v. gevangenschap
Bijzonderheden: Hij werd gearresteerd vanwege Kontraktbruch met de Arbeitseinsatz Reich

Burg, Leendert Jacobus van den, Delft 14-6-1889, Kopersorteerder
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Gehuwd met E.A. Beck. Kopersorteerder. C.P.N.
Verwantschap: Hij was gehuwd met Elisabeth Alberdina Beck

Burg-Beck, Elisabeth Alberdina van den, Delft 14-6-1889
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Echtgenote van L.J. Communiste. Secretaresse I.R.H. afdeling Delft (1929).
Verwantschap: Zij was gehuwd met Leendert Jacobus van den Burg en een zuster van Jacobus Johannes en Karel Frederik Beck

Buschgens, Joseph Marinus Aloysius, Diemen 21-6-1899, Bedrijfsleider
Woonachtig: Linnaeusstraat 116 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bedrijfsleider. Oud-bestuurslid R.S.A.P. afdeling Den Haag. Bestuur Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie. Ontkent dienst genomen te hebben in Spaanse regeringsleger (1937). Ronselt voor Spanje. Zou leider ronselarij van Nederlanders voor Internationale Brigade Spanje zijn (1937) / Zou leider ronselarij van Nederlanders voor Internationale K741.Gearresteerd: >9-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Bijzonderheden: Vrijwilliger in Spaanse burgeroorlog
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden. Hij werd op 19-5-1942 arrestatie te werk gesteld in de Mauserwerke in Oberndorf en kon zich daardoor niet melden toen hij vanwege de gijzeling door de Sicherheitsdienst opgeroepen werd om zich op het Binnenhof te melden.

Buuren, Klaas van, Den Haag 19-2-1900, Los werkman
Woonachtig: Hugo Verrieststraat 71 (Laakkwartier en Spoorwijk)

Cappelleveen, Jansje Alida van, Boskoop 1-11-1895, Verpleegster
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd
Gevangenschap: Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-2-1945

.

.

Celosse, Nicolaas Johannes (Bob), Banjoewangi (NOI) 28-4-1917 Ambtenaar
Woonachtig: Schuytstraat 192 (Duinoord)
Gearresteerd: 20-5-1944
Gevangenschap: Vught, Haaren
Bijzonderheden: Vanuit de Ordedienst kwam hij in contact met de onder communistische leiding staande groep CS6 en participeerde in activiteiten van CS6. Nadat CS6 in 1943 nagenoeg geheel opgerold werd, vertrok hij via Spanje naar Engeland en kreeg een opleiding bij het Bureau Bijzondere opdrachten (een uiterst merkwaardige combinatie omdat zowel de Ordedienst als BBO fel anticommunistisch waren en aan het eind van de oorlog zelfs op beperkte schaal met de Duitse contraspionage, bijvoorbeeld met Joseph Schreieder, Friedrich Frank en Helmuth Pröbsting, samenwerkten). Op 30 maart 1944 werd hij per parachute in Nederland gedropt. Hij werd in mei 1944 gearresteerd en in Vught en Haaren opgesloten.

Chef d’Hotel, Cornelis (Nelis), Den Haag 14-2-1908, Radiomonteur
Woonachtig: Brueghelstraat 239 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbreitung kommunistischen Schriften
Overleden: Buchenwald 26-9-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Inf. Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Chef d’Hotel, Hendrik Johannes (Henk), Den Haag 26-1-1910, Huisschilder
Woonachtig: Brueghelstraat 239 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verdacht kommunistischer Propaganda
Overleden: Dachau 26-6-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Herzmuskelschwäche bei offener Lungentuberkulose)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Chef d’Hotel, Isaäc Jacob, Den Haag 31-10-1873, Varensgezel (voormalig)
Woonachtig: Brueghelstraat 239 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan
De Vonkgroep, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij verloor al zijn vier zoons, allen ten gevolge van verraad door de politiespion Van Soolingen


Chef d’Hotel, Isaäc Jacob (Jack), Den Haag 27-1-1900, Scheepskok
Woonachtig: Brueghelstraat 239 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Verduistert gelden van het M.A.S. (1934). Communist (1939).
Gearresteerd: 9-3-1945 door Leemhuis, Heijnis (Inlichtingendienst) vanwege verraad dood politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 door publieke represaillefusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij kreeg in 1944 in de afdeling Centrum de leiding over de werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij verspreidde De Waarheid.

.

Chef d’Hotel, Krijn, Den Haag 16-7-1901, Bakker
Woonachtig: Brueghelstraat 239 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Loopknecht. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat nach den Verbot der CPN noch illeg Hetzschriften verkauft und war Leiter einer Fünfergruppe Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden und ist dort verstorben
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War früher Mitglied der CPN
Overleden: Dachau 8-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Herzmuskelschwäche bei Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Coëlho, Raoul, Brussel 13-8-1907, Boekverkoper
Woonachtig: Oranjeplein 39 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 13-7-1942 door Otto Lange van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 11-11-1942
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd met een aantal illegale blaadjes in bezit. Omdat hij door Lange van het communisten-Referat van de Sicherheitsdienst werd gearresteerd, moeten dit communistische bladen zijn geweest.

Compter, Cornelis Hendrik, Den Haag 16-7-1894, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Parallelweg 64 (Schildersbuurt)
Hij was gehuwd met Marijntje Johanna Mooijman
Gearresteerd: 4-8-1941 door Werner (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat seine Wohnung zur Aufbewahrung von Hetzschriften für die illeg CPN zur Verfügung gestellt Er wurde in ein KZ-Lager eingewiesen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Nacht-und-Nebel-gevangene
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbotenes Schriftmaterial im Hause gehabt
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 23-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: allg. Körperverfall)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: In 1928 nam hij deel aan de Olympische Spelen op het onderdeel vedergewichtklasse gewichtheffen. Hij gaf leiding bij het drukken en verspreiden van De Waarheid en haalde geld op voor het Solidariteitsfonds.

Compter-Mooijman, Marijntje Johanna, Den Haag 1-6-1894
Woonachtig: Parallelweg 64 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis Hendrik Compter
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bestuur afdeling V.V.S.U. (1936).

Cori, Edgar Salom, Hamburg 23-1-1901, Tolk
Woonachtig: Adelheidstraat 174 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Bertha Cori-Goldschmidt.
Gearresteerd: 20-3-1943 door Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst
Gevangenschap: Oranjehotel, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 10-5-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Lungenentzündung)
Opmerkingen: Hij had de Spaanse nationaliteit. Hij woonde tot 1936 in Hamburg. Hij schreef zich op 23-11-1936 in Den Haag in. Hij en zijn echtgenote zouden zich voor de oorlog hebben bezig gehouden met de emigratie van Joden naar Palestina. Na zijn arrestatie rezen er diplomatieke problemen tussen Duitsland en Spanje, maar uiteindelijk interesseerde Spanje zich niet voor het lot van Spaanse Joden in de door Duitsland bezette gebieden; vermoedelijk speelde de politieke oriëntatie van Cori daarbij een rol.

Cori-Goldschmidt, Bertha, Hamburg 11-2-1906
Woonachtig: Adelheidstraat 174 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Edgar Salom Cori.
Gearresteerd: 20-3-1943 door Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst
Gevangenschap: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Haar echtgenoot had de Spaanse nationaliteit en zij door haar huwelijk ook. Zij woonde tot 1936 in Hamburg. Zij schreef zich op 23-11-1936 in Den Haag in. Zij en haar echtgenoot zouden zich voor de oorlog hebben bezig gehouden met de emigratie van Joden naar Palestina. Na zijn arrestatie rezen er diplomatieke problemen tussen Duitsland en Spanje, maar uiteindelijk interesseerde Spanje zich niet voor het lot van Spaanse Joden in de door Duitsland bezette gebieden; vermoedelijk speelde de politieke oriëntatie van Cori daarbij een rol. Na de oorlog emigreerde zij naar New York.

Cornet, Cornelis, Leiden 9-12-1888, stukadoor
Woonachtig: Alexanderstraat 51, Leiden
Verwantschap: Hij was de vader van Gerrit Cornet en Lena van Roijen-Cornet.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Stukadoor. Communist. Comité van actie tegen de Vlootwet (1940).
Gearresteerd: 20-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, St. Michielsgestel, Vught, Neuengamme, Dachau
Vermelding in Vught: CPN Funktionär en in Dachau: Illegaler Organisation verdächtig.
Overleden: Maastricht 29-5-1945 in ziekenhuis ten gevolge van verblijf in concentratiekamp
Opmerking: Hij verspreidde De Gids.

Cornet, Gerrit, Leiden 17-12-1921
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was de zoon van Cornelis Cornet en de broer van Lena van Roijen-Cornet
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg
Overleden: Siegburg 28-2-1945

Crama, Pieternella (Nel), Leiden 28-8-1906
Woonachtig: Leiden

Daamen, Cornelis, Den Haag 18-9-1910, Rubberwerker
Woonachtig: Driebergenstraat 224 (Leyenburg)
Verwantschap: Hij was de zwager van de echtgenoot van een zuster van Piet Wapperom.
Gearresteerd: 24-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Piet Wapperom in Utrecht
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Siegburg, Rheinbach, Rendsburg
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was geen verzetsman. Hij verhandelde twee pistolen, waarvan een defect aan zijn zwager Piet Wapperom, waarbij hij wist dat ze voor het verzet bestemd waren. Hij werd na arrestatie ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 10 jaar tuchthuis.

Dadema, Baroldus, Groningen 17-10-1891, Kleermaker
Woonachtig: Gedempte Gracht 85B (Centrum)
Gearresteerd: 1944/45
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 door represaillefusillering

.

Datoek Pamontjak, Mohammad Nozir, Solok (NOI) 10-4-1897, Student rechten
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Nederlands-Indië (1931-1937). Student. Perhimpoenan Indonesia. Liga tegen Koloniale Onderdrukking (1927).
Opmerkingen: Lid van Perhimpoenan Indonesia. Hij was voor de oorlog lid van de Liga tegen Imperialisme en Kolonialisme. Na de oorlog was hij lid van het noodparlement van de Eerste Kamer.

Davids, Wilhelmina Frederika (Rivka), Den Haag 19-5-1928
Woonachtig: Delftselaan 34 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Geertruida Davids-Bakkenes en de vader van Wilhelmina Frederika. Davids.
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Zij was lid van de Nederlandse Volksmilitie.

Davids, Willem Frederik, Den Haag 24-9-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Delftselaan 34 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Geertruida Davids-Bakkenes en de vader van Wilhelmina Frederika. Davids.
Gearresteerd: 9/11-11-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Hij was lid van de Nederlandse Volksmilitie

Davids-Bakkenes, Johanna Geertruida, Den Haag 31-3-1902
Woonachtig: Delftselaan 34 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Willem Frederik Davids en de moeder van Wilhelmina Frederika Davids.
Opmerkingen: Zij was lid van de Nederlandse Volksmilitie.

Debije, Bernard, Den Haag 6-2-1909, Winkelier ijzerwaren, pentekenaar, etser, tekenaar
Woonachtig: Weimarstraat 171B (Rustenburg Oostbroek)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Deelman, Willem Jan Jaxon, Stadskanaal 11-4-1900, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Vrijburgstraat 16, Voorburg
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Dek, Johan Adrian, Kruiningen 3-11-1918
Woonachtig: Pijnboomstraat 83 (Bomen en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 28-3-1943 door Bark van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Demenint, Cornelis, Nieuwkoop 6-3-1898, Boekhouder
Woonachtig: Ligusterstraat 44 (Valkenboschkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: 2e Penningmeester afdeling Bellamy (1936).
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Dentz, Bartholomeus, Middelburg 23-11-1895, Postbode
Begoniastraat 261 (Bloemen- en Bomenbuurt)
Gearresteerd: 12-5-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten 18-6-41
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Develing, Johannes (Jan), Leiden 5-2-1901, Matroos
Woonachtig: Stortstraat 145 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap hij was gehuwd en vervolgens gescheiden van Johanna Catharina Vink-Van der Stal
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Dijckmeester, Jan Willem, Probolingo (NOI) 21-7-1882
Gearresteerd: 28-5-1943 door Bark van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijk, Aron van (Arnold, Nol), Amsterdam 29-6-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Vlierboomstraat 337 (Vruchtenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 12-6-1942 door vergassing met koolmonoxide (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei chron. Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’., van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij wilde niet zijn Joodse voornaam Aron gebruiken en liet zich Arnold noemen, wat afgekort werd tot Nol. Hij was gemeenteraadslid in Den Haag. Hij werd op 10 mei 1940 door de Haagse Politie Inlichtingendienst gevangengezet en na de Nederlandse capitulatie weer vrijgelaten. Hij trad daarna onmiddellijk af als gemeenteraadslid, omdat hij vanwege zijn Joodse achtergrond gevaar liep. Op 25 juni 1941 werd hij weer door de Haagse Politie Inlichtingendienst gearresteerd en zou dit niet overleven.

Dijkhuizen, Arie, Loswerkman
Woonachtig: Loosduinen 25-1-1920
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten 1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen, na zijn vrijlating werd hij te werk gesteld in Esslingen.

Dijkhuizen, Nicolaas (Klaas), Den Haag 25-2-1884, Scheepstimmerman
Woonachtig: Markensestraat 129 (Duindorp)
Gearresteerd: 29-7-1942, vrijgelaten 9-12-42
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Hij werd samen met Johannes van Duin gearresteerd.
Opmerkingen: Overlijdt op 6 maart 1943 aan hartaanval.
Zijn zoon Wouter is in juni 1940 in Duitsland overleden aan de als dienstplichtig militair opgelopen verwondingen tijdens de oorlogshandelingen in mei 1940.

Dijkman, Daan (Nardus), 16-3-1912
Woonachtig: Dirklangenstraat 3, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Dijkstra, Rients (Rien), Schiedam 21-8-1915, Metselaar
Woonachtig: Boerhavestraat 82bis, Utrecht / Eschdoornstraat 35bis (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Utrecht. Metselaar. Oud-lid C.P.N. Ex-bestuurslid C.J.B. Geronseld voor Regeringstroepen Spanje. Gearresteerd bij aanvang reis naar Spanje (1937). In 1938 waarschijnlijk toch in Spanje.
Gearresteerd: 13-9-1942 door Gross (Sicherheitsdienst) in de Tripstraat in Den Haag.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
In Vught stond vermeld: Rotspanier
Bijzonderheden: Hij werd op 4-12-1942 ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij dook kort na de Duitse inval onder op verschillende adressen in Nederland. Hij verrichtte activiteiten voor de Februaristaking. Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij trad toe tot de Nederlandse Volksmilitie. Op 21 april 1945 werd hij gedwongen aan een later zogenoemde ‘dodenmars‘ door het het Belowerwald deel te nemen. Op 1 mei kwam hij bij Schwerin vrij doordat de begeleidende SS opeens verdween.

Ditmars, Bernardus Johannes van, Delft 3-6-1901, Smid-bankwerker
Woonachtig: Cornelis de Wittstraat 25, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Werkman. Communist. Bestuur afdeling I.A.H., W.A.C. en R.V.O.
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Maastricht 18-7-1945 t.g.v. verblijf in concentratiekamp
Opmerkingen: Overleden na evacuatie

Dolleman, Willem Frederik, Gorssel 29-7-1894, Bakker
Woonachtig: Van Beijerenstraat 94, Voorburg
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bakker. Communist. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Partijraad C.P.H. (1924). R.S.A.P. Lid hoofdbestuur de Zaaier en redacteur Jonge Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad Provinciale Staten 1923. Bestuur R.S.P. (tot 1935). Redactie Baanbreker (1933). Lid bestuur R.S.A.P. (1935). Redactielid De Nieuwe Fakkel. Lid Dagelijks Bestuur R.S.A.P. in 1938. Redactie De Arbeid. Bestuur N.A.S. (1937). Secretaris H.V.C. (1928).Medewerker De Rode October (1938). Voorzitter afdeling R.S.A.P. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten. Lijst links-extremistische personen (1939).Secretaris afdeling I.R.H. (1926). Voorzitter afdeling Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige en aanverwante bedrijven.
Gearresteerd: 2-3-1942 vanwege lidmaatschap van Marx-Lenin-Luxemburg Front
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 13-4-1942 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Was lid van contactcommissie CPN-RSAP, hij werd begin 1941 geschaduwd door een lid van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst toen hij van Rotterdam naar Haarlem reisde. Zijn zoon met dezelfde voornamen zat gevangen in kamp Amersfoort.

Donderwinkel, Frederik Hendrik (Fred, Jan Holst), Apeldoorn 26-2-1918, Elektricien
Woonachtig: Rijnstraat 1A (Stationsbuurt)
Verwantschap: Hij was een broer van Willem Frederik Donderwinkel en een zwager van de broers Kloostra; een broer van hem (Hendrik Albertus Donderwinkel) was gehuwd met Maria Wilhelmina Schols.
Gearresteerd: 25-8-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind, Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Vormitteldienste für die CPN geleistet
Nacht-und-Nebel-gevangene
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het drukken van De Vonk en De Waarheid, onder andere bij Henri Pieck thuis. Hij hing samen met Jan Geluk en Piet Wapperom op 1 mei 1941 een communistisch spandoek aan de bovenleiding van de tram op het Rijswijkseplein. Over de gebeurtenissen op 1 mei in Den Haag bracht de Haagse Sicherheitsdienst schriftelijk verslag uit aan het hoofd van de Gestapo in Berlijn Brigadeführer Heinrich Müller (de hoofdverantwoordelijke voor alle moorden in de concentratiekampen, inclusief het vergassen van Joden), die al sinds 1935 door de Nederlandse regering bij de bestrijding van het communisme in Nederland betrokken was. Hij was niet thuis toen de Sicherheitsdienst hem op 22 juni 1941 kwam arresteren, doordat hij in Brabant te werk was gesteld. Hij werd gearresteerd op een adres waar de stencilmachine voor de vermenigvuldiging van De Waarheid was ondergebracht. Hij was een van de twee personen die de stem van Veefkind herkenden toen Holstege in de buurcel doodgemarteld werd. Hij werd op het Binnenhof ernstig mishandeld door Lange, Veefkind en Van Duivenboden. Hij werd vervolgens net zoals de in dezelfde tijd gearresteerde leden van De Vonk-groep behandeld.

Donderwinkel, Willem Frederik (Willy, Jan Holst), Enschede 22-8-1913, Monteur
Woonachtig: Rijnstraat 1A (Stationsbuurt)
Verwantschap: Hij was een broer van Frederik Hendrik Donderwinkel en een zwager van de broers Kloostra; een broer van hem (Hendrik Albertus Donderwinkel) was gehuwd met Maria Wilhelmina Schols.
Gearresteerd: 17-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij was al ondergedoken toen de Sicherheitsdienst hem op 22 juni 1941 wilde arresteren. Hij stond op de Fahndungsliste van 1-2-1942.

Donnars-Boltjes, Lutsche, Groningen 10-2-1905
Woonachtig: Gedempte Burgwal 55

Doorn, Hendricus Cornelis van der, Den Haag 28-9-1885, Huisknecht (loopknecht)
Woonachtig: Hilversumschestraat 155 (Rustenburg Oostbroek)
Gearresteerd: 1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Dormaar, Annie, Den Haag 28-10-1911
Woonachtig: Marktweg 100 (Groente- en Fruitmarkt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Aanwezige op congres van A.F.S.C. Lid van Filmliga.
Opmerkingen: Zij werkte voor de illegale De Waarheid

Dormits, Samuel Zacharias (Sally, Flip, Wim van Gelderen), Rotterdam 2-10-1909, Handelaar
Woonachtig: Bankastraat 131 (Archipelbuurt) / Begoniastraat 146 (Bomen- en Bloemenbuurt) / Bijlwerffstraat 37A Rotterdam
Verwantschap: Gehuwd geweest Annette Mary Hartog en woonde samen met Selma van Gigch, hij was de zoon van Kaatje Mendels-Kapper en de broer van Klaartje Henrietta Ziekenoppasser-Dormits
Gearresteerd: 17-10-1942 door Schakel (politie Rotterdam) vanwege diefstal van handtasje.
Overleden: Rotterdam 17-10-1942 door zelfmoord door schot door hoofd op politiebureau
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst, vrijwilliger in Spaanse burgeroorlog
Opmerkingen: Door langdurig verblijf in het buitenland, o.a. Brazilië, was hij stateloos geworden. Hij heeft voor de oorlog gewoond in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131. Bij het uitbreken van de oorlog trad hij onmiddellijk tot het Haags communistisch verzet toe en liep van begin af aan gewapend met een revolver. Hij zat in de contactcommissie CPN-RSAP voor samenwerking in het verzet. Hij gebruikte de schuilnaam Wim van Gelderen. Hij was oprichter van de Nederlandse Volksmilitie (NVM), samen met Van der Kraats (schuilnaam Zwarte Frans). Na een echtscheiding dook hij in Rotterdam onder, waar hij de NVM tot volle ontplooiing bracht. De NVM pleegde meerdere bomaanslagen en stak een paar keer een bioscoop in brand. Hij had een vals persoonsbewijs nodig voor zijn nieuwe vriendin en roofde daarom een handtasje. Hij werd betrapt en gearresteerd en pleegde zelfmoord op het politiebureau. Via een kassabonnetje kon de politie zijn adres achterhalen, wat tot het oprollen van de NVM leidde en tot het drama met Hollandia-Kattenburg, wat resp. 90 en ruim 900 doden ten gevolge had.

Dormits-Hartog, Annette Mary (Nettie), Rotterdam 8-3-1909
Woonachtig: Bankastraat 131 (Archipelbuurt) / Begoniastraat 146 (Bomen- en Bloemenbuurt) / Goudsbloemlaan 186 (Bloemen en Bomenbuurt) / Nieuwe Parklaan 147 (Belgisch Park)
Verwantschap: Eerste echtgenote van Sally Dormits, maar in 1941 gescheiden, en de zuster van Robert George Hartog.
Gearresteerd: 21-11-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 27-8-1943 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Zij heeft gewoond in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131. Later zat zij bij Krijn Breur in de Goudsbloemslaan ondergedoken, terwijl haar zoontje Maurits (roepnaam Tommy) bij een oom was ondergebracht. Toen Breur van de arrestatie van Sally vernam, haalde hij onmiddellijk Maurits op. Annette en Maurits werden tegelijk met Krijn en zijn partner gearresteerd. Maurits werd later vrijgelaten (overleden in 2011).

Dortwegt, Klaas, Hof van Delft 12-1-1903, Bankwerker
Woonachtig: Laakkade 244 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Broer van Martha Cornelia Dortwegt
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden. Hij stond in 1939 kandidaat voor de Gemeenteraad.

Dortwegt, Martha Cornelia (Juf), Delft 6-4-1911, Kapster
Woonachtig: Laakkade 283 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Zij was een dochter van een broer van Klaas Dortwegt
Opmerkingen: Zij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden. Zij stond in 1939 kandidaat voor de Gemeenteraad.

Driel, Johannes Franciscus van, Den Haag 18-7-1885, stukadoor
Woonachtig: Hooftskade 69 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbotene Zeitungen verkäuft, CPN Januar 1940 bis zu Auflösung
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Dachau 9-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Erysipelas)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Driessen, Frederik Willem, Den Haag 22-10-1915, Tekenaar
Woonachtig: Bosbesstraat 30 (Vruchtenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Bestuur Tempo (1937).
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Illegale Tätigkeit für CPN
Overleden: Den Haag 8-10-1957 t.g.v. verblijf in concentratiekamp
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Overleden 8 oktober 1957 ten gevolge van verblijf in concentratiekamp.

Dubbeldeman, Johannes (Joop), Leiden 10-4-1899, Huisschilder
Woonachtig: Lombokstraat 25, Leiden
Verwantschap: Hij was gehuwd met Wilhelmina Theodora Dubbeldeman-Van Duppen en de broer van Machiel Dubbeldeman.
Opmerkingen: Op 3 januari 1944 schoot hij samen met Albert de Jong en Nicolaas Olivier jr. de NSB-directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau G. Diederix neer op de hoek van het Rapenburg en de Langebrug, maar die overleefde het en vluchtte naar Nieuwe Pekela, waar hij een jaar later alsnog aan zijn verwondingen overleed. Als gevolg daarvan pleegden de Duitsers drie represaillemoorden (Silbertannemoorden) op publieke figuren in Leiden.

Dubbeldeman, Machiel, Leiden 27-5-1887, Stoffeerder
Woonachtig: Lage Rijndijk 75a, Leiden
Verwantschap: Gehuwd met Johanna van Weeren, vader van Machiel Dubbeldeman en de broer van Johannes Dubbeldeman
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945 t.g.v. verblijf in concentratiekamp
Opmerkingen: Overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief

Dubbeldeman, Machiel, Leiden 15-4-1916
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Verwantschap: Zoon van Machiel Dubbeldeman en Johanna van Weeren

Dubbeldeman-Van Duppen, Wilhelmina Theodora, Helmond 7-12-1899
Woonachtig: Lombokstraat 25, Leiden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johannes Dubbeldeman
Opmerkingen: Zij functioneerde als koerierster voor de Raad van Verzet.

Dubbeldeman-van Weeren, Johanna, Leiden 4-9-1884
Woonachtig: Lage Rijndijk 75a, Leiden
Verwantschap: Gehuwd met Machiel Dubbeldeman, moeder van Machiel Dubbeldeman
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 5-2-1945

Duhen, Johannes (Jan), Bergambacht 27-11-1901, Straatveger/was Controleur haven- en marktwezen
Woonachtig: Camera Obscurastraat 158 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme, Mittelbau-Dora, Nordhausen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: hat verboten Zeitungen angefertigt
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk samen met Leen Vogel. Na de oorlog werd hij vanwege zijn slechte toestand per vliegtuig gerepatrieerd.

Duin, Johannes van, Den Haag 29-1-1891, Grondwerker
Woonachtig: Vuurbaakstraat 18 (Scheveningen)
Gearresteerd: 15-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-12-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Cordiale Insuffienz)
Bijzonderheden: Hij zou na de Duitse inval in de Sovjet Unie gearresteerd worden, maar was tijdig ondergedoken. Na een onderduik van 11 maanden werd hij samen met Nicolaas Dijkhuizen toch gepakt.

Dujardin, Marius, Oegstgeest 5-11-1913, Ambtenaar GAB
Woonachtig: Ottoburgstraat 14, Rijswijk
Gearresteerd: 18-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Oranienburg
Overleden: Sachsenhausen/Kdo Oranienburg 28-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Lungentuberkulose)

Duran, Carel Hendrik, Den Haag 5-1-1908, Timmerman
Woonachtig: Stortstraat 97 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 14-5-1941 door Sicherheitsdienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat nach den Verbot der CPN illeg die Zeitschrift “De Vonk” vertrieben Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verteilung verboten Zeitungen
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Hij was ondergedoken en werd gearresteerd toen hij een kort bezoek aan huis bracht. Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werkte vanaf oktober 1940 bij het verspreiden van de Vonk samen met Dirk Maarten Oort. Hij liep in het concentratiekamp dysenterie en tyfus op.

Dutilh, Christian Corneille (Kees, Evert), Rotterdam 5-3-1915, Student
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 229 B (Stationsbuurt)
Gearresteerd: 10-3-1943 door Veefkind (Inlichtingendienst) door verraad door vooroorlogse politiespion Anton van der Waals
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht
Overleden: Utrecht 24-2-1944 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was geen communist en ook niet lid van het communistisch verzet. Hij had eigen verzetsgroep, die naar hem ‘Evert’ werd genoemd. Hij werkte met Gerrit Kastein samen, waardoor hij door andere verzetsgroepen min of meer buitengesloten werd. Toen Kastein via groep ‘Kees’ filmrolletjes met belangrijk spionagemateriaal naar Engeland wilde laten smokkelen, werd een andere groep ingeschakeld waarin Anton van der Waals was binnengedrongen. Zo kwam Kastein in contact met Anton van der Waals. Het werd ook de ondergang van Dutilh die hierdoor in Leiden gearresteerd kon worden.

Eggermont, Martinus, Den Haag 3-1-1893, Magazijnmeester gemeentelijke plantsoenendienst
Woonachtig: Heelsumstraat 68 (Rustenburg en Oosthoek)
Gearresteerd: 2-8-1943 door Herlein van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg, Kleef

Egmond, Adrianus van (Arie), Leiden 22-8-1885, Eigenaar wasserij
Woonachtig: De Kempenaerstraat 27, Oegstgeest
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Voorzitter afdeling V.V.V.C. (1938). Actief voor V.V.S.U.
Verwantschap: Hij was een broer van Johan Philip, Pieter en Willem van Egmond, een andere broer van hem was de in Schiedam woonachtige Jacobus van Egmond die in Vught opgesloten heeft gezeten.
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Buchenwald, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 25-3-1945

Egmond, Antoon Cornelis van, Den Haag 1-11-1922, Kelner
Woonachtig: Jacob Catsstraat 68 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Zöschen
Overleden: Zöschen 5-1-1945

Egmond, Johan Philip van, Leiden 5-9-1890, Winkelier
Woonachtig: Driftstraat 1, Leiden
HLijst van de Centrale Inlichtingendienst: Schiedam/ Leiden. Zandvormer. Communist. 2e Secretaris afdeling C.P.
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Johanna van den Bosch, een broer van Adrianus, Pieter en Willem van Egmond, een andere broer van hem was de in Schiedam woonachtige Jacobus van Egmond die in Vught opgesloten heeft gezeten.
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Bergen Belsen
Overleden: Bergen Belsen 28-3-1945

Egmond, Pieter van, Leiden 11-2-1893
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus, Johan Philip en Willem van Egmond, een andere broer van hem was de in Schiedam woonachtige Jacobus van Egmond die in Vught opgesloten heeft gezeten.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Metaalbewerker. Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Behoort tot de oppositie. Ex-voorzitter afdelingen V.V.S.U. en C.P.H.

Egmond, Willem van, Leiden 24-11-1901
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus, Johan Philip en Pieter van Egmond, een andere broer van hem was de in Schiedam woonachtige Jacobus van Egmond die in Vught opgesloten heeft gezeten.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kantoorbediende. Administrateur de Roode Roep orgaan Bond Jonge Communisten (B.K.S.P.). Ex-bestuurslid De Zaaier. Actief communist (1938).

Egmond-Van den Bosch, Maria Johanna van, Hardinxveld 27-8-1890
Woonachtig: Driftstraat 1, Leiden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johan Philip van Egmond
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communiste.

Egmond-Kilian, Catharina Johanna Christina van, Utrecht 13-9-1898
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Pieter van Egmond
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist.

Ekhart, Willem, Den Haag 21-4-1921, Groenteboer
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 175 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: door Sicherheitsdienst vanwege lidmaatschap van groep Wollweber (Internationale Zeeliedenhulp)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Berlin-Plötzensee
Overleden: Berlin-Plötzensee 7-9-1943 doodstraf door onthoofding met handbijl, executie tijdens Berliner Blutnächte waarschijnlijk door ophanging

Elk, Theodorus van, Hatert 22-4-1906, Groentehandelaar
Woonachtig: Camera Obscurastraat 87 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel

Elshout, Johannes van den, Den Haag 2-3-1907, Scheepsbediende / installateur
Woonachtig: Wesselsstraat 383 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Bertina Sophia Spoor
Gearresteerd: 29-10-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was lid van de Nederlandse Volksmilitie

Elshout-Spoor, Bertina Sophia Theresia, Den Haag 24-8-1915
Woonachtig: Wesselsstraat 383 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johannes van den Elshout en een zuster van Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor, Franciscus Emile Casper, Hendricus en Lucas Spoor

Eman, Albert, Den Haag 24-9-1888, Politieagent
Woonachtig: Voorthuizenstraat 115   Den Haag
Gearresteerd: 1-5-1943 door Mönnich van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Engels, Gerardus Leendert, Strijen 28-10-1885, Pedagoog (directeur observatiehuis)
Woonachtig: Lijsterbesstraat 61 (Vruchtenbuurt)
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Es, Arie van, Den Haag 17-11-1881, Stratenmaker
Woonachtig: De Heemstraat 56 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Escher, Rudolf George, Amsterdam 8-1-1912, Componist
Woonachtig: Dorpsstraat 15, Oegstgeest
Opmerkingen: Hij was een halbroer van de bekende graficus Maurits Cornelis Escher.

Estoppeij, Frits Willem, Den Haag 2-10-1901, Schilder
Woonachtig: Korte Koediefstraat 2 E (Centrum)
Gearresteerd: 1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-5-1945 door RAF-bombardement op schip Cap Arcona
Opmerkingen: In 1941 en 1942 heeft hij voor de firma Merck in Darmstadt gewerkt. Hij werd gearresteerd omdat hij zijn maaltijd niet kon betalen.

Etienne, Johannes Cornelis (Jan), Delft 23-4-1919
Woonachtig: Lombokstraat 22, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Etten, Frederikus Franciscus (Frans) van, Hof van Delft 14-4-1896, Gistwerker
Woonachtig: Dijkshoornseweg 77E, Schipluiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Secretaris lokale afdeling I.R.H. (1932).
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Oranienburg, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 27-2-1945
Opmerkingen: Zijn broer Petrus Nicolaas is in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Hij maakte voor de oorlog deel uit van de Centrale Raad van de Internationale Roode Hulp.

Fehling, Louis, Den Haag 14-10-1899, Kassier
Woonachtig: Zeekant 24A (Belgisch Park)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: V.V.S.U. afdeling Scheveningen (verduisterde contributiegelden). Initiatiefnemer anti-fascistische bijeenkomst.
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Fein, Antonius Leonardus Marie, Den Haag 29-7-1915, Handelaar in automaten
Woonachtig: Gedempte Gracht 9 (Centrum)
Gearresteerd: 7-7-1942 door Koch (Sicherheitsdienst Judenreferat), vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Woonde in hetzelfde pand als de families Velleman en Koopman, die ook in het verzet zat. De leden van de families Velleman en Koopman werden afgevoerd en o.a. in Auschwitz vermoord, maar Fein werd na een aantal dagen vrijgelaten.

Feith, Rhijnvis Jonkheer, Utrecht 21-7-1909, Zenuwarts
Woonachtig: Stationsweg 4 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Louise van Bruggen.
Opmerkingen: Hij was als zenuwarts collega van Gerrit Kastein. Hij was al voor de oorlog met Gerrit Kastein en Maarten van Gilse betrokken bij de steunverlening aan Spanje in het kader van de Internationale Roode Hulp. Tijdens de oorlog verleende hij financiële hulp aan Marianne Brandes-Brilleslijper toen haar echtgenoot plotseling moest onderduiken. Zijn huis met praktijk werd gebruikt door verschillende leden van het communistisch verzet als aanloopadres om boodschappen en materialen (wapens) over te brengen. Op deze manier was hij ook betrokken bij CS6. Ook liet hij mensen bij zich onderduiken, zoals Nico Olivier. Gerrit Kastein bracht zijn laatste nacht bij Feith door.

Familiewapen van jonkheer Feith

.

Feith-Van Bruggen, Louise, Amsterdam 7-6-1920
Woonachtig: Stationsweg 4 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Rhijnvis Feith.
Opmerkingen: Zij werkte met haar echtgenoot samen in het verzet en op die manier was zij betrokken bij CS6.

Felix, Cornelis, Den Haag 4-4-1902, Monteur
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Hij was de broer van Johannes Cornelis Felix en een zwager Leonardus Theodorus van Hal.
Gearresteerd: 26-3-1942, vrijgelaten 11-4-42
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Mishandeld door Lange. Hij bood onderduikadres aan illegale werker Bos

Felix, Johannes Cornelis, Den Haag 28-4-1899, Koopman
Woonachtig: Drebbelstraat 23 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Cornelis Felix en een zwager Leonardus Theodorus van Hal.
Gearresteerd: 30-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Allach
Vermelding in Vught: Zugehörigkeit C.P.N.
Overleden: Dachau 12-5-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enterocolitis)

Fieret, Gerrit Petrus, Koudekerk 17-4-1900, Loopknecht
Woonachtig: Vaillantlaan 556 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Loopknecht. Bestuur afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 13-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Bijzonderheden: Hij was Jehova’s getuige

Filippo, Izaäk, Leiden 20-12-1900, Schilder
Woonachtig: Ambonstraat 31, Leiden
Gearresteerd: 17-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enterokolitis)
Opmerkingen: Zat in Vught poos in bunker.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, maar voegde zich tijdens de oorlog bij het communistisch verzet. Hij verspreidde De Waarheid.

Flaman, Johannes, Leiden 22-5-1880, Emballeur
Woonachtig: Laakkade 419 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 26-2-1943 door Sicherheitsdienst en Documentatiedienst als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg, Amersfoort,Buchenwald, Esterwegen, Neuengamme, Strelitz, Groß-Rosen
Overleden: Groß Rosen 11-1-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Darmentzündung, Altersschwäche, Herzschwäche)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was sinds 1934 actief voor de Internationale Roode Hulp. Tijdens de oorlog bood hij onderdak aan een Duitse deserteur die antifascist was, waarvoor hij tot twee jaar concentratiekamp veroordeeld werd.

Florijn
Woonachtig: Rozenburgstraat 56 (Schildersbuurt)

Fonteijn, Michaël, Reeth (België) 16-3-1889, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Groenteweg 33
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor
Opmerkingen: Hendricus Spoor zat bij hem ondergedoken

Fonteijn-Spoor, Johanna Jacoba, Reeth (België) 16-3-1889
Woonachtig: Groenteweg 33
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor en de zuster van Bertina Sophia Theresia, Franciscus Emile Casper, Hendricus en Lucas Spoor
Opmerkingen: Hendricus Spoor zat bij haar ondergedoken

Fontijn, Alexander, Leiden 6-11-1916, Loopknecht, journalist
Woonachtig: Kernstraat 19, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Loopknecht. Communist. Verslaggever Volksdagblad.
Gearresteerd: <8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 25-9-1942 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst. Hij was voor de oorlog verslaggever van het communistische Volksdagblad.

Fresco, Gerson, Den Haag 17-7-1884, Handelaar onroerende goederen
Woonachtig: Laakkade 9 (Laakkwartier Spoorwijk)
Gearresteerd: 8-9-1942 door Lange, Bark (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 25-1-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herz- und Kreislaufschw., Lungenoedem)
Bijzonderheden: in 1942 communistisch gijzelaar, van Joodse afkomst

Gaemers, Johannes Cornelus, Delft 24-2-1908, Vormer
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was de broer van Petrus Cornelis Adrianus en Philippus Jacobus Gaemers
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Vormer. Communist. R.S.E. Leider Delftse Arbeiders Esperantisten Club (1932).

Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus, Delft 15-3-1891, Grondwerker
Woonachtig: Abtswoudseweg 23, Delft
Verwantschap: Hij was de vader van Petrus Cornelis Adrianus Gaemers en de broer van Johannes Cornelus en Philippus Jacobus Gaemers.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Werkman. Bestuurslid W.A.C. (1925). Lijst revolutionairen (1925). Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Leider demonstraties en vergaderingen werklozen (1933). N.R.H. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Verwantschap: Hij was de broer van Johannes Cornelus en Philippus Jacobus Gaemers
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Dachau, Berlijn, Natzweiler, Leonberg
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Natzweiler/Kdo Leonberg (Stuttgart) 15-2-1945
Bijzonderheden: Lijst van ‘communistische functionarissen’.
Opmerkingen: Hij was vlak voor de oorlog politiek secretaris van de CPN in de afdeling Delft.

Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus, Delft 16-11-1914
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Petrus Cornelis Adrianus Gaemers
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: C.P.H. Relschopper. Bestuur C.J.B. (1933). Spreker. Dient in Internationale Brigade Spanje en komt in 1938 terug.
Bijzonderheden: Vrijwilliger in Spaanse burgeroorlog
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende.

Gaemers, Philippus Jacobus, Delft 13-9-1896
Woonachtig: Billitonstraat 6, Delft
Verwantschap: Hij was de broer van Johannes Cornelus en Petrus Cornelis Adrianus Gaemers
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Gast, de
Opmerkingen: Hij legde het contact tussen Elias Waas en de Haagse CPN

Geelen, Hendrik Jacobus van (Henk), Amsterdam 8-3-1904, Timmerman
Woonachtig: Breesandstraat 41 (Duindorp)
Gearresteerd: 29-9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Unterstützung gewährt den Frauen politischer Häftlinge
Overleden: Buchenwald 9-4-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: akuter Herzschwäche)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Geelhoed, Gerard Gilles, Haastrecht 4-8-1920, Journalist
Woonachtig: Goudenregenstraat 154 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Verwantschap: Hij kreeg een relatie met de dochter van de communistische verzetsman Nicolaas Peeters, die zijn overbuurman was. Hij zou er na de oorlog mee trouwen. Door die relatie werd hij bij het communistisch verzet betrokken.
Opmerkingen: Daardoor werd hij geïnspireerd om tot het communistisch verzet toe te treden. Eind 1943 kreeg hij de leiding over productie en distributie van De Waarheid.

Geens, A. (Harry)
Opmerkingen: Evacuee uit Rotterdam

Geerinck, Jozef Antonius, Den Haag 28-2-1892, Chauffeur
Woonachtig: Van Reesstraat 46 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Hij was de schoonvader van Theodorus van Niel
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1936); trekt zich later terug.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten, tweede arrestatie 8-9-1942 door Enkelstroth (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 20-3-43
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Oranjehotel, Vught

Geerinck-Ridder, Maria Elena Louise, Den Haag 19-10-1887
Woonachtig: Van Reesstraat 46 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jozef Antonius Geerinck en de schoonmoeder van Theodorus van Niel.

Geers, Cornelis, Boskoop 16-12-1910, Tuinman
Woonachtig: Hugo Verrieststraat 6 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 25-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 19-4-1945

Geest, Johannes Nicolaas van der, Rijswijk ZH 4-10-1918, Grondwerker
Woonachtig: Van den Boschstraat 11, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: hat Liste NSDAP unterschrieben für ein andere Person! (Waarschijnlijk een schrijffout van de Duitse schrijver, vermoedelijk wordt SDAP bedoeld.)
Opmerkingen: Vermoedelijk persoonsverwisseling tgv valse handtekening op kieslijst RSAP in 1935, Delftse politie bepleit vrijlating. Niet vrijgelaten omdat hij in kamp Amersfoort communistische propaganda bedreef

Gelder, Leendert Philip van (Leo), Amsterdam 8-7-1897, Electro-technicus
Woonachtig: Haringkade 81 A (Scheveningen) / Bestevaerstraat 93, Amsterdam
Gearresteerd: 7-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij woonde in Amsterdam, maar had connecties met het Haagse communistisch verzet. Een Duitse antifascist (politiek vluchteling) zat bij hem ondergedoken. Op Frederik Hendrikplantsoen in Den Haag gearresteerd, nadat hij door een hulpzoekende daarheen gelokt was. Kwam na mishandeling door Lange halfzijdig links verlamd in ziekenhuis in Amsterdam terecht, kon na overval op Duitse afdeling van ziekenhuis vluchten.

Gellecum (Gellekom), Wilhelm van, Amsterdam 3-2-1911, Glasblazer
Woonachtig: Melchior Treublaan 19, Leiden
Opmerkingen: Leverde springstoffen aan Leidse communisten

Geluk, Jan Jacob, Tholen 29-12-1903, Stratenmaker
Woonachtig: Van Miereveltstraat 109 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was de broer van Kornelia Susanna Beijer-Geluk
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Grondwerker. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).
Gearresteerd: 26-7-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat nach den Verbot der CPN mit an dem Aufbau illg Gearbeitet und Hetzschriften verkauft. Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Struthof
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War Mitglied der CPN
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Natzweiler/Struthof 23-4-1944
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd op 10 mei 1940 door de Haagse Politie |Inlichtingendienst gearresteerd en op 15 mei weer vrijgelaten. Hij was op 16 mei 1940 een van de oprichters van het Haags communistisch verzet. Hij volgde op 8 juli 1940 Aron van Dijk in de Gemeenteraad op. Eckhardt van de Haagse Politie Inlichtingendienst constateerde in februari 1941 dat hij in de illegale CPN actief was. Hij hing op 1 mei 1941 samen met Fred Donderwinkel en Piet Wapperom een communistisch spandoek aan de bovenleiding van de tram op het Rijswijkseplein. Over de gebeurtenissen op 1 mei in Den Haag bracht de Haagse Sicherheitsdienst schriftelijk verslag uit aan het hoofd van de Gestapo in Berlijn Brigadeführer Heinrich Müller (de hoofdverantwoordelijke voor alle moorden in de concentratiekampen, inclusief het vergassen van Joden), die al sinds 1935 door de Nederlandse regering bij de bestrijding van het communisme in Nederland betrokken was. Hij dook in april 1941 in Amsterdam onder, waar hij in juli 1941 samen met Toon van der Kroft en Nico Wijnen gearresteerd werd. In Buchenwald en Natzweiler was hij betrokken bij ondergrondse communistische activiteiten (bron: Nico Wijnen).

Gent, Arnoldus Wilhemus Maria, ’s-Hertogenbosch 1-1-1911, Gemeenteambtenaar te Rijswijk
Woonachtig: Rijswijk
Gearresteerd: 28-5-1943 door Bark van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Hij werd gearresteerd in verband met de april-meistakingen.
Opmerkingen: Hij werd wegens ziekte tijdelijk uit Vught vrijgelaten en in het ziekenhuis in Den Bosch opgenomen, waar hij op 28-8-1944 om het leven kwam door een granaatscherf.

Gent, Cornelis Johannes Hendrikus van, Den Haag 21-4-1905, Loodgieter
Woonachtig: Anteunisstraat 248 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Catharina Wapperom-Van Gent en zijn echtgenote was een zuster van Abraham Leget.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij ontwikkelde een bascule die met vertraging middels een tijdmechanisme in de vorm van een leeglopende emmer, om weg te komen, een stapel kranten van het dak te gooien. Volgens Frits Reuter was het idee afkomstig van een Russische film over de revolutie. De bascule of wip werd toegepast aan de Prinsengracht en het Hobbemaplein.

Gerritsen, Gerrit Jan, Haarlem 8-2-1889, Boekhouder
Woonachtig: Tarbotstraat 2 (Geuzen- en Statenkwartier)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 18-1-1942 door Ackermann (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg
Overleden: Siegburg 21-4-1945
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Gilse, Jan Hendrik (Rik, Janrik, bolle Jan) van, München 5-6-1912, Reclametekenaar
Woonachtig: Leiden / Regentesselaan 19, Amersfoort / Stationsweg 4, Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Geertruida Maria van Gilse-Van Everdingen en de zoon van Jan Pieter Hendrik en de broer van Maarten van Gilse
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Ex-voorzitter van de Nederlandse Rekrutenbond. Algemeen secretaris van de Bond van Militairen en Burgers voor den Vrede. Politiek commissaris XIe Brigade Spaans Republikeins leger.
Gearresteerd: 28-3-1944 ten gevolge van dat iemand een vergadering van de Ordedienst verraadde, waarvoor hij was uitgenodigd om een samenwerking te bespreken.
Overleden: Den Haag 28-3-1944 bij arrestatie doodgeschoten
Opmerkingen: Zijn roepnaam was Janrik. Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij zamelde in 1939 al springstoffen in om voor verzet te kunnen gebruiken. In het begin van de oorlog werkte hij tot april 1941 in Amsterdam het verzet samen met Siebolt (Siep) Adema en Krijn Breur. Meteen na de Duitse inval stichtte hij samen met Gerben Wagenaar en Gerrit Kastein de mil-groepen, die van begin af aan gewapend verzet pleegden. Hij stond in nauw contact met de mil-groep CS6. Hij stond op de Amsterdamse lijst van in september 1942 te gijzelen communisten. Hij plande de overval op de vuurwerkfabriek Kat in Leiden, maar nam veiligheidshalve zelf niet deel aan de overval. In 1944 wilde de Nederlandse regering in Londen dat de verschillende verzetsgroepen gingen samenwerken in de Raad van Verzet (RVV). Gilse ging op 28 maart 1944 naar een vergadering van de RVV in de Fultonstraat 19 in Den Haag, die verraden bleek. Toen Gilse aanbelde deed de Sicherheitsdienst open, hij vluchtte maar werd neergeschoten en overleed ter plekke.

Gilse, Jan Pieter Hendrik van, Rotterdam 11-5-1881, Componist, dirigent
Woonachtig: Dorpsstraat 15, Oegstgeest
Verwantschap: Hij was de vader van Jan Hendrik en Maarten van Gilse
Bijzonderheden: Hij zat ondergedoken in het huis van de componist Rudolf Escher, die zelf elders zat ondergedoken; in het huis verbleven meerdere Leidse communistische verzetsmensen, ook zijn zoons Jan Hendrik en Maarten verbleven vaak op dit adres.
Opmerkingen: Hij overleed op 8 september 1944 op zijn onderduikadres in Oegstgeest aan een ernstige ziekte en werd onder een valse naam begraven.

Gilse, Maarten van (Mik), München 2-6-1916, Journalist
Woonachtig: Leiden / Keizersgracht 522, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jan Pieter Hendrik en de broer van Jan Hendrik van Gilse
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Overveen 1-10-1943 doodstraf door fusillering.
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende.

Gilse-Van Everdingen, Geertruida Maria van, De Bilt 19-10-1911
Woonachtig: Regentesselaan Amersfoort 19 / Den Haag
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jan Hendrik van Gilse

Gilst, Theodorus van, Valburg 17-10-1903, Filiaalleider
Woonachtig: Thomsonlaan 104 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 26-4-1944 door Veefkind jr., Savenije, Boeseken (Documentatiedienst) vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Van Gilst fungeerde als spil in de verspreiding van het mededelingenblad van De Waarheid, dat radionieuwsberichten bevatte die door een luisterpost van de Britse BBC waren opgevangen. Ook de Surinaamse militair Rijhiner maakte van de groep deel uit. De Sicherheitsdienst en de Inlichtingendienst snapten dat in eerste instantie niet en noemden het blad de ‘niet-communistische De Waarheid’. Hij werd opgespoord en Veefkind jr. deed met anderen een inval. Van Gilst probeerde op de fiets te ontvluchten, maar Veefkind jr. schoot op hem en toen gaf hij zich over.

Gisolf, Johannes Cornelis, Den Haag 7-6-1912, Boekbinder
Woonachtig: Van Miereveltstraat 113 II (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Wilhelmina Christina Gisolf-Tinjes.
Gearresteerd: 11-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Nacht-und-Nebel-gevangene
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Hat für Frauen verhafteter CPN-Mitglieder Geld gesammelt
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet samen met Evert Kommer.

Gisolf-Tinjes, Wilhelmina Christina, Rotterdam 6-3-1914
Woonachtig: Van Miereveltstraat 113 II (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johannes Cornelis Gisolf.

Goede, Nicolaas Wilhelmus Gerardus de (Nico), Den Haag 30-12-1891, Metselaar
Woonachtig: Laakkade 394 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 25-8-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, een buitenkommando van Natzweiler
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War früher Mitglied der CPN
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Maastricht 29-5-1945 in ziekenhuis overleden aan vlektyfus
Opmerkingen: Hij drukte en verspreidde De Waarheid. Verschillende arrestatiepogingen in juni 1941 waren mislukt, omdat hij al begin juni 1941 vanwege arrestaties ondergedoken was. Hij werd gearresteerd bi het ophalen van een stencilmachine, waarvan de plak verraden bleek te zijn. Zwaar mishandeld door Veefkind, Van Duivenboden en Lange. Na evacuatie per vliegtuig uit Dachau vanwege vlektyfus naar ziekenhuis overgebracht en daar twee dagen later overleden. Zijn verwanten hebben hem niet meer levend teruggezien. Hij werd vervolgens net zoals de in dezelfde tijd gearresteerde leden van De Vonk-groep behandeld.

Goede-Krijnberg, Adriana de, Den Haag 3-7-1906
Woonachtig: Laakkade 394 (Laakkwartier en Spoorwijk)

Gool, Elsa Louise van, Voorburg 7-2-1913, Assistente openbare leeszaal
Woonachtig: Stuyvesantplein 6 (Bezuidenhout)
Gearresteerd: 17-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 6-3-1944 door vergassing met Zyklon B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was actief voor de verzetsorganisatie LO en had een Joodse onderduikster in huis.

Gool, Letho (Otto) van, Voorburg 7-6-1918, Fotograaf
Woonachtig: Laan van Heldenburg 7, Voorburg
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Secretaris Tempo, Haagse communistische jeugdbeweging (1938).
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er war Leiter eine Fünfergruppe die illeg CPN und hat Hetzschriften vertrieben Er ist einem KZ-Lager zugewiesen worden. Jude
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbeitung kommunistischer Flugblätter
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Ondanks dat hij door de Sicherheitsdienst gekenmerkt werd als Jood, bleef dat kenmerk bij de inschrijving in Buchenwald achterwege. Daardoor kon hij overleven. Iedereen die bij hetzelfde transport in Buchenwald als Jood gekenmerkt werd, is vermoord.

Gort, Nico
Woonachtig: Keurnaerstraat, Delft
Verwantschap: Hij was gehuwd met Marie Gort-Van Velzen

Gort-Van Velzen, Marie
Woonachtig: Keurnaerstraat, Delft
Verwantschap: Zij was gehuwd met Nico Gort

Graaf, Jan de, Breskensgraaf 2-12-1887
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Graaf, Theo de, Delft 29-3-1916
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Grasman, Johannes Petrus Lourens, Loosdrecht 31-7-1885, Houder van strijkinrichting
Woonachtig: Van Leeuwenhoeksingel 36, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren

Grinsven-Van den Burgt, Anna Maria van (Opoe Grinsven), Nistelrode 25-6-1887, Huisvrouw
Woonachtig: Karthuizerstraat 1, Delft
Gearresteerd: 20-5-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-2-1945
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: De Waarheid werd bij haar thuis gestencild.

Gritter, Andries, Gombong (Nederlands Indië) 8-9-1913, Ambtenaar
Woonachtig: Leyweg 584 (Leyenburg)
Gearresteerd: 27-4-1944 door Koch (Sicherheitsdienst Judenreferat), Krom, Van Boetzelaer, Bolland (Documentatiedienst), Bosschieter (V-Mann) als gevolg van verraad door premiejager Johannes Bosschieter
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-2-1945
Opmerkingen: Raakte als dienstplichtige in mei 1940 tijdens gevechten zeer ernstig gewond, herstel vergde vol jaar. Nadat Hans Polak onderdook, ging Gritter in zijn woning wonen. De woningkaart verdween bij de gemeente, maar kon nog tijden de oorlog vervangen en gedeeltelijk gereconstrueerd worden. H. de Leeuwe dook bij hem onder. Hij werd door de SD’er Fritz Ernst Wilhelm Koch, de politiemannen Johannes Hendrik Christiaan Krom en Christiaan Willem Johan Baron van Boetzelaer en de V-Mann Johannes Bosschieter gearresteerd tijdens een vergadering van een communistische verzetsgroep bij Catharina Pigge thuis. Hij was actief in de Persoonsbewijs Centrale en hielp bij de verzorging van onderduikers.

Groen, Evert, Den Haag 27-1-1893, Bouwarbeider
Woonachtig: Kempnerstraat 27, Oegstgeest
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Behoort tot de oppositie. Secretaris afdelingen R.S.A.P. en P.A.S. (1937). Bedankt voor R.S.A.P. en wordt lid van Groep van Bolsjewistische Leninisten (1938). Kandidaat Groep van Bolsjewistische Leninisten voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 26-7-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Buchenwald, Sachsenhausen, Buchenwald, Halberstadt
Overleden: Buchenwald / Halberstadt 3-5-1945 na bevrijding alsnog overleden
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was vlak voor de oorlog nog lid van de RSAP. Hij verspreidde tijdens de oorlog De Rode October en De Tribune.

Groenendijk, K.
Woonachtig: Boerenstraat 72 (Transvaalkwartier)

Groenestein, Albertus Johannes, Harderwijk 3-3-1896, Onderwijzer
Woonachtig: Oranjekade, Voorschoten
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Onderwijzer. Communist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Centraal A.O.C. Holland (1932).
Opmerkingen: Hij was lid van de RSAP. Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden, maar meldde zich niet bij de Sicherheitsdienst. Hij is na de oorlog naar Nieuw Zeeland geëmigreerd.

Groeneveld, Jan, Rotterdam 28-2-1909, Melkbezorger
Woonachtig: Gortmolen 17-28 (Stationsbuurt)
Gearresteerd: 10-6-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Neuengamme, Husum-Schwesing
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Vught: CPN
Opmerkingen: De International Tracing Service in Bad Arolsen geeft over hem aan dat hij ‘waarschijnlijk’ in Neuengamme-Husum overleden is. Het hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid Johann Gottlieb Crabbendam gaf in zijn jacht op overlevende communisten op 10 november 1945 aan dat hij niet wist waar hij was en vroeg burgemeesters in Nederland om zijn verblijfplaats te melden, waaruit volgt dat hij zich niet in het bevolkingsregister had laten opnemen en niet op zijn oude adres was teruggekeerd.

Groot (Pietersen), Christiaan de, Numansdorp 18-10-1885, Leraar
Woonachtig: Goudsbloemlaan 132 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communistische Onderwijskracht (1929). Voorzitter sectie Duinoord afdeling Den Haag der C.P.H. (1929).
Gearresteerd: 9-9-1942 door Breitner (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 19-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Groot, Hendrik Hugo de, Den Haag 28-4-1920, Kruidenier
Woonachtig: Hemsterhuisstraat 33 (Zeeheldenkwarier)
Gearresteerd: 10-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Neuengamme, Meppen-Versen, Sandbostel
Overleden: Neuengamme / Sandbostel 15-4-1945
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 verscheen het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Grünebaum, Alfred (Freddie), Den Haag 5-2-1905, Boekhandelaar
Woonachtig: Roelofsstraat 24 (Benoordenhout)
Verwantschap: Hij was de broer van Charlotte Helene Grünebaum
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Beheerder communistische boekhandel De Vonk. Communist. Een van de leiders van Intellectuelen van Nederland tegen Oorlog en Fascisme. Communistisch propagandist. Partijcongres C.P.N. (1935). Bestuur N.R.H. en districtsbestuur C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 4-3-1943 door Sicherheitsdienst omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Sobibor
Overleden: Sobibor 2-7-1943
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij was beheerder van de communistische boekhandel “De Vonk” in Den Haag.

Grünebaum, Charlotte (Lotty) Helene, Den Haag 14-11-1912, Fotografe
Woonachtig: Surinamestraat 42 (Archipelbuurt)
Verwantschap: Zij was de zuster van Alfred Grünebaum
Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Zuster van Alfred. Communiste.
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst; zij kwam op 3 januari 1943 zonder bagage in Westerbork aan.

Guermonprez, Paul Gustave Sidonie, Gent 28-12-1908, Leraar kunstacademie
Woonachtig: Esschenlaan 3, Voorschoten
Gearresteerd: begin 1944
Overleden: Overveen 10-6-1944 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Hij deed mee aan de overval op het distributiekantoor in de Borgerstraat in Amsterdam, sabotageacties op een pyrotechnische fabriek in Leiden en de Electro Zuur- en Waterstoffabriek aan de Amsterdamse Distelweg en de overval op het Huis van bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam.

Guit, Gerrit, Scheveningen 13-6-1911, Schoolknecht
Woonachtig: Wieringschestraat 162 (Duindorp)
Verwantschap: Zijn echtgenote Johanna Jacoba Toet hertrouwde met Pieter Frederik Sablerolle; zij was de zuster van Jacoba Pieternella de Niet-Toet die met Cornelis de Niet gehuwd was en van Zier Toet.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Relatie Pieter Rietveld. Lid sectie Scheveningen. Bij vergadering R.K. en Christelijke Hoofdcomité van actie (1920) namens het Katholiek overheidspersoneel.
Gearresteerd: 11-6-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbr. komm. Zeitungen
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Dachau 24-9-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf, Darmkatarrh, Ӧdeme)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Guit-Toet, Johanna Jacoba, 11-8-1916 Den Haag
Woonachtig: Wieringschestraat 162 (Duindorp)
Verwantschap: Zij was de zuster van Jacoba Pieternella de Niet-Toet, die met Cornelis de Niet gehuwd was en van Zier Toet.
Opmerkingen: Zij hertrouwde in 1943 met Pieter Frederik Sablerolle.

Guleij, Abraham Lucas, Leiden 3-10-1913
Woonachtig: Uiterstegracht 54B, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Comité van actie tegen de Vlootwet (1940).

Gulik, Gerarda Mathilda van (Grada Rademakers), Den Haag 2-9-1909
Verwantschap: Zij was de niet erkende dochter van de ouders (dus zuster of halfzuster) van Cornelis Rademakers: Cornelis Rademakers en zijn echtgenote Mathilda Petronella van Gulik
Opmerkingen: Zij gebruikte de achternaam Rademakers. Zij verspreidde een tiental exemplaren van De Vonk. Zij zat bij haar moeder ondergedoken.